1525 documents
414/1525 results        
Description
Point IDA1204354
NameDantzig
Observation
Point
Number of observation= 195
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 0000-00-00(Hedevig Margaretha)(Munck, Niels Andresen)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1747-07-15(Saint Thomas)(Klein, Peter Petersen)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1747-07-15(Margaretha)(Landt, Jan)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1748-08-15(Ida Clara)(Aubeck, Christian)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1748-08-15(Christian Gotlieb)(Clausen, Andreas)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1751-01-25(et Jongste Kindt)(Thomsen)Danzig - A1204354(Helsingor) - A0826432
= 1751-04-25(Sekund Annen)(Holt)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1751-05-30(Sekund Annen)(Holt)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1751-06-23(Providentia)(Sybrand, Joh.)Danzig - A1204354(Stromso) - A0906820
= 1751-07-25(Lucia Amalia)(Paulsen, Jacob)Danzig - A1204354(Altona) - A0649794
= 1751-09-04(Anna Sophia)(Ternau)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1752-02-07(Emanuel)(Blum)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1752-04-10(Saint Johannes)(Möller, Hinrich)Danzig - A1204354(Lütkenburg) - A0791264
= 1752-06-10(Hofnung)(Jacobsen)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1752-06-27(Frau Anna)(Raben)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1752-07-01(Ebenezer)(Hansen)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1752-07-03(Sekund Junge Hinriche)(Wagh)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1752-08-11(Emanuel)(Schiørring)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1753-05-22(Saint Jürgen)(Bertelsen, Claus)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1753-05-24(Saint Jürgen)(Bertelsen, Claus)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1753-10-27(Einigkeit)(Frees, Thomas Jurgen)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1753-10-29(Einigkeit)(Frees, Thomas Jurgen)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1754-09-16(Charlotta)(Svensen, Hinrich)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1754-09-18(Frau Lucia)(Tacksen, Boy)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1755-01-09(Junge Tobias)(Simonsen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1755-01-16(Rysende Sonne)(Lorenzen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1755-09-30(Jungfrau Ida og Catharina)(Bahnsen, Johann Hinrich)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1755-10-01(Unge Tobias)(Nielsen)Danzig - A1204354(Aarhus) - A0828834
= 1755-10-28(Princessin Sophia Mag)(Collund)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1756-03-21(Junge Peter)(Lange)Danzig - A1204354(Sønderbog) - A0825270
= 1756-07-14(Susanna)(Dirichsen)Danzig - A1204354(Trondjhen) - A0858222
= 1756-09-07(Freede)(Schnabel, Hans Christian)Danzig - A1204354(Fahrsund) - A0896211
= 1756-09-10(Der Alte Simon)(Boysen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1756-09-10(Zwo Annen)(Holdt)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1756-12-09(Unge Tobias)(Nielsen)Danzig - A1204354(Aarhus) - A0828834
= 1758-02-23(Junge Peter)(Lange)Danzig - A1204354(Sønderbog) - A0825270
= 1758-07-24(Charitas)(Clausen, Hans)Danzig - A1204354(Sønderbog) - A0825270
= 1758-08-10(Maria Christina)(Jessen, Matthias)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1758-10-20(Maria Christina)(Landt, Johann)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1758-12-30(Maria Christina)(Landt)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1759-07-22(Ane Margretha)(Mundgaard)Danzig - A1204354(Fahrsund) - A0896211
= 1759-08-28(Mette Catherine)(Wulff)Danzig - A1204354(Skien) - A0860434
= 1759-10-24(Joachim Christopher)(Musman)Danzig - A1204354(Haderslev) - A0823894
= 1759-12-01(Rysende sonn)(Lorentzen, Hans)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1759-12-01(Anna Elisabeth)(Collund, Hans Lorentssen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1760-12-05(Verle)(Seebrandt)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1761-04-10(Friede)(Rudbeck)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1761-06-28(Concordia)(Danchertsen)Danzig - A1204354(Bergen) - A0912818
= 1761-07-01(Providentia)(Brandt)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1761-07-12(Junge Tobias)(Matzen)Danzig - A1204354(Sønderbog) - A0825270
= 1763-06-06(Neptunus)(Ahlmann)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1763-10-04(Amager)(Praett)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1764-03-06(Mutter Elschen)(Classen)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1764-04-29(Friderich Rex von Dännema)(Axen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1764-09-06(Emanuel)(Karberg)Danzig - A1204354(Sønderbog) - A0825270
= 1764-09-11(Constantia)(Nielsen)Danzig - A1204354(Kristiansand) - A0848887
= 1764-09-19(Jonge Tosias)(Blehr, Hinrich)Danzig - A1204354(Bergen) - A0912818
= 1764-10-06(Perle)(Jacobsen, Lorenz)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1764-10-20(Stadt Apenrade)(Niendahl, Hans Peter von)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1764-11-16(Stadt Altona)(Tiemann)Danzig - A1204354(Altona) - A0649794
= 1764-11-26(Catharina Elisabeth)(Clasen)Danzig - A1204354(Altona) - A0649794
= 1764-11-27(Freundschaft)(Jordt)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1764-11-28(Jonge Sara)(Smissen, Samuel von der)Danzig - A1204354(Altona) - A0649794
= 1764-12-13(Providentia Dei)(Schade)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1765-01-04(Mercurius)(Ell)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1765-02-22(Mercurius)(Ell)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1766-06-12(Diamant)(Petersen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1766-08-21(Gabriel)(Hansen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1766-12-20(Hercules)(Runge, Carsten)Danzig - A1204354(Altona) - A0649794
= 1767-04-18(Galathea)(Biörn, Christian)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1768-07-04(Saint Johannes)(Beck, Mathias Hansen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1768-08-13(Providentia)(Momsen, Mom Peter)Danzig - A1204354(Sønderbog) - A0825270
= 1769-10-10(Anna Margaretha)(Lundgaard)Danzig - A1204354(Fahrsund) - A0896211
= 1772-10-00(Jongste Kindt)(Groot, Jans Jansen)Danzig - A1204354(Helsingor) - A0826432
= 1772-10-00(Princesse Sophia Magdalen)(Møller, Janssen)Danzig - A1204354(Altona) - A0649794
= 1773-06-00(Princesse Sophia Magdalen)(Møller, Peter Jansen)Danzig - A1204354(Altona) - A0649794
= 1779-04-00(Anna Margaretha)(Maas, Detlev)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1779-04-00(Anna Margaretha)(Maas, Detlev)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1779-07-00(Ludovicus Rudolphus)(Bier, Jans Hansen)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1782-11-00(Anna Christiana)(Torgersen, Hans)Danzig - A1204354(Tønsberg) - A0892379
= 1783-04-00(Providentia)(Jensen, Jacob)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1783-07-00(Glücksberg)(Schmidt, P. A.)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1783-10-00(Unitas)(Knut jun, J.)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1783-10-00(Hofnung)(Jordt, Hans)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1784-05-00(Stadt Rensburg)(Schultz, Ch. Fr.)Danzig - A1204354(Rensburg) - A0661987
= 1784-06-00(Johana Lambert)(Trautmann, H.)Danzig - A1204354(Altona) - A0649794
= 1784-09-00(Concordia)(Lausen, Detler Andreas)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1784-09-00(Leitstern)(Jahler, H. P.)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1784-09-00(Palmbaum)(Boysen, Peter)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1784-10-00(Wenskab)(Nissen, Jacob)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1784-11-00(Hofnung)(Jordt, Hans Jens.)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1784-11-00(Birnbaum)(Noach, J. G.)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1784-11-00(Omnia cum Deo)(Faur, Johannes)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1784-11-00(Christianshavn)(Bryun, And. Pet.)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1785-05-00(Neptunus)(Sommer, N. C.)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1785-05-00(Concordia) - 0015757N(Sauter, J. C.) - 00015764Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1785-06-00(Tre Gebrüder)(Tosbuy, R.Fr.)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1785-06-00(Perle)(Reyter, Erichs)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1785-06-00(Haabet)(Schmidt, Chr L.)Danzig - A1204354(Nyborg) - A0816283
= 1785-06-00(Ringende Jacob)(Bange, Tonnes)Danzig - A1204354(Bergen) - A0912818
= 1785-07-00(Forening)(Moller, J. P.)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1785-07-00(Freundschaft)(Johansen, T. H.)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1785-07-00(Fortuna)(Turen, Biörn)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1785-09-00(Morgenrothe)(Petersen, Nicol.)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1785-09-00(Gloria)(Blatt, Severin)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1785-09-00(Prinz Carl af Hessen)(Dreyer, J. J.)Danzig - A1204354(Trondjhen) - A0858222
= 1785-10-00(Palmbaum)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1786-06-00(Fortuna)(Berentzen, Christian)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1787-02-16(Dame Anatje) - 0013720N(Douwes, Sipke ) - 00013708Dantzick - A1204354(Eylet)
= 1787-03-05(Jeune Catherine) - 0008134N(Allen, Wisser Yan) - 00008463Dantzick - A1204354(Dockum)
= 1787-03-07(Amitié) - 0010492N(Jeckman, Martin) - 00010855Dantzick - A1204354
= 1787-03-31(Henriette Louise) - 0006447N(Muller, Erasmus) - 00006401Dantzig - A1204354
= 1787-04-02(Dame Suzanne) - 0014018N(Jouker, Hendrik Albert) - 00013998Dantzik - A1204354
= 1787-04-11(Jeune Sytzke Teekelard) - 0008209N(Dircks, Jan) - 00008538Dantzick - A1204354(Bolward) - A0628885
= 1787-04-14(Lutte de Jacob) - 0012883N(Wergien, Gottlieb) - 00012810Dantzick - A1204354(Stettin) - A1164922
= 1787-04-23(Jeune Ids Cornelis) - 0008235N(Kalf, Anne) - 00008565Dantzick - A1204354(Jouwer) - A0618079
= 1787-05-12(Dame Regina) - 0009811N(Baon, Pieter Klaas) - 00010184Dantzik - A1204354
= 1787-05-30(Barbara Catharina) - 0009354N(Tomson, Peter) - 00009722Dantzig - A1204354(Christiansen) - A0848887
= 1787-05-30(Six Soeurs) - 0008960N(Wroom, Jmale) - 00009308Dantzick - A1204354
= 1787-06-01(Engel Magdalena) - 0016262N(Woss, Claus) - 00016231Dantzick - A1204354(Rebenitz)
= 1787-06-05(Orange Berg) - 0011442N(Lendergreen, Anders) - 00011717Dantzig - A1204354(Gothembourg) - A1039917
= 1787-06-15(Deux Frères Dewenter) - 0003825N(Focken, Heen) - 00003205Dantzig - A1204354(Acaummersybl)
= 1787-06-20(Neptune) - 0010791N(Hammer, Claus Hinrich) - 00011194Dantzick - A1204354(Lubeck) - A0686629
= 1787-06-29(Postillion) - 0007733N(Kramg, Miol) - 00008011Dantsigue - A1204354(Dantzig) - A1204354
= 1787-07-13(Jacob Albertus) - 0007893N(Van Stavoren, Age Doodes) - 00008207Dantzick - A1204354(Stavooren) - A0617348
= 1787-07-14(Dominus Tecum) - 0013713N(Rasch, Peter) - 00013701Dantzick - A1204354(Dantzick) - A1204354
= 1787-07-18(Saint Oostvriesland) - 0002311N(Herkes, Jomen) - 00002391Dantzig - A1204354(Emden) - A0752869
= 1787-08-02(Etoile du Matin) - 0007570N(Rausch, Peter) - 00007774Dantzig - A1204354(Dantzig) - A1204354
= 1787-08-02(Emanuel) - 0013712N(Peter, Hans) - 00013702Dantzick - A1204354(Dantzick) - A1204354
= 1787-08-14(Dame Anne) - 0012401N(Schulter, Aldert) - 00012318Dantzick - A1204354(Papembourg) - A0799311
= 1787-08-31(Dame Wouters) - 0013599N(Claases, Dirck) - 00013589Dantzick - A1204354(Balck)
= 1787-09-11(Jeune Catherine) - 0002864N(Johannes, Carl) - 00002839Dantzick - A1204354(Rotterdam) - A0627935
= 1787-10-05(Fidelle) - 0012068N(Zaddach, Joachim) - 00011963Dantzick - A1204354(Nieu Farvater) - A1198577
= 1787-11-26(Amitié) - 0003615N(Danfucker, Joachim) - 00003349Dantzig - A1204354(Dantzig) - A1204354
= 1788-11-00(Janus)(Holbek, Niels)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1789-06-00(Providentia)(Jensen, Severin)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1789-08-00(Saint Petrus)(Vissen, Jeb)Danzig - A1204354(Duborg v. Flensborg) - A0823058
= 1792-09-00(Hoffnung)(Willems, Nanning)Danzig - A1204354(Altona)
= 1792-10-00(Demuth)(Jensen, Jurgen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1792-10-00(Erndte)(Nissen, Nicolai)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1793-05-00(Concordia)(Wulff, Carsten)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1793-05-00(Neptunus)(Bahr, Nicolai Hansen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1793-05-00(Concordia)(Wulff, Carsten)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1793-05-00(Neptunus)(Bahr, Nicolai Hansen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1793-05-00(Hofnung)(Jörgensen, Christian Ernst)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1793-07-00(Orion)(Møller, Georg)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1794-03-00(Providentia)(Leimann, Peter)Danzig - A1204354(Sønderborg) - A0825270
= 1794-05-00(Hoffnung)(Bahnsen jun, Martin)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1795-05-00(Frau Cæcilia)(Hansen, Peter)Danzig - A1204354(Sønderborg) - A0825270
= 1797-05-00(Junge Tobias)Danzig - A1204354(Sønderborg) - A0825270
= 1798-01-00(Cupido)(Kofoed, Johan)Danzig - A1204354(Trondjhen) - A0858222
= 1798-04-00(fire Brødre)(Børresen, Niels)Danzig - A1204354(Flechfiord) - A0897151
= 1798-05-00(Hoffnung)(Møller, Johann Mathias)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1798-06-00(Amicitia)(Lorenzen, Lorenz)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1798-06-00(Elisabeth)(Kiørve, Andreas)Danzig - A1204354(Flechfiord) - A0897151
= 1798-06-00(Fire Damer)(Sandersen, Jorgen Frid.)Danzig - A1204354(Copenhagen) - A0816635
= 1798-06-00(Emanuel)(Stornes, Biørn Biørnsen)Danzig - A1204354(Bergen) - A0912818
= 1798-07-00(Fidelitas)(Ulrichsen, Lorentz)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1798-07-00(Alecto)(Buhne, Andreas)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1798-07-00(Inger Margaretha)(Aslagsøn, Aslag)Danzig - A1204354(Kristiansand) - A0848887
= 1798-07-00(Resolution)(Amundsen, Michel)Danzig - A1204354(Kragerø) - A0863210
= 1798-07-00(Neutral)(Møller, Ole Tronsen)Danzig - A1204354(Kragerø) - A0863210
= 1798-08-00(Birgitte)(Kior, O. H.)Danzig - A1204354(Bergen) - A0912818
= 1798-09-00(favorit)(Krog, H. P.)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1798-10-00(Balthasar)(Hau, Peter)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1798-10-00(familie)(Sørensen, Hermann)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1798-10-00(Omnia cum deo)(Johannsen, Iver)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1798-10-00(Orion)(Collund, Lorentz Hinrich Lorenzen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1799-04-00(Laboreaux)(Noack, Johann Godttfried)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1799-04-00(Expedite)(Lange, Lorentz)Danzig - A1204354(Sønderborg) - A0825270
= 1799-05-00(Cito)(Andersen, Andreas)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1799-07-00(Triton)(Brandt, Marcus)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1799-07-00(Industria)(Holm, Jens Nielsen)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1799-07-00(Junge Augustien)(Helms, Johann Christian)Danzig - A1204354(Glückstadt) - A0773452
= 1800-02-00(Ejner Tambeskielver)(Haaburn, P. A.)Danzig - A1204354(Trondjhen) - A0858222
= 1801-08-00(Expedition)(Høeg, Hans)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1801-09-00(Thetis)(Holst, Jens Nielsen)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1801-11-00(Industria)(Jensen, Jesper)Dantzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1802-02-00(Junge Ferdinand)(Lutzen, Jens)Danzig - A1204354(Tønningen) - A0640394
= 1802-05-00(Expedition)(Frantzen, Jurgen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1802-05-00(Balthasar)(Lassen, Peter)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1802-05-00(Eenigheden)(Molsen, Hans Peter)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1802-05-00(Libertas)(Wippel, Hans Christian)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1802-05-00(Aurora)(Schlichting, Hinrich)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1802-06-00(frauen Brigitta)(Zimmermann, Haye)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1802-08-00(Fahrsunds Haab)(Johnsen, Ellert)Danzig - A1204354(Fahrsund) - A0896211
= 1802-10-00(Nayade)(Andresen, Andreas)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1802-10-00(Aurora)(Hess, Asmus Henningsen) - 00017064Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1802-11-00(Freja)(Jordt, Hans Jensen)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1803-08-00(Jason)(Siemonsen, Peter)Danzig - A1204354(Flensburg) - A0673023
= 1803-10-00(Enigheden)(Lundgreen, M. H.)Danzig - A1204354(Trondjhen) - A0858222
= 1804-00-00(Resolution)(Thomsen, Peter)Danzig - A1204354(Aalborg) - A0821280
= 1804-10-00(Aufgehende Sonne)(Møller, Johann Matzen)Danzig - A1204354(Eckernførde) - A0753723
= 1804-10-00(Catharina)(Wollgetagen, Hans Hinrich)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838
= 1805-06-00(Odin)(Radbek, martin Jurgen)Danzig - A1204354(Åbenrå) - A0828838

414/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.164s