1525 documents
1352/1525 results        
Description
Point IDA1164922
NameSteting en Baltique
Observation
Point
Number of observation= 154
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1747-07-15(Fortuna)(Meinertz, Meinert)Stettin - A1164922(Eckernførde) - A0753723
= 1748-11-12(Saint Johannes)(Meinertz)Stettin - A1164922(Eckernførde) - A0753723
= 1751-07-13(Ebenezer)(Burmand, Niels Hansen)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1752-04-29(Hofnung)(Hovi, Joh. Christian)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1752-06-27(Fortuna)(Prost, Christian Jensen)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1753-08-12(Emanuel)(Pedersen, Svend)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1753-11-17(friede)(Frees, Hinrich)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1753-11-19(friede)(Frees, Hinrich)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1754-03-07(Ebenezer)(Mallen, Søren)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1754-08-29(Constantia)(Jepsen)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1754-08-29(Saint Jürgen)(Bertelsen)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1755-01-18(Unge Tobias)(Nielsen)Stettin - A1164922(Aarhus) - A0828834
= 1755-08-07(Constantia)(Jepsen)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1755-08-22(Jungfrau Maria Christina)(Cornilsen)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1755-08-24(Friede)(Frees)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1755-10-13(Ritter Saint Jurgen)(Callisen, Carl)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1755-10-25(Engelske Charlotte)(Klein, Albrecht Diercksen)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1755-10-28(Frau Helena)(Hansen, Jes)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1756-01-10(Sonne)(Hansen)Stettin - A1164922(Eckernførde) - A0753723
= 1756-04-05(Zweene Gebruder)(Hinsch)Stettin - A1164922(Eckernførde) - A0753723
= 1756-07-11(Saint Andreas)(Rasmussen)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1756-07-12(Frau Charlotte)(Brouwes)Stettin - A1164922(Helsingor) - A0826432
= 1756-09-10(Dorothea)(Runge)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1756-12-11(Demuth)(Flohn, Andreas)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1757-01-09(Johanne Charlotte)(Thomsen)Stettin - A1164922(Helsingor) - A0826432
= 1757-12-31(Zwillinge)(Petersen)Stettin - A1164922(Helsingor) - A0826432
= 1759-07-12(Junge Tobias)(Matzen, Matthias)Stettin - A1164922(Sønderbog) - A0825270
= 1759-07-16(Charitas)(Bechmann, Matthias)Stettin - A1164922(Sønderbog) - A0825270
= 1759-07-26(Hoffnung)(Larsen)Stettin - A1164922(Aalborg) - A0821280
= 1760-02-01(Saint Johannes)(Lengern)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1760-04-17(Frau Anna)(Ell)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1761-10-27(Windebuy)(Petersen)Stettin - A1164922(Eckernførde) - A0753723
= 1764-02-04(Maasleben)(Prat)Stettin - A1164922(Eckernførde) - A0753723
= 1766-06-28(Bienebeck)(Petersen)Stettin - A1164922(Eckernførde) - A0753723
= 1766-07-17(Haabet)(Walle, Ole)Stettin - A1164922(Faaborg) - A0817744
= 1767-08-29(Frau Susanna)(Bruhn)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1768-08-08(Ebenezer)(Claussen, Hans)Stettin - A1164922(Sønderbog) - A0825270
= 1768-12-31(Zweene Gebrüder)(Petersen, Christian)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1772-09-00(unge Josias)(Jurgensen, Pierre)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1772-09-00(Concordia)(Jordt jun, Andreas)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1772-10-00(Princesse Sophia Magdalen)(Møller, Janssen)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1773-05-00(Dorothea) - 0016921N(Pietersen, An.) - 00016669Stettin - A1164922
= 1773-06-00(Demuth)(Neuman, Christ.)Stettin - A1164922
= 1775-04-29(Hoffnung) - 0019033N(Zachau, Daniel) - 00018779Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1775-05-00(Hoffnung) - 0019033N(Zachau, Daniel) - 00018779Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1775-07-00(Anna Elisabeth)(Niessen, Hans)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1776-00-00(Hoffnung) - 0019033N(Zachau, Daniel) - 00018779Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1778-09-00(Saint Johannes)(Beck, Mathias Hansen)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1778-10-00(Fortuna)(Fischer, Christopher Conrad)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1779-05-00(Anna Christina)(Tofte, Johan Hansen)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1779-05-00(Providentia)(Ellefsen jun, Niels)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1779-06-00(Perle)(Andresen, Johann)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1780-05-00(Anna Maria)(Petersen, And. Fried.)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1781-09-00(Corona)(Lorentzen, Thomas)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1782-04-00(Frau Ingeborg)(Holdt, Lorens Asmussen)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1782-05-00(Providentia)(Drack, Jacob Jacobsen)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1782-08-00(Reichsgraf von Erbach)(Stender, Paul Jacob)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1782-09-00(Frau Catharina)(Swendsen, Boy Boy)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1782-10-00(Freundschaft)(Holdt, Jurgen)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1784-07-00(Neptunus)(Petersen, Jürg.)Stettin - A1164922(Sønderborg) - A0825270
= 1784-09-00(Barbara og Anna Maria)(Riibe, Thomas)Stettin - A1164922(Kristiansund) - A0865461
= 1784-10-00(Negotiant)(Wolff, Hans Hinrich)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1784-10-00(Charlotte Friderica)(Bundis, Cornelis)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1784-10-00(Helsingøer)(Lorentzen, Albert)Stettin - A1164922(Helsingor) - A0826432
= 1784-10-00(Tre Zwillinge)(Boysen, Peter)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1785-07-00(Hercules)(Asmusen, Hans)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1785-07-00(Negociant)(Wolff, Hans Henr.)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1785-09-00(Geheimeraas von Gähler)(Classen, Boye F.)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1787-02-06(Dorothea) - 0012335N(Neumen, Gaspard) - 00012250Stettin - A1164922(Königsberg) - A1875058
= 1787-02-06(Aurianne) - 0014319N(Smith, Christian) - 00014290Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-02-16(Hercule) - 0009747N(Lieckefelds, Cristien F.) - 00010127Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-02-17(Samson) - 0012632N(Uklantz, Johan) - 00012549Stettin - A1164922(Stolpmunde) - A1195707
= 1787-02-27(David) - 0007512N(Buscke, Johan Christian) - 00007699Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-03(Ferdinand et Henry) - 0010414N(Kalff, Michael) - 00010775Stettin - A1164922(Stolpe) - A1195707
= 1787-03-03(Trois Freres) - 0012886N(Pust, Joachim) - 00012811Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-03(Ede Elias Hedenje) - 0013922N(Janx, Martin) - 00013902Stettin - A1164922(Amsterdam) - A0620777
= 1787-03-03(Nouvelle Esperance) - 0001155N(Dierkow, Daniel) - 00003050Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-03(Heureux Retour) - 0012889N(Neeske, Cool Paul ) - 00012814Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-03(Caroline) - 0007955N(Koolz, Christophe) - 00008267Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-03(Adrasta) - 0012809N(Kam, Johan) - 00012725Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-03(Liebeling) - 0012887N(Pust, Gottfried) - 00012812Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-03(Triton) - 0008929N(Schmid, Joachim) - 00009275Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-05(Trois Amis) - 0012815N(David, Johan) - 00012731Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-05(Liberté Eyvers) - 0009880N(Noordraven, Jan Aukes) - 00010229Stettin - A1164922(Lewarden) - A0617176
= 1787-03-12(Frederick Willem) - 0010551N(Buydalh, Joachim) - 00010912Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-12(Ludewika Wendela) - 0013426N(Benke, Abraham) - 00013407Stettin - A1164922(Dantzick) - A1204354
= 1787-03-12(Albertina) - 0012890N(Schmidt, Carl) - 00012815Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-12(Neptune) - 0010801N(Relslaff, Michael) - 00011204Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-20(Gottlieb Gustave) - 0003402N(Neumann, Johan) - 00003868Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-03-20(Janus) - 0010475N(Wegener, Jacob) - 00010836Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-04-03(Esperance) - 0012343N(Moller, Hessen Hendrick) - 00012256Stettin - A1164922(Stralsund) - A0711146
= 1787-04-11(Amitié) - 0012885N(Barthels, Christian) - 00012808Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-04-11(Union) - 0013654N(Rubbert, Andreas) - 00013647Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-04-11(Vieux Saintettin) - 0013656N(Schmids, Christian) - 00013649Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-04-14(Prosperité) - 0009124N(Wissenn, Albert) - 00010630Stettin - A1164922(Noorden) - A0642340
= 1787-04-14(Ville de Berlin) - 0009600N(De Sanelin, Pieboel) - 00009972Stettin - A1164922(Doosmazier)
= 1787-04-14(Jeune Hermames) - 0008246N(Ammoenar, Poppe) - 00008574Stettin - A1164922(Amsterdam) - A0620777
= 1787-05-01(Frederick) - 0012810N(Schultz, Frederick Jacob) - 00012726Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-05-25(Saint Vlech Jasses) - 0013197N(Jasses, Claas) - 00013198Stetin - A1164922(Grond)
= 1787-06-01(Philippine Dorothée) - 0011566N(Dreuwlof, Michael) - 00011852Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-06-19(Maria Elisabeth) - 0010453N(Staklin) - 00010815Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-07-02(Wilhermina Albertina) - 0012891N(Gileth, Johannes) - 00012816Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-07-02(Frederick Guillaume Second) - 0011461N(Pruss, Joachim) - 00011737Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-07-09(Auguste Wilhelm) - 0011083N(Zillmer, Johan Christian) - 00011514Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-07-09(Johanna Wilhelmina Christine) - 0003722N(Furstenand, Michel) - 00006673Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-07-12(Sophie Frederick) - 0011458N(Durees, O.) - 00011734Stettin - A1164922(Carlskrona) - A1115135
= 1787-07-27(David) - 0007512N(Buscke, Johan Christian ) - 00007699Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-07-31(Trois Etoiles) - 0003381N(Schutz, Mickaël) - 00003911Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-08-02(Minerve) - 0012123N(Dinse, Jacob) - 00012017Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-08-14(Neptune Second) - 0010796N(Kahler, Christian) - 00011198Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-08-20(Hendriette) - 0003143N(Jacobsen, Samuel) - 00012996Stettin - A1164922(Carlskrone) - A1115135
= 1787-09-03(Union) - 0012813N(Breomn, Johan Daniel) - 00012729Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-09-04(Cigne) - 0002303N(Vikerman) - 00010343Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-09-13(Cart Ludurig) - 0006787N(Christoftel Wons, Joachim) - 00006781Stettin - A1164922(Wolgast) - A0725419
= 1787-09-14(Marie Rosine Catherine) - 0011082N(Giese, Johan) - 00011513Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1787-09-19(Ferdinand et Hinrich) - 0010414N(Kalff, Michael) - 00010775Stettin - A1164922(Stolpe) - A1195707
= 1787-09-27(Saint Antoine) - 0006843N(Schutte, Joost Jansen) - 00006950Stettin - A1164922(Papenbourg) - A0799311
= 1787-10-20(Ulysse) - 0012893N(Schauer, Christian) - 00012818Stettin - A1164922(Stettin) - A1164922
= 1789-05-00(Kronprintz von Dänemarck) - 0017716N(Darum, H. Cornelze)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1789-07-00(Aurora) - 0017275N(Henrichsen, Johan Georg) - 00017066Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1789-08-00(Dorothea)(Coopmann, Claus)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1790-08-30(Essex) - 0019351N(Green, John) - 00019093Stetin - A1164922
= 1791-05-02(Union) - 0020314N(Forster, Samuel) - 00019945Stettin in Prussia - A1164922
= 1793-10-00(Grindewig)(Holm, )Stettin - A1164922(Bergen) - A0912818
= 1794-09-00(Holmen)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1794-10-00(Providentia)(Lange, Hinrich Jacobsen)Stettin - A1164922(Sønderborg) - A0825270
= 1795-05-00(Christian Gottlieb)(Koch, Hans Hinrich)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1795-06-00(Dannemark)Stettin - A1164922
= 1795-08-07(Amalia) - 0004988N(Henrichsen Kaallund, Peter) - 00004954Steting en Baltique - A1164922[Denmark] - A0824105
= 1798-05-00(Hoffnung)(Møller, Johann Mathias)Stettin - A1164922(Eckernførde) - A0753723
= 1799-07-00(Maria Catharina Galley)(Hübschmann, Peter Thode)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1799-09-00(Omnia cum Deo)(Bune, Andreas)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1800-04-00(Flora)(Ranert, Jurgen)Stettin - A1164922(Lemkenhafen) - A0639903
= 1800-11-00(Hoffnung)(Spicker, M.)Stettin - A1164922
= 1801-07-00(Vandringsmand)(Jansen, P.)Stettin - A1164922(Fahrsund) - A0896211
= 1801-08-00(Christiane Margaretha Luc)(Angell, P. H.)Stettin - A1164922(Eckernførde) - A0753723
= 1801-10-00(Kleine Jürgen)(Hinrichsen, M.)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1801-10-00(Anna Dorthea)(Habelin, Hinrich)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1801-10-00(Kleine Jürgen)(Hinrichsen, M.)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1801-11-00(Martha Maria)(Jansen, M.)Stettin - A1164922(Trondjhen) - A0858222
= 1801-11-00(Hedevig Margaretha)(Munck, Niels Andresen)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1802-05-00(Eenigheden)(Molsen, Hans Peter)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1802-05-00(Elisabeth og Christine)(Juhl, Carsten)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1802-05-00(Morgenrothe)(Groot, Jurgen Jurgensen)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1802-11-00(Hoffnung)(Fischer, Christopher Conrad)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1802-11-00(Catharina)(Henrichs, Tønnes)Stettin - A1164922(Altona) - A0649794
= 1802-11-00(Carl von Plessen)(Scheel, Peter)Stettin - A1164922(Kiel) - A0760639
= 1802-11-00(Ceres)(Clementz, Peter Jens)Stettin - A1164922(Copenhagen) - A0816635
= 1803-06-00(Emanuel)(Hiorth, Friderich Wilhelm)Stettin - A1164922(Laurvig) - A0895858
= 1803-07-00(Boreas)(Iversen, Claus)Stettin - A1164922(Åbenrå) - A0828838
= 1803-10-00(Haabet)(Erland, P. O.)Stettin - A1164922(Bergen) - A0912818
= 1806-10-00(Hoffnung)(Jacobsen, J.)Stettin - A1164922(Flensburg) - A0673023
= 1806-11-00(Aeolus)(Erther, J.)Stettin - A1164922(Wyik) - A0724113
= 1807-10-16(Pamelia) - 0018787N(Taylor, James) - 00018523Stettin - A1164922

1352/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.044s