1525 documents
598/1525 results        
Description
Point IDA1945598
NameGuernesey
Observation
Point
Number of observation= 226
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1756-09-09(Freede)(Schnabel, Hans Christian)Guernsey - A1945598(Fahrsund) - A0896211
= 1758-06-06(Freede)(Lampe)Guernsey - A1945598(Bergen) - A0912818
= 1758-09-06(Freede)(Lampe)Guernsey - A1945598(Bergen) - A0912818
= 1758-09-12(Jungfrau Catharina)(Lorentzen)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1759-02-15(Crisebuy)(Rickerts, Rickert)Guernsey - A1945598(Eckernførde) - A0753723
= 1759-03-06(Freede)(Lampe)Guernsey - A1945598(Bergen) - A0912818
= 1759-04-07(Engelen)(Ferøe)Guernsey - A1945598(Bergen) - A0912818
= 1759-06-02(Frau Lucia)(Holm)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1760-04-05(Concordia)(Krabbe)Guernsey - A1945598(Sønderbog) - A0825270
= 1761-05-11(Junge Hinrich)(Lorentzen)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1761-07-11(Wekop)(Jacobsen)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1761-10-18(Catharina)(Abildgaard, Johann Jacob)Guernsey - A1945598(Kristiana) - A0836627
= 1761-11-09(Frau Maria Christina)(Jessen)Guernsey - A1945598(Åbenrå) - A0828838
= 1762-04-11(Prinz Christian)(Flensborg)Guernsey - A1945598(Kristiansand) - A0848887
= 1762-05-02(Jungfrau Catharina)(Beck)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1762-05-17(Frau Anna Maria)(Hansen)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1762-05-28(Einigkeit)(Brandt)Guernsey - A1945598(Åbenrå) - A0828838
= 1762-06-04(Drei Gebruder)(Holst)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1762-06-08(Emanuel)(Poulsen)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1762-10-24(Ingeborg Sophia)(Foyen)Guernsey - A1945598(Frederikshald) - A0869447
= 1762-10-30(Emanuel)(Marstrander, Diderich)Guernsey - A1945598(Bergen) - A0912818
= 1762-12-23(Stadt Apenrade)(Schade)Guernsey - A1945598(Åbenrå) - A0828838
= 1763-07-10(Ingeborg Sophia)(Foyen)Guernsey - A1945598(Frederikshald) - A0869447
= 1763-10-18(Amager)(Praett)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1764-02-20(Amager)(Praett)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1778-08-00(Jongste Kind)(Proll, Henrich Boysen)Guernsey - A1945598(Helsingor) - A0826432
= 1781-10-00(Concordia)(Hallensen, Thomas)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1781-10-00(Prophet Ellias)(Meyer, Fr. Christ.)Guernsey - A1945598(Altona) - A0649794
= 1781-10-00(Triton)(Hansen, Jens)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1781-11-00(Elbe)(Møller, Anders Thomsen)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1781-12-00(Yngste barn)(Krull, Ary)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1782-07-00(Concordia)(Søderup, Mathias)Guernsey - A1945598(Åbenrå) - A0828838
= 1782-10-00(Kongen af Dannemark)(Helt, Martinus)Guernsey - A1945598(Bergen) - A0912818
= 1782-11-00(Christine)(Sekand, Nicolay Niels)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1782-12-00(Hering)(Ricelsen, Peter)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1782-12-00(Resolution)(Krøger, Oven Jensen)Guernsey - A1945598(Arendal) - A0894753
= 1783-03-15(Lucrétia Johanna)(Sepker Pieter)Guernesey - A1945598(Ostende) - A0049808
= 1783-06-00(Frau Elisabeth)(Koed, Peter Mathiessen)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1783-07-00(Angeligsie Magdalena)(Reinert, Frid.)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1784-06-00(Junge Jonas)(Jürgensen, Chr.)Guernsey - A1945598(Norburg) - A0826018
= 1785-07-00(Mariane)(Clements, Andr.)Guernsey - A1945598(Kristiana) - A0836627
= 1785-08-00(Venus)(Hasnæss, Salve Olsen)Guernsey - A1945598(Arendal) - A0894753
= 1787-01-00(Diligent) - 0007111N(Puchais, Jean) - 00007172Guernesey - A1945598(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-01-05(Louise) - 0008133N(Boche, Jean-Nicolas) - 00013422Guernesey - A1945598(Rouen) - A0122218
= 1787-01-06(Saint Pierre) - 0001214N(Le Mettais, Jean) - 00001409Guernesey - A1945598[Carteret] - A0218266
= 1787-01-06(Saint Pierre) - 0001214N(Le Mettais, Jean) - 00001409Guernesey - A1945598[Carteret] - A0218266
= 1787-01-08(Tartare) - 0006515N(Le Lascheur, Jean) - 00006476Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-01-16(Espérance) - 0009583N(Rouget, Pierre) - 00009954Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-01-24(Providence) - 0006867N(Goguet, Pierre) - 00006863Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-01-24(Elizabeth l') - 0009593N(Patourell, John) - 00009964Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-02-03(Entreprise) - 0000336N(Delarue, Nicolas) - 00000410Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-02-16(Soeurs) - 0009567N(Stewars, Jacques) - 00013619Guernezey - A1945598(Liverpool) - A0379790
= 1787-02-17(Entreprise) - 0000340N(Le Boulange, Michel) - 00000429Guernesey - A1945598(Cherbourg) - A0205085
= 1787-02-23(Sowehow) - 0008110N(Corc, Jonh) - 00013604Guernesey - A1945598(Teignmouth ) - A0400294
= 1787-02-24(Providence) - 0006867N(Goguet, Pierre) - 00006863Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-03-02(Espérance) - 0009582N(Harissen, Matthieu) - 00009956Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-03-06(Vengeance) - 0000653N(Mitre, Jean) - 00010060Guernesey - A1945598(Saint Malo) - A0170819
= 1787-03-11(Entreprise) - 0000336N(Delarue, Nicolas) - 00000410Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-03-16(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-03-17(Bonne Angélique) - 0000197N(Havard, Thomas) - 00006467Guernesey - A1945598(Herqueville) - A0140454
= 1787-03-24(Deux Frères) - 0001393N(Le Moine, Georges) - 00005144Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-04-02(Providence) - 0006867N(Goguet, Pierre) - 00006863Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-04-02(Reine de Guernesay) - 0006499N(Maly, Michel) - 00006457Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-04-02(Saint Antonin) - 0011318N(La Badan, Constant) - 00011595Guernesey - A1945598(Saint Malo) - A0170819
= 1787-04-03(Lizabets) - 0001451N(Bernard, Nicols) - 00002417Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-04-21(Deux Frères) - 0001393N(Le Moigne, Georges) - 00005144Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-04-24(Elisabeth) - 0009595N(Mauger, Nicolas) - 00009967Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-04-25(Neptune) - 0001658N(Berhaut, Abraham) - 00001846Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-04-28(Entreprise) - 0000336N(Delarue, Nicolas) - 00000410Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-05-01(Marie Anne) - 0008292N(Collet, Gabriel) - 00008619Guernesey - A1945598(Carnac) - A0144281
= 1787-05-03(Nancy) - 0003802N(Mollet, Etienne) - 00003762Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-05-04(Tartare) - 0001446N(Benoit, Philippe) - 00001610Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-05-04(Cousins) - 0012898N(Ross, Hugh) - 00012938Guernezey - A1945598(Londres) - A0381691
= 1787-05-13(Trois Frères) - 0000500N(Alis, Pierre) - 00000591Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-05-16(Succès) - 0013676N(Johns, Williams) - 00013666Guernesey - A1945598(Polperow) - A0385041
= 1787-05-16(Sevallaw) - 0012840N(Quiler, Jonh) - 00012757Guernesey - A1945598(Polperow) - A0385041
= 1787-05-26(Tartare) - 0001446N(Benoit, Philippe) - 00001610Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-05-30(Bonne Angélique) - 0000197N(Havard, Thomas) - 00006467Guernezey - A1945598(Herqueville) - A0140454
= 1787-05-30(Deux Frères) - 0001393N(Le Moine, Georges) - 00005144Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-04(Marie Françoise) - 0012306N(Hamon, Louis) - 00012880Guernesey - A1945598(Paimpol) - A0214583
= 1787-06-06(Minerve) - 0001349N(John, William) - 00001582Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-08(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-13(Lizabets) - 0001451N(Mazuric, Jean) - 00002411Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-06-13(Lizabets) - 0009596N(Blanpied, Thomas) - 00012928Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-06-13(Margueritte) - 0009585N(Bodot, Pierre) - 00009955Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-13(Aimable Amie) - 0009580N(Dufroc, Nicolas) - 00009952Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-13(Duc de normandie) - 0000137N(Robert, Pierre) - 00000194Garnesey - A1945598[Caen] - A0132409
= 1787-06-15(Marie) - 0000282N(Hubert, Jean) - 00000383Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-06-15(Tartare) - 0001446N(Benoit, Philippe) - 00001610Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-15(Deux Amis) - 0001039NLe[$], Charles - 00001229Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-15(Effrem (The)) - 0009581N(Betsy, Jean) - 00009953Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-23(Providence) - 0006867N(Goguet, Pierre) - 00006863Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-23(Anonyme) - 0002730N(Le Page, Pierre) - 00002752Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-24(Entreprise) - 0000336N(Delarue, Nicolas) - 00000410Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-24(Tartare) - 0001446N(Benoit, Philippe) - 00001610Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-24(Fortune) - 0000386N(Hamon, Jean) - 00000472Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-06-24(Judith) - 0000281N(Lesebirelle, Siméon) - 00000381Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-06-25(Lizabets) - 0001451N(Le Sauvage) - 00003747Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-27(Hope) - 0009583N(Rougel, Pierre) - 00009954Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-29(Lizabets) - 0009596N(Blanpied, Thomas) - 00012928Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-06-30(Liberté) - 0001256N(Falla, Etienne) - 00001490Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-06-30(Marie) - 0013934N(Harvey, Nicolas) - 00013914Guernezey - A1945598(Swansey) - A0384574
= 1787-07-01(Cour[$]) - 0001980N(Hallot, Thomas) - 00002104Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-07-03(Marie) - 0001317N(Whitley, Helier) - 00001511Guernesey - A1945598
= 1787-07-03(Bonne Angélique) - 0000197N(Havard, Thomas) - 00006467Guernezey - A1945598(Herqueville) - A0140454
= 1787-07-03(Marie) - 0001317N(Witley, Helier) - 00001511Guernesey - A1945598
= 1787-07-05(Judith) - 0000281N(Lesebirelle, Siméon) - 00000381Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-07-05(Saint Pierre) - 0001377N(Lagatte, Louis) - 00001632Guernesey - A1945598(Jobourg) - A0217113
= 1787-07-06(Fany) - 0013189N(Godefroy, François) - 00013181Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-07-10(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-07-13(Aimable Amie) - 0009580N(Dufroc, Nicolas) - 00009952Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-07-14(Providence) - 0006867N(Goguet, Pierre) - 00006863Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-07-18(Deux Frères) - 0001393N(Le Moine, Georges) - 00005144Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-07-19(Minerve) - 0001349N(Johnes, William) - 00001582Guernesey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-07-19(Deux Amis) - 0001003N(Basin, Jean) - 00000976Guernesey - A1945598(Guernezé) - A1945598
= 1787-07-19(Paquebot d'Aurigny) - 0002309N(Cohier, André) - 00002388Guernesey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-07-19(Marie) - 0000282N(Hubert, Jean) - 00000383Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-07-19(Nancy) - 0003401N(Delaperrelle, Jean) - 00003418Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-07-19(Judith) - 0000281N(Lesebirelle, Siméon) - 00000381Guernesey - A1945598(Guernesey) [Jersey] - A1945598
= 1787-07-19(Peggy) - 0003975N(Bardil, Pierre) - 00003903Guernesey - A1945598(Guernezé) - A1945598
= 1787-07-19(Marie Louise) - 0006935N(Bagousse, Corentin) - 00006893Guernesey - A1945598(Carnac) - A0144281
= 1787-07-21(Tartar) - 0006512N(Fauger, David) - 00002387Guernesey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-07-21(Francoise) - 0013370N(Croix, Joseph) - 00013332Quernezey - A1945598
= 1787-07-22(Tartare) - 0001446N(Benoit, Philippe) - 00001610Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-07-28(Lizabets) - 0009596N(Blanpied, Thomas) - 00012928Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-07-28(Judith) - 0000281N(Aubert, Jean) - 00002328Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-07-29(Saint Martin) - 0000509N(Lepretre, Pierre) - 00000599Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-07-31(Deux Frères) - 0001393N(Le Moine, Georges) - 00005144Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-08-01(Entreprise) - 0000336N(Delarue, Nicolas) - 00000410Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-08-02(Patty) - 0003541N(Pallier, Thomas) - 00003534Guernesey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-08-02(Tartare) - 0001446N(Benoit, Philippe) - 00001610Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-08-03(Revanche) - 0001548N(Leger, Guillaume) - 00001753Guernesey - A1945598[Barneville] - A0205396
= 1787-08-03(Revanche) - 0001548N(Léger, Guillaume) - 00001753Guernesey - A1945598[Barneville] - A0205396
= 1787-08-04(Piedavril) - 0008839N(Bodo, Jacques) - 00009177Guernesey - A1945598(Saint Malo) - A0170819
= 1787-08-05(Judith) - 0000281N(Lesebirelle, Siméon) - 00000381Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-08-08(Bonne Angélique) - 0000197N(Havard, Thomas) - 00006467Guernezey - A1945598(Herqueville) - A0140454
= 1787-08-11(Judith) - 0000281N(Hubert, Jean) - 00000383Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-08-12(Lizabets) - 0001451N(Brouard, Nicolas) - 00002417Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-08-13(Notre Dame) - 0000597N(Bourgain, Jacques) - 00000696Guernesey - A1945598[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-08-16(Providence) - 0006867N(Goguet, Pierre) - 00006863Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-08-17(Deux Freres) - 0010036N(Hodgson, John) - 00010668Guernezey - A1945598(Corck) - A0605259
= 1787-08-18(Bons Amis) - 0000777N(Dutot, Hervé) - 00000920Guernesey - A1945598[Carteret] - A0218266
= 1787-08-18(Bons Amis) - 0000777N(Dutot, Hervé) - 00000920Guernesey - A1945598[Carteret] - A0218266
= 1787-08-21(Deux Amis) - 0001003N(Basin, Jean) - 00000976Guernesey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-08-21(Utile) - 0008282N(Peltier, Gilles) - 00008603Guernesey - A1945598(Saint Malo) - A0170819
= 1787-08-22(Amitié) - 0000699N(Roussel, Louis) - 00000856Guernesey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-08-22(Providence) - 0006867N(Goguet, Pierre) - 00006863Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-08-24(Saint Martin) - 0000509N(Le Prévost, Pierre) - 00000599Guernesey - A1945598[Guernesey] - A1945598
= 1787-08-24(Saint Martin) - 0000509N(Le Prevost, Pierre) - 00000599Guernesey - A1945598[Guernesey] - A1945598
= 1787-08-29(Marie) - 0001317N(Whitley, Helier) - 00001511Guernesey - A1945598
= 1787-08-29(Marie) - 0001317N(Witley, Helier) - 00001511Guernesey - A1945598
= 1787-08-29(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-08-30(Commerce) - 0002169N(Quings, Rolph) - 00010337Guernesey - A1945598(Mount's Bay) - A0392063
= 1787-09-01(Fortune) - 0000386N(Hamon, Jean) - 00000472Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-09-02(Marie) - 0000282N(Hubert, Jean) - 00000383Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-09-02([Unknown]) - 0003401N(Delaperrelle, François) - 00003419Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-09-03(Fortune) - 0001767N(Cezar, Charles) - 00001934Guernesey - A1945598(Dunkerque) - A0204180
= 1787-09-03(Saint René) - 0009341N(Terrier, Jean Baptiste) - 00009714Guernesey - A1945598(Saint Malo) - A0170819
= 1787-09-04(Deux Frères) - 0001393N(Le Moine, Georges) - 00005144Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-09-07(Comte de Chateigner) - 0012061N(Peltier, Gilles) - 00011959Guernesey - A1945598(Saint Malo) - A0170819
= 1787-09-08(Cathy) - 0003856N(Sullier, Thomas) - 00003790Guernesey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-09-10(Saint Jean) - 0012473N(Quatre Sols, Dominique) - 00012383Guernesey - A1945598(Saint Malo) - A0170819
= 1787-09-11(Minerve) - 0001349N(John, William) - 00001582Guernezey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-09-13(Saint Pierre) - 0001377N(Lagatte, Louis) - 00001632Guernezey - A1945598(Jobourg) - A0217113
= 1787-09-14(Deux Frères) - 0001393N(Le Moine, Georges) - 00005144Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-09-16(Judith) - 0000281N(Lesebirelle, Siméon) - 00000381Guernesey - A1945598[Jersey] - A1963330
= 1787-09-16(Génis) - 0003358N(De la Perine, François) - 00003400Guernesey - A1945598
= 1787-09-16(Judith) - 0000281N(Le Poirier, Siméon) - 00000381Guernesey - A1945598[Jersey] - A1963330
= 1787-09-16([Unnamed]) - 0003358N(De Laperrine, François) - 00003400Guernesey - A1945598
= 1787-09-19(Tartare) - 0001446N(Benoit, Philippe) - 00001610Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-09-20(Entreprise) - 0000336N(Delarue, Nicolas) - 00000410Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-09-22(Elisabeth) - 0001423N(De la Lande, Jean) - 00001618Guernesey - A1945598
= 1787-09-22(Elisabeth) - 0001423N(De La Londe, Jean) - 00001618Guernesey - A1945598
= 1787-09-24(Deux Amis) - 0001003N(Bazin, Jean) - 00000976Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-09-28(Marie) - 0001492N(Le Huguet, Thomas) - 00001653Guernesey - A1945598
= 1787-09-28(Marie) - 0001492N(Le Huguet, Thomas) - 00001653Guernesey - A1945598
= 1787-09-30(Elisabeth) - 0000937N(Le Collet, Jean) - 00001097Guernesey - A1945598[Carteret] - A0218266
= 1787-09-30(Elisabeth) - 0000937N(Le Follet, Jean) - 00001097Guernesey - A1945598[Carteret] - A0218266
= 1787-10-01(Judith) - 0000281N(Lesebirelle, Siméon) - 00000381Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-10-01(Tartare) - 0001446N(Benoit, Philippe) - 00001610Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-01(Margueritte) - 0009585N(Mallet, Elisé) - 00009152Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-02(Liberté) - 0001256N(Falla, Etienne) - 00001490Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-02(Entreprise) - 0000336N(Delarue, Nicolas) - 00000410Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-02(Saint Martin) - 0000509N(Mauge, Elie) - 00000603Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-02(Bonne Angélique) - 0000197N(Havard, Thomas) - 00006467Guernezey - A1945598(Herqueville) - A0140454
= 1787-10-04(Vengeance) - 0000653N(Peltier, Gilles) - 00010692Saint Malo (jadis pour Guernesey) [Guernesey] - A1945598(Saint Malo) - A0170819
= 1787-10-09(Saint Pierre) - 0001377N(Lagatte, Louis) - 00001632Guernezey - A1945598(Jobourg) - A0217113
= 1787-10-10(Elisabeth) - 0003959N(Guilmet, Jacques) - 00003889Guernesey - A1945598
= 1787-10-10(Deux Frères) - 0001393N(Le Moine, Georges) - 00005144Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-12(Tamer) - 0013453N(Borchis) - 00013439Guernesey - A1945598(Falmouth) - A0403551
= 1787-10-13(Providence) - 0006867N(Goguet, Pierre) - 00006863Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-18(Amitié) - 0000699N(Rouxel, Louis) - 00000856Guernezey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-10-18(Judith) - 0000281N(Lesebirelle, Siméon) - 00000381Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-10-18(Deux Frères) - 0002810N(Bazin, Jean) - 00000976Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-25(Espérance) - 0009583N(Rouget, Pierre) - 00009954Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-27(Rachel) - 0002811N(Bazin, Jean) - 00000976Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-10-27(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-11-05(Délices du fermier) - 0000948N(Philips, James) - 00001112Guernesey - A1945598(Hastings) - A0383904
= 1787-11-06(Elisabeth) - 0013505N(Manger, Robert) - 00013496Guernezey - A1945598(Rotterdam) - A0627935
= 1787-11-12(Paquebot d'Aurigny) - 0002309N(Sheyde, Pierre) - 00002389Guernezey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-11-15(Corvette) - 0000738N(Blin, Charles) - 00000882Guernesey - A1945598(Jersey) - A1963330
= 1787-11-17(Minerve) - 0001349N(John, William) - 00001582Guernezey - A1945598(Guernezey) - A1945598
= 1787-11-22(Marie) - 0009590N(Bell, James) - 00009960Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-11-22(Providence) - 0006867N(Goguet, Pierre) - 00006863Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-11-22(Rachel) - 0002811N(Bazin, Jean) - 00000976Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-11-25(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-11-26(Bonne Angélique) - 0000197N(Havard, Thomas) - 00006467Guernezey - A1945598(Herqueville) - A0140454
= 1787-11-26(Amitié) - 0006884N(Barbier, Jacques) - 00006856Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-12-06(Tartare) - 0001446N(Benoit, Philippe) - 00001610Guernesey - A1945598[Guernesey] - A1945598
= 1787-12-24(Providence) - 0006867N(Delavre, Nicolas) - 00009962Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1787-12-24(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Guernesey - A1945598(Guernesey) - A1945598
= 1788-08-24(Espérance)(Olsen Tobias)Frédérikstad - A1945598(Danish) - A0824104
= 1793-03-00(Tvende Damer)(Jessen, Hans Sørensen)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1793-03-00(Tvende Damer)(Jessen, Hans Sørensen)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1793-03-00(Tvende Damer)(Jessen, Hans Sørensen)Guernsey - A1945598(Copenhagen) - A0816635
= 1793-05-00(Amalia)(Hansen, B.)Guernsey - A1945598(Kristiansand) - A0848887
= 1793-06-00(Johanna Maria)(Becker, Christian)Guernsey - A1945598(Trondjhen) - A0858222
= 1796-04-22(Anne Marguerite) - 0008065N(Thielson, Jacob) - 00006245Guernesey - A1945598[Denmark] - A0824105
= 1800-07-00(Pomona)(Schulmeister, Christian Lorentzen)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1800-07-00(Constantia)(Hinricksen, Johann Berend)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1803-08-00(Bolette)(thomsen, erasmus)Guernsey - A1945598(Skien) - A0860434
= 1804-08-00(Enigheden)(Tiøstelson, C.)Guernsey - A1945598(Osterrisør) - A0856741
= 1805-04-00(Zephirus)(Schrøder, joh. ben)Guernsey - A1945598(Flensburg) - A0673023
= 1805-10-00(Justitia)(gundersen, Erick)Guernsey - A1945598(Kragerø) - A0863210
= 1805-11-00(Dido)(Hilck, Johann)Guernsey - A1945598(Tønningen) - A0640394
= 1807-01-00(ingeborg)(marcussen, Joh.)Guernsey - A1945598(Laurvig) - A0895858

598/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.059s