1525 documents
920/1525 results        
Description
Point IDA0986379
NameMemel
Observation
Point
Number of observation= 258
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1748-06-15(Jonge Peter)(Flohr, Otto)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1749-09-02(Frau Helena)(Jepsen, Claus)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1749-09-06(Frau Talcke)(Holmer, Jes)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1749-09-06(Saint Thomas)(Thamen, Dierck Peter)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1750-06-24(Drei Freunde)(Meinertz, Rinck)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1750-07-31(Ebenezer)(Kolstrup, Joen Andersen)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1750-09-10(Hofnung)(Schade, Peter Jespersen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1750-09-10(Fortuna)(Meinerz, Meinert)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1751-05-18(Ludovicus Rodolphus)(Jepsen, Claus)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1751-06-05(Maria Margaretha)(Holst, Hans Marcussen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1751-07-31(Hofnung)(Schmid, Wulf Boysen)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1752-07-04(Frau Elsabe)(Sudderup, Jurgen Jessen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1752-08-02(Drei Freunde)(Meinerz, Bincke)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1752-08-20(Bluhme von Eckernførd)(Schmid, Franz)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1753-08-19(demuth)(Seebrand, Johannes)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1753-10-09(Tredje Freunde)(Meinerz, Rinke)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1753-10-27(Sekund Annen)(Holt, Jürgen Hansen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1754-02-13(Jungfrau Maria)(Holm, Hans)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1754-02-28(Frau Anna Elisabeth)(Rickerts)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1754-08-19(Friede)(Heissel, Peter Nielsen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1754-08-29(Frau Margaretha)(Dreyer, Hans Jurgen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1754-08-31(Providentia)(Festersen, Fester)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1754-08-31(Concordia)(Ternau, Hinrich Nicolay)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1754-09-05(Catharina Maria Galle)(Nieldahl, Johann von)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1754-09-29(Ebenezer)(Hansen, Peter)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1755-08-22(Jungfrau Engeburg)(Holz)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1755-09-29(Saint Thomas)(Nissen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1755-09-29(Jager von Flensburg)(Jaspersen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1755-11-04(Dorothea Christina)(Heidmann)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1755-11-10(Junge Peter)(Lange)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1756-07-12(Maria Elisabeth)(Matz)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1756-07-13(Prinzessinn Louise)(Rolfsen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1756-09-10(Frau Maria)(Nissen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1756-09-10(Saint Petrus)(Jensen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1756-09-15(Frau Elisabeth Cathar)(Schult)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1756-10-12(Sonne)(Hansen)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1757-05-15(Frau Elisabeth)(Schütt, Peter Johannsen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1757-07-25(Jungfrau Engeburg)(Schwennesen, Peter)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1757-11-03(Cronprincesse Lovise)(Nielsen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1758-07-08(Saint Thomas)(Klementzen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1758-09-10(Stadt Apenrade)(Schade)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1758-09-23(Junge Peter)(Jürgensen, Peter)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1758-09-24(Saint Thomas)(Nissen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1758-12-27(Beede Brüder) - 0018779N(Hansen) - 00018512Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1759-05-08(Frau Lucia)(Holm)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1759-07-07(Criseby)(Reickerts)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1759-07-11(Saint Thomas)(Klementzen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1759-07-21(Vertraute Einigkeit)(Krabbe)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1759-07-27(Trende Brödre)(Boysen)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1759-09-08(Dolphin)(Raben)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1759-09-18(Catharina Dorothea)(Michelsen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1759-09-26(Resolution)(Rincken)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1760-01-13(Concordia)(Krabbe)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1760-02-14(Concordia)(Krabbe)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1760-06-17(Frou Christina)(Heissel)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1760-06-18(Maria Elisabeth)(Jacobsen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1760-08-01(Elisabeth Helena)(Volquardtsen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1761-04-07(Junge Tobias)(Jürgensen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1761-06-13(Frau Christina)(Heissel)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1761-07-01(Frau Susanna)(Hansen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1761-07-03(Einigkeit)(Dreyer)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1761-07-29(Jfr. catharina)(Clausen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1761-11-13(Concordia)(Hansen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1762-03-12(Hofnung)(Lassen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1762-09-04(Ringende Jacob)(Heissel)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1762-09-07(Maria Elisabeth)(Jacobsen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1762-09-07(Maria Christina)(Land)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1762-09-14(Patientia)(Thomsen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1762-11-05(Elsabe magdalena)(Simonsen)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1763-09-07(Jungfer Catharina)(Claussen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1763-10-05(Saint Thomas)(Ahlmann)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1764-05-03(Bonne Esperance)(Lassen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1764-06-05(Einigkeit)(Petersen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1764-07-08(Charitas)(Matthiessen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1764-07-26(Jungfer Catharina)(Clausen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1764-07-26(Jonge Pieter)(Lange)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1764-08-20(Anna Ida) - 0017741N(Matzen) - 00017513Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1764-08-20(Benedicta)(Regenburg)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1764-08-27(Frouw Susanna)(Hansen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1764-09-01(Dritte Schwester)(Festersen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1764-09-08(Saint Peter)(Cornelsen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1764-10-29(Jungfer Maria)(Hansen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1765-08-22(Jonge Pieter)(Hansen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1765-09-15(Vier Gebrüder)(Bahnsen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1765-09-17(Hofnung)(Lassen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1765-10-26(Bonne Esperance)(Lassen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1766-04-27(Windebuy)(Petersen)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1766-06-13(Ritter Saint Jürgen)(Iversen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1766-06-27(Concordia)(Rahof)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1766-07-14(Benedicta)(Regenburg)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1766-07-14(Christianshavn)(Bruyn)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1766-08-06(Fortuna) - 0019034N(Zachau, Daniel) - 00018779Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1766-08-14(Junge Tobias)(Düerbye)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1766-08-14(Anna Brigitta)(Söhrensen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1766-08-22(Minerva)(Nicolasen)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1766-08-30(Immanuel)(With)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1766-10-18(Dorothea Margaretha)(Johannsen)Memel - A0986379(Aalborg) - A0821280
= 1766-10-18(Esperance)(Rotteckau)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1767-01-12(Victor)(Ahlmann)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1767-04-09(Catharina Maria)(Christian)Memel - A0986379(Aalborg) - A0821280
= 1767-06-28(Emanuel)(Karberg)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1767-06-29(Ritter Saint Jürgen)(Iversen jun)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1767-08-23(Salvator)(Boysen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1767-09-23(Jomfrue Cecilia)(Nicolaysen, Peter)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1767-09-27(Perle)(Jacobsen, Lorenz)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1767-09-28(Apfelbaum)(Petersen, Jürgen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1767-10-03(Jager von Flensburg)(Cornelsen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1767-10-21(tvende Søstre)(Lund)Memel - A0986379(Fahrsund) - A0896211
= 1768-01-19(Frauen Helena et Anna)(Hoffmann, Nis)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1768-04-25(Providentia)(Söncksen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1768-05-17(Jupiter)(Angel)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1768-08-07(Maasleben)(Classen, Peter)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1768-08-11(Einigkeit)(Sturmann, Peter Lorenzen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1768-08-12(Patientia)(Thomsen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1768-08-31(Margaretha Dorothea)(Boysen)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1768-09-15(Hofnung)(Lassen, Jurgen)Memel - A0986379(Aalborg) - A0821280
= 1768-09-15(Cicilia)(Nicolaysen, Peter)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1769-06-22(Ebenezer)(Clausen)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1769-07-12(Krone)(Nissen, Hans)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1769-08-04(Christianshavn)(Bruyn)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1769-08-05(Emanuel)(Karberg, Peter)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1769-08-19(Stadt Hadersleben)(Jurgensen, Peter)Memel - A0986379(Haderslev) - A0823894
= 1769-08-19(Hofnung)(Jensen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1769-08-21(Frau Maria)(Thomsen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1769-08-22(Catharina Maria Galley)(Ottesen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1769-08-26(Concordia)(Ahlmann jun)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1769-10-07(Junge Josias)(Jurgensen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1769-10-09(Apfelbaum)(Petersen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1769-11-22(Charlotte Catharine)(Jessen, Oluf)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1770-08-16(Christianshavn)(Bruyn)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1770-09-08(Concordia)(Dam)Memel - A0986379(Aalborg) - A0821280
= 1770-10-09(Diamant)(Petersen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1770-10-10(Jonge Pieter)(Lange)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1770-12-08(Concordia)(Ahlmann Jun, Chr. Hansen)Memel - A0986379(Sønderbog) - A0825270
= 1771-08-17(Perle)(Jacobsen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-08-20(Frau Margretha)(Lorenzen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-08-28(Concordia)(Jort)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-08-31(Dorothea Margaretha)(Johannsen)Memel - A0986379(Aalborg) - A0821280
= 1771-09-02(Saint Petrus)(Bruhn)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-09-04(Dreistigkeit)(Mathiessen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-09-10(Junge Josias)(Jürgensen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-10-04(Concordia)(Thomsen, Thomas Christian)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1771-10-04(Diamant)(Petersen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-10-04(Christianshavn)(Bruyn)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1771-10-04(Junge Tobias)(Darbye)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-10-05(Elisabeth)(Smith)Memel - A0986379(Stavanger) - A0868259
= 1771-10-11(Palmbaum)(Andersen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-10-12(Hoffnung)(Fasmer)Memel - A0986379(Aalborg) - A0821280
= 1771-10-12(Zweene Gebrüder)(Petersen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1771-10-16(Concordia)(Dahm)Memel - A0986379(Aalborg) - A0821280
= 1771-11-11(Lovise Christiane)(Bölle)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1773-04-00(Unge Tobias)(Duerbye, Hans)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1773-04-00(Concordia)(Thomsen, Tho. Christ.)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1773-05-00(Ridder Saint Jurgen)(Iversen jun, Claus)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1773-05-00(Freden)(Collund, Nils Lourens)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1773-05-00(Unge Paulus)(lange, Jens)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1773-05-00(Hoffnung)(Michelsen, Christian)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1773-05-00(Minerva)(Hau, Jens Petersen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1773-06-00(christianshavn)(Bruyn, Peter Petersen)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1773-07-00(Perle)(Jacobsen, Lorentz)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1773-07-00(Charlotta Catharina)(Jessen, Oluff)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1773-10-00(Nancy) - 0019151N(Boysen, Friderich Dirch) - 00018895Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1775-03-00(Nord Star)(Richelsen, Hans)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1775-04-00(Gekronte Maria)(Schmidt, Lave Hanssen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1775-05-00(Prins Frederich)(Bendixen, Jess)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1775-05-00(Emmanuel)(Bendixen, Niss)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1775-05-00(F. Anna)(Möller, Jens)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1775-05-00(Princesse Sophia Frederic)(Bargham, Hinrich Gab)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1775-05-00(Ameise)(Jordt, Peter)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1775-05-00(Kronprins Frederich)(Bruhn, Jacob)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1775-06-00(Saint Jan)(Beck, Mathias Hanssen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1775-06-00(Concordia)(Jordt jun, Andreas)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1775-06-00(Catharina Edwiga)(Lund, Hans Nicolas)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1775-06-00(Dreistigkeit)(Mathiessen, Bleicke)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1775-07-00(Stadt Hadersleben)(Torbensen, Andreas)Memel - A0986379(Haderslev) - A0823894
= 1775-07-00(Junge Tobias)(Duerbye, Hans)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1775-09-00(Demuth)(Holdt, Jurgen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1775-09-00(Frau Anna Maria)(Jordt, Hans)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1782-07-00(Dorothea Catharina)(Dahl, Jens Mathiessen)Memel - A0986379(Ribe) - A0816601
= 1782-09-00(Vrouw Agatha)(Lass, Friderich)Memel - A0986379(Helsingor) - A0826432
= 1783-04-00(Drei Gebrüder)(Eschelsen, Jens)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1783-04-00(Patriot)(Meinertz, Boy)Memel - A0986379(Altona) - A0649794
= 1783-05-00(Junge Tobias)(Dunbye, Hans)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1783-06-00(Ritter Saint Jurgen)(Iversen, Claus)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1783-06-00(Abraham)(Nielsen, Niels)Memel - A0986379(Kristiansand) - A0848887
= 1783-07-00(Charlotte friderica)(Bundis, Cornelis)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1783-07-00(Ebenezer)(Munck, N. A.)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1784-10-00(Helsingøer)(Lorentzen, Albert)Memel - A0986379(Helsingor) - A0826432
= 1785-04-00(Veranderung)(Claasen, Syb.)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1785-05-00(Frau Cæcilia)(Hansen, Peter)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1785-05-00(Anna Maria)(Festersen, Laue)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1785-05-00(Ritter Saint Jurgen)(Iversen, Claus)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1785-05-00(Emanuel)(Bendixen, Jes)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1785-05-00(Constantia)(Hinrichsen, J. B.)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1785-05-00(Hofnung)(Eschelsen, Jes)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1785-05-00(Junf. Margaretha)(Kruuse, P. H.)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1785-06-00(Minerva)(Hansen, N. H.)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1785-06-00(Constantia)(Jebsen, M.)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1785-06-00(Emanuel)(Larsen, Chr.)Memel - A0986379(Flechfiord) - A0897151
= 1785-06-00(Saint Marcus)(Jeppen, J. C.)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1785-07-00(Freres)(Booysen, Michel)Memel - A0986379(Eckernførde) - A0753723
= 1785-08-00(Wenskabet)(Groot, Cor. P.)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1786-06-00(Minerva)(Hunsen, N. H.)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1786-06-00(Junge Tobias)(Parhoy, Hans Hansen)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1786-06-00(Junge Tobias)(Parhoy, Hans Hansen)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1786-07-00(Mette Maria Magd.)(Palles, Knud)Memel - A0986379(Stavanger) - A0868259
= 1786-08-00(Saint Thomas)(Thomsen, Jurgen)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1787-04-02(Général Major Book) - 0008044N(Andersen, Jean) - 00008346Memel - A0986379(Memel) - A0986379
= 1787-05-01(Mercure) - 0000889N(Thompson) - 00003270Memel - A0986379
= 1787-05-11(Espoir du Commerce) - 0004926N(Reutel, John Daniel) - 00006324Memel - A0986379(Memel) - A0986379
= 1787-06-01(Fortune) - 0008024N(Arends, Jean) - 00008328Memel - A0986379(Memel) - A0986379
= 1787-06-11(Minerve) - 0015899N(Moler, Nici) - 00015903Memel en Prusse - A0986379[Denmark] - A0824105
= 1787-06-20(Quatre soeurs) - 0006050N(Bording, Herman) - 00010571Memel - A0986379(Memel) - A0986379
= 1787-07-02(Christine Marie) - 0014969N(Blandeau, Hendric Christian) - 00014958Memel - A0986379
= 1787-07-10(Belone) - 0012758N(Yellosoley, Guillaume) - 00012667Memel - A0986379(Londres) - A0381691
= 1787-08-10(Elisabeth) - 0009001N(Stanchouse, John) - 00009348Memel - A0986379(Corck) - A0605259
= 1787-09-27(Esperance) - 0016019N(Peterson Joast, Nicoleï) - 00016030Nemel en Prusse - A0986379[Denmark] - A0824105
= 1789-06-00(Industria)(Pallisen, Friederich)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1789-06-00(Vergnugligkeit)(Heyssel, Marcus)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1789-06-00(Anna Maria)(Festersen, Laue)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1789-06-00(Concordia)(Bineballe, Rasmus)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1789-07-00(Grand Mama)(Kirkegaard, Niels)Memel - A0986379(Randers) - A0819577
= 1789-07-00(Anna Catharina)(Augustini, Martin)Memel - A0986379(Randers) - A0819577
= 1789-07-00(Saint Thomas)(Thomsen, Jurgen)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1789-08-00(Haabet)(Jost, Nicolai Petersen)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1789-08-00(Neptunus)(Møller, Hans Hansen)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1789-08-00(Junge Tobias)(Duerbye, Hans)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1792-07-00(Princesse Louise)(Petersen, Peter)Memel - A0986379(Altona) - A0649794
= 1793-05-00(Hofnung)(Iversen, Frello)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1793-05-00(Providentia)(Otzen, Peter Johann)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1793-05-00(Ritter Saint Jørgen)(Iwersen, Claus)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1793-06-00(Christian Gottlieb)(Koch, Hans Hinrich)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1794-03-00(Einigkeit)(Richelsen, Christian)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1794-05-00(Sicietas)(Rosendahl, Søren)Memel - A0986379(Åbenrå/Sønderborg) - A0825270
= 1797-05-00(Hoffnung)(Koch, Carsten)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1798-05-00(Drey Zwillinge)(Elberg, Jurgen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1798-06-00(Einigkeit)(Wollgehagen, Hans Henr.)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1798-07-00(Gode Moder)(Laussen, Lorentz)Memel - A0986379(Copenhagen) - A0816635
= 1798-07-00(Anna Margaretha)(Thielsen jun, Jacob)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1799-07-00(Dorothea)(Stieding, Jens Jensen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1800-06-00(Emanuel)(Bendixen, Jes)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1800-06-00(Providentia)(Richelsen, Jacob)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1800-06-00(Societas)(Rosendahl, Søren)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1800-07-00(Fidentia)(Krus, Jochim Hinrich)Memel - A0986379(Flensburg) - A0673023
= 1800-07-00(Myrmidon)(Siemensen, Hans Hinrich)Memel - A0986379(Arnis) - A0651633
= 1800-09-00(Einigkeit)(Wolgehagen, Hans Hinrich)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1800-09-00(Dorothea)(Stüding, Jens jensen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1801-09-01(Felicitas)(Regenburg, Johann Adam)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1802-04-00(Anna Catharina)(Christiansen, Peter)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1802-05-00(Wohlfart)(Hulbe, Franz)Memel - A0986379(Arnis) - A0651633
= 1802-07-00(Expedition)(Høeg, Hans)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1802-11-00(Hoffnung)(Fischer, Christopher Conrad)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1803-04-00(Einigkeit)(Møller, Christian)Memel - A0986379(Sønderborg) - A0825270
= 1803-05-00(Providentia)(Møller Jun, Chr. christiansen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1803-05-00(Helena)(Hoeg, Jes Asmussen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1804-05-00(Speculant)(Tamsen, David August)Memel - A0986379(Kiel) - A0760639
= 1804-06-00(Anna catharina)(Frellsen, Jurgen)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838
= 1806-09-00(Neptunus)(Thomsen, Christopher Friderich)Memel - A0986379(Åbenrå) - A0828838

920/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.008s