1525 documents
131/1525 results        
Description
Point IDA0912818
NameBergen
Observation
Point
Number of observation= 1016
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 0000-00-00(Ebenezer)Bergen - A0912818
= 0000-00-00(Frau Alida)(Lax, Jens Nilson)Bergen - A0912818
= 1747-03-11(Concordia)(Olsen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1747-05-06(Jonge Beata)(Kramer, Gerdt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1747-05-06(Jonge Beata)(Kramer, Gerdt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1747-05-15(Nesselbladt)(Moor, Adolff van der)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1747-08-03(Aalche)(Müller, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1747-08-07(Dragen)(Lageröe, Christen Larsen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1747-09-14(Concordia)(Olsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1747-09-21(Sophia Magdalena)(Thanch)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1747-09-23(Jfr. Wenke Jacobina)(Lippe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1747-09-30(Aalchie)(Müller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1747-11-16(Nesselbladt)(Moor, Adolff van der)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1747-11-17(Ebenetzer)(Lahusen, Joost Adolph)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-01-16(Cron Prinsesse Lovise)(Nielsen, Carsten)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1748-01-27(Fortuna)(Wallace)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-02-09(Ebenezer)(Hynnemor)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-02-17(Ebenezer)(Rytter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-03-01(Welfart von Bergen)(Marstrander, Lars)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-03-15(Maria Elisabeth)(Segelke)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-03-15(Margaretha)(Ohe, Johan von der)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-04-19(Emanuel)(Lampe, Hans Smith)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-04-27(Jomfrue Diderica)(Hellemann)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-05-15(Welfart von Bergen)(Marstrander, Lars)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-06-15(Emanuel)(Lampe, Hans Smith)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-06-21(Haabet)(Reuytzer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-07-15(Delphinen)(Alm, Jaen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-08-15(Aalchie)(Müller, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1748-10-05(Dragen)(Lageröe)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1748-10-05(Dragen)(Lageröe, Christen Larsen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1748-10-10(Aalkie)(Müller)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1748-10-15(Ebenezer)(Rytter, Hans de)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-01-03(Princesse Sophia Magdalen)(Tanek)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-01-22(Anna Christina)(Diderich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-01-25(Jonge Beata)(Kramer, Gierd)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-01-28(Ebenezer)(Hynnemor, Jochim)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-04-10(Ebenezer)(Rytter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-05-14(Aalkie)(Müller)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1749-05-20(Neptunus)(Rumohr)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1749-08-05(Princesse Sophia Magdalen)(Tanek)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-08-12(Haabet)(Reuytzer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-08-29(Aalchie)(Möller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-09-04(Emanuel)(Lampe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-10-06(Maria Anna)(Dischingtun)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-10-21(Ebenezer)(Rytter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1749-11-29(Emanuel)(Lampe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-04-15(Princesse Sophia Magdalen)(Taneh)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-04-15(Engelen Gabriel)(Möller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-05-19(Aalchie)(Möller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-06-20(Haabet)(Krahmer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-07-18(Elisabeth)(Arctander)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-07-18(Concordia)(Olsen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-08-08(Longgaarden)(Thomsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-08-27(Princesse Sophia Magdalen)(Taneh)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-09-28(Jonge Beata)(Buchoff)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-11-01(Jonge Beata)(Buchoff)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-12-15(Engelen Gabriel)(Möller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-12-17(Ebenezer)(Hynnemor)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1750-12-22(Jomfrue Cornelia)(Schiött)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1751-01-12(Longgaarden)(Thomsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1751-01-18(Junge Beata)(Buchoff)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1751-01-19(Haabet)(Krahmer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1751-03-16(Emanuel)(Gierding)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1751-06-19(Harde Galley)(Wodich, Matthias)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1751-07-20(Aalchie)(Muller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1751-08-03(Junge Beata)(Buchoff)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1751-08-10(Providentia)(Smith)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1751-10-12(Delphinen)(Alm)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1751-12-24(Saint Martin)(Konig)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-02-17(Eendrægtighed)(Blytt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-03-25(Engelen Gabriel)(Møller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-04-07(Eenighed)(Reutzer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-05-16(Eendrægtighed)(Blytt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-06-06(Saint Martin)(Konig)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-06-23(Delphinen)(Holt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-07-11(Aalchie)(Möller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-07-12(Charitas)(Holmboe)Bergen - A0912818(Kristiana) - A0836627
= 1752-07-27(Saint Martin)(Köning)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-08-01(Ebenezer)(Hynnemor)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-08-01(Engelen Gabriel)(Møller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-08-01(Elisabeth)(Walleswerd)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1752-09-26(Eenighed)(Reutzer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-10-21(Freeden)(Lampe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1752-12-23(Eendrægtighed)(Blytt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-01-15(Ebenezer)(Hynnemor, Jochum)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-01-16(Delphinen)(Holt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-02-05(Endrægtighed)(Blytt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-02-13(Saint Martin)(Köning)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-04-03(Junge Tobias)(Simonsen)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1753-04-03(Saint Johannes)(Simonsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-04-13(Cronprincesse Louise)(Froichen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-05-20(Jomfru Anna Carina)(Ibsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-05-30(Bona Fortuna)(Scollay)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-07-24(Cronprincesse Louise)(Froichen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-07-27(Maria)(Wallace, James)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-08-14(Endrægtighed)(Blytt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-09-04(Jonge Beata)(Buchoff)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-09-04(Engelen Gabriel)(Møller)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-10-16(Wenke Jacobina)(Erichsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-10-30(Jomfr. Diderica)(Hellemann)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1753-12-21(Anna Elisabeth)(Schmid)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1754-01-20(Ebenezer) - 0017409N(Strasburg) - 00017191Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1754-03-17(Emanuel)(Lydersen)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1754-04-30(Christina Maria)(Tiemann)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1754-07-15(Juffrau Gerdrut)(Groth)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1754-07-25(Ebenezer)(Hynnemor)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1755-04-08(Jungfrau Anna carina) - 0016420N(Ibsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1755-04-21(Catharina Maria Galle)(Nieldahl, Johann von)Bergen - A0912818(Åbenrå) - A0828838
= 1755-04-28(Maria Christina)(Gorrisen)Bergen - A0912818(Åbenrå) - A0828838
= 1755-07-12(Alexander)(Fæster)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1755-08-25(Ebenezer) - 0017409N(Strasburg, Friderich) - 00017191Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1755-09-06(Ebenetzer)(Hynnemør)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1755-10-01(Ebenezer) - 0017409N(Strasburg, Friderich) - 00017191Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1755-12-02(Anna Sophia Catarina)(Baade)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1755-12-26(Engel Gabriel)(Muncheberg)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-01-12(Ebenetzer)(Dischingtun)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-02-06(Bonna Fortuna)(Scolay)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-02-24(Jungfer Ida og Cathari)(Bahnsen)Bergen - A0912818(Åbenrå) - A0828838
= 1756-04-12(Jungfrau Maria)(Holm, Hans Peter)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1756-04-26(Cron Princesse Lowise)(Fröchen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-05-20(Jungfrau Ida og Catharina)(Bahnsen, Johann Hinrich)Bergen - A0912818(Åbenrå) - A0828838
= 1756-05-22(Juffrae Gertrud)(Groot, Hans Petersen)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1756-05-31(Princesse Sophia Magdalen)(Olsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-06-04(Frieden)(Lampe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-06-22(Anna Sophia Catarina)(Baade)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-07-02(Ebenetzer)(Dischingtun)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-07-16(Engelen)(Mansfeld)Bergen - A0912818(Bragernæs) - A0915875
= 1756-08-01(Joachim Christopher)(Birck)Bergen - A0912818(Haderslev) - A0823894
= 1756-08-10(Eendrægtighed)(Meyer, Bertel Svedersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-08-17(Bonna Fortuna)(Scolay)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-08-28(Cron Princesse Lowise)(Fröchen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-09-02(Engel Gabriel)(Muncheberg, Jörgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-09-14(Engel Gabriel)(Muncheberg)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-09-21(Jomfru Catharina)(Lahusen, Christian)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-09-25(Providentia)(Holtermann)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-09-30(Emanuel)(Lyderssen)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1756-10-27(Eendrægtighed)(Meyer, Bertel Svedersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1756-12-03(Ebenetzer)(Deschingthun)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-01-29(Verwunderung)(Nagel, Hinrich Otto)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1757-03-22(Cronprinz von Dännemar)(Axelsen, Simon)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1757-05-05(Eendrægtighed)(Meyer, Bertel Swedersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-05-05(eendrægtighed)(Meyer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-05-14(Barbara Agnete)(Höring, Andreas)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1757-05-20(Festung Glückstadt)(Smit, Martin)Bergen - A0912818(Glückstadt) - A0773452
= 1757-05-20(Dolphinen)(Helt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-06-07(Der Junge Tobias)(Simonsen, Andreas Andressen)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1757-06-18(Neptunus)(Lund, Lars)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1757-07-01(Emanuel)(Faye, Hans)Bergen - A0912818(Drammen) - A0861183
= 1757-07-11(Frau Anna Elisabeth)(Rotteckau, Johann)Bergen - A0912818(Eckernførde) - A0753723
= 1757-07-21(Margrethe Christine)(Mariager, Joen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-08-13(Sara)(Muldrup, Christian)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1757-08-20(Emanuel)(Simonsen, Hans Jörgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-08-22(Bona Fortuna)(Scollay, Robert)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-09-19(Joffrouw Maria Catharin)(Thysen, Jan)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1757-09-19(Frau Catharina)(Matthiesen)Bergen - A0912818(Sønderbog) - A0825270
= 1757-09-26(Dorothea)(Runge, carsten)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1757-10-08(Anna Sophia Catharina)(Baade, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-10-13(Opgaaende Sool)(Ohe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-10-26(Ebenetzer)(Mungaard)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-10-28(Princesse Sophia Magdalen)(Olsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-10-30(Wenche Jacobina)(Erichsen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1757-11-00(Ebenetzer) - 0017409N(Strasburg, Fridrish) - 00017191Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-02-21(Jacob et Jan)(Schnitter, Lorenzen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-03-14(Junge Maria)(Thomsen, Hans)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1758-03-22(Bergen I Norge)(Holtermann)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-03-24(Lovisenborg)(Aabroe, Lars Pedersen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1758-04-01(Saint Petrus)(Jensen, Christopher)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1758-04-01(Saint Petrus)(Jensen, Christopher)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1758-05-13(Jomfrue Ingeborg Benedict)(harboe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-05-20(Eendrægtighed)(Meyer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-06-03(Engelen Gabriel)(Hansen, Peter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-06-17(Anna Maria)(Dechen, Wilhelm)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1758-06-24(Engelen)(Ferøe, Jens)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-07-14(Wapen van Silt)(Groot, Hans Petersen)Bergen - A0912818(Sylt) - A0654114
= 1758-07-14(Wapen van Silt)(Groot, Hans Petersen)Bergen - A0912818(Sylt) - A0654114
= 1758-07-15(Mariana)(Torbensen, Andreas)Bergen - A0912818(Haderslev) - A0823894
= 1758-07-25(Eenighed)(Reutzer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-07-29(Margretha Christina)(Hagelsteen, Gerdt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-08-20(Margrethe Christine)(Mariager)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-08-22(Anna Sophia)(Ternau)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1758-08-22(Ebenetzer) - 0017409N(Strasburg) - 00017191Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-08-29(Bergen I Norge)(Holtermann)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-09-04(Juff. Aalche)(Ruyter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-09-20(Einigheden)(Reutzer, Jesper)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-09-20(Einigheden)(Reutzer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-10-19(Eendrægtighed)(Schwedersen, Bertel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1758-11-20(Frau Anna Johanna)(Schulcken)Bergen - A0912818(Oldenburg) - A1963918
= 1758-12-30(Aaltie)(Ruytter, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-03-06(Elisabeth)(Erpecom)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-03-07(Engelen Gabriel)(Hansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-03-10(Providentia)(jacobsen)Bergen - A0912818(Sønderbog) - A0825270
= 1759-03-17(Providentia)(Bacher, Niels)Bergen - A0912818(Holmestrand) - A0851167
= 1759-03-20(Juffrouw Anna Elisabet)(Koeser, Jacob)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1759-03-24(Freede)(Lampe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-05-08(Engelen)(Ferøe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-05-14(Jouffrou Anna)(Worms, Ratje)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1759-05-22(Nye Kierken)(Wolff)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-05-29(Anna Sophia)(Ternau)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1759-06-11(Engelen Gabriel)(Hansen, Peter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-09-01(Alexander)(Faester)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-09-01(Ebenetzer)(Mangaard)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-09-21(Post-Horn)(Wischhusen)Bergen - A0912818(Oldenburg) - A1963918
= 1759-10-22(Engelen)(Ferøe, Jens)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-11-13(Freede)(Lampe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1759-12-28(Printz Christian)(Ibsen, Matthias)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1760-03-25(Maria Galley)(Peer, Cornelius Petersen)Bergen - A0912818(Sylt) - A0654114
= 1760-05-09(Wenchie Jacobine)(Erichsen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1760-05-15(Ebenezer) - 0017409N(Strasburg) - 00017191Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1760-06-09(Venskab)(Parck, James)Bergen - A0912818(Kristiansund) - A0865461
= 1760-06-17(Berger)(Gram)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1760-08-01(Nye Kircken)(Wolff, Franz)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1760-08-16(Princessen Louise)(Pietersen, Dirck)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1760-09-05(Providentia)(Holtermann)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1760-10-30(Elisabeth)(Erpecom)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1761-00-00(Endrægtighed)(Meyer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1761-01-16(Printz Christian)(Ibsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1761-02-28(Ottern)(Escilsen, Claus)Bergen - A0912818(Aalborg) - A0821280
= 1761-04-08(Engelen gabriel)(Hansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1761-05-18(Frau Christiana)(Schultz, Peter)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1761-06-03(Frau Geesche)(Jochimssohn)Bergen - A0912818(Oldenburg) - A1963918
= 1761-06-03(Ebenetzer)(Dischingthun)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1761-07-04(Malena Christina)(Heyberg, Danckert Danchertsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1761-07-14(Emanuel)(Marstrander, Diderich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1761-08-11(Jomfrue Karen)(Olsen, Ole)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1761-08-19(Joffrouw Gertrud)(Becker, Friderich Jensen)Bergen - A0912818(Sylt) - A0654114
= 1761-09-08(Prinz Christian)(Boysen, Peter)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1761-09-12(Ahlida maria)(Smith, Lars Kielland)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1761-09-17(Cronprinz Christian)(Ross, Georg)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1762-02-04(Ebenezer)(Hansen, Peter)Bergen - A0912818(Eckernførde) - A0753723
= 1762-03-26(Prinz Christian)(Boysen, Peter)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1762-06-05(Ebenetzer)(Mangaard)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1762-07-19(Margaretha)(Piehl)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1762-07-23(Weck Op)(Jacobsen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1762-08-05[Woodfort][Dwerthagen]Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1762-08-20(Nye Kircken)(Wolf)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1762-11-06(Eenigheden)(Meyer, Bertel Suedersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1762-11-10(Freede)(Lampe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1762-11-10(Concordia)(Danchertsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-02-04(Nye Kircken)(Wolff)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-02-26(Anna Maria)(Harboe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-03-12(Concordia og Amor)(Danchertsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-06-07(Prinz)(Rosencranz, Frahm)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1763-07-08(Bona Fortuna)(Holterman)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-07-12(Resolution)(Schumacher, Jürgen Christoph)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1763-08-06(Frau Anna Maria)(Harboe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-08-17(Ingeborg Benedicta)(Banchlay)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-08-19(Christina Sophia)(Kohren)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-08-25(Anna Maria)(Harboe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-10-01(Concordia og Amor)(Danchertsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1763-11-20(Ebenezer)(Danielsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-01-05(Providentia)(Holtermann)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-02-04(Ebenezer) - 0017409N(Strasburg) - 00017191Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-02-04(Nye Kircken)(Wolf)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-02-04(Nye Kirken)(Wolf)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-03-17(Engelen Gabriel)(Hansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-03-21(Trende Brödre)(Christiansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-03-24(Concordia et Amor)(Hagelsteen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-03-24(Anna Maria)(Harboe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-03-31(Engel Gabriel)(Hansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-04-02(Frau Anna Maria)(Harboe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-06-07(Malene Christine)(Heiberg)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-06-30(Bona Fortuna)(Wolf, Claus Franzen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-07-20(Christina Sophia)(Kohren)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-12-03(Engelen Gabriel)(Hansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1764-12-04(Ingeborg Maria)(Kröger)Bergen - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1764-12-31(Frau Charlottta)(Koch, Nicolaus)Bergen - A0912818(Helsingor) - A0826432
= 1765-03-08(Eenigheden)(Reutzer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1765-03-27(Concordia)(Hagelsteen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1765-03-27(Anna Maria)(Harboe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1765-03-28(Providentia)(Holtermann, Peter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1765-03-28(Christine Sophia)(Kohren)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1765-06-20(Stadt Wilster)(Gätgens, Daniel)Bergen - A0912818(Wilster) - A0676670
= 1765-08-13(Anne Christine Frederica)(Clemens)Bergen - A0912818(Cappel) - A0802524
= 1766-02-11(Two Goede Vrienden)(Reynderz, Meyndert)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1766-04-28(Junge Josias)(Blehr)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1766-07-25(Concordia et Amor)(Hagelsteen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1766-08-27(Junge Josias)(Blehr)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1766-08-27(Concordia et Amor)(Hagelsteen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1766-08-30(Zweene Freunde)(Hinrichsen)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1766-09-10(Jonge Josias)(Blehr, Hinrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1766-12-01(Jonge Josias)(Blahr)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1766-12-20(Diderica)(Schnittler)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1767-05-12(Concordia et Amor)(Hagelsteen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1767-07-23(Ebenezer)(Tanch, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1768-02-08(Frau Anna)(Ohe)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1768-02-08(Fire Brödre)(Frich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1768-02-15(Juffrouw Elisabeth)(Buhr)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1768-04-29(Frau Dorothea og Margretha)(Martmann, Hans Christian)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1768-05-12(Geesche Margaretha)(Olsen, Hans Jörgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1768-06-16(Cicilia)(Clements, Thies Petersen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1768-07-30(Anna Beatha)(Buchhoff, Isaach)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1768-10-11(Jonge Josias)(Blehr)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1769-01-21(Lille Maria)(Schmerckel)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1769-04-25(Gedsche Margaretha)(Olsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1769-05-05(Engel Gabriel)(Hansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1769-07-14(Engel Gabriel)(Møller, Peter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1769-08-28(Bergenske Galley)(Schnitler)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1770-08-02(Frede)(Ellertsen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1770-12-31(Frede)(Ellertsen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1771-03-23(Frue Anna Maria)(Harboe, Johann Jørgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1771-07-01(Freede)(Ehlertsen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1771-07-06(Reeders Welfaren)(Schmith, Daniel Christensen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1771-07-06(Judith Christina)(Sahl, Michael)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1771-08-14(Ebenetzer)(Huuseland, Johansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1771-08-19(Ebenetzer)(Möller, Jony)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1771-09-30(Concordia og Amor)(Lahusen, Adolph)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-08-00(Unge Josias)(Peters, Michel)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1772-09-00(Dorothea og Margaretha)(Hartman, Hans Christiansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-09-00(Dorothea og Margaretha)(Hartman, Hans Christiansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-09-00(dorothea)(Decker, Per Conrad)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1772-09-00(Dorothea og Margaretha)(Hartman, Hans Christiansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-10-00(Concordia et amor)(Lahusen, Adolf)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-10-00(Johanna Margaretha)(Haselop, Bendix)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-10-00(Anna Johanna)(Jantzen, Cornelius)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-10-00(Concordia et Amor)(Lahusen, Adolf)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-10-00(Johanna Margaretha)(Haselop, Bendix)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-10-00(Anna Johanna)(Jantzen, Cornelius)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-11-00(Freden)(Ellertzen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1772-11-00(Freden)(Ellertzen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1773-03-00(Ebenetzer)(Wolff, Hinrich Frantzen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1773-06-00(Providentia)(Andersen, J.)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1773-07-00(Anna)(Asmussen, L.)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1773-07-00(Concordia og Amor)(Hagelstein, Gerd.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1773-08-00(Ange gabriel)(Møller, Peter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1773-09-00(Frøken Susanna)(Claasen, Ole)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1773-09-00(Frøken Susanna)(Claasen, Ole)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1774-05-00(Roose)(Bruijn, Henrich Lorentz)Bergen - A0912818(Sylt) - A0654114
= 1774-08-00(Engelen Gabriel)(Møller, Peter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1774-10-00(Swaane)([nnn], Johann)Bergen - A0912818
= 1774-10-00(Johanne Margarethe)(Erpecom, Peter von)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1774-11-00(Freede)(Ellertsen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1774-12-00(Anna Catharina Christina)(Schultz, Friderich)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1775-03-00(Fortuna)(Holbeck, Lauritz)Bergen - A0912818(Aalborg) - A0821280
= 1775-04-00(Saint Johannes)(Watne, Tønnes)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-04-00(Anna maria)(Harboe, jean george)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-04-00(Saint Johannes)(Watne, Tønnes)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-06-00(Rosen)(Brun, Henr. Lorents)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-06-00(Catharina Edwiga)(Lund, Hans Nicolas)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1775-07-00(Judith Sophia)(Olsen, H. J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-07-00(Ebenezer)(Angell, Jørgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-07-00(Ebenezer)(Angell, Jørgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-07-00(Concordia og Amor)(Hagelstein, Gert)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-07-00(Frau Anna)(Ohe, J. H. van der)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-07-00(Engel gabriel)(Møller, Per)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-09-00(Elskværdige Jomfru)(Holtermann, Cordt)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1775-09-00(Juditha Christiana)(Wolding, Lars)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1778-02-01(Ingeborg Maria)(Krøger, Jens)Bergen - A0912818(Colbiörnsvig)
= 1778-06-01(Prudentia)(Haaland, Ener Pallesen)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1778-06-01(Swanen)(Möller, Jean jacobsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1778-06-01(Anna Maria)(Dverhagen, Jens)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1778-07-00(Concordia og Amor)(Lahusen, L. Adolph)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1778-07-01(Redernes Welfaren)(Smith, Daniel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1778-07-01(Frau Karen)(Schneider, Herman)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1778-07-01(Christina)(Lemming, Thomas)Bergen - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1778-08-00(Amsterdammer Galley)(Fasmer, Hendrich Jansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1778-08-01(Amsterdammer Galley)(Fasmer, Hendrich Jansen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1778-09-00(Providentia)(Brun, Andreas)Bergen - A0912818(Kristiana) - A0836627
= 1778-09-01(Patientia)(Herlofsen, Jacob Boeman)Bergen - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1778-10-01(Jungfer Cathrina hede)(Noack, Johann Gottfried)Bergen - A0912818(Eckernførde) - A0753723
= 1778-11-00(Vrouw Johanne Margaret)(Brouyn, Henrich Lorentz)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1778-11-01(Frau Cornelia)(Pettersen, Andreas)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1778-11-01(Vrouw Anna)(Ohe, Joh. Hinrich von der)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-01-01(Adjutor)(Dahl, Lars)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1779-02-00(Christiana og Adelheit)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-03-00(Grand Mama)(Horn, Zacharias)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1779-03-01(Ebenetzer)(Hynnemoer, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-04-01(Roose)(Dirksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-05-01(Judith Sophia)(Olsen, Hans Jørgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-07-00(Mette Maria Margaretha)(Pallesen, Knud)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1779-07-00(Margaretha Bolletha)(Harboe, Johan Jørgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-07-00(Margaretha Bolletha)(Harboe, Johan Jørgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-08-01(Johanne Marie)(Schultz, Friderich)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1779-09-01(Engel Gabriel)(Wulff, Henrich Frantzen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-09-01(Vrouw Elisabeth)(Tanderup, Jacob Olufsen)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1779-09-01(Amsterdammer Galley)(Holtermann, Carsten)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1779-10-01(Fortuna)(Fasmer, Peter Petersen)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1779-12-01(Tvende Brødre)(Troye, David)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-12-01(Fortuna)(Höyer, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1779-12-01(Christen og Adelhet)(Meyer, Henrich Grandorf)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-03-01(Anna Johanna)(Jansen, Cornelius)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-06-01(Christiane Benedicte)(Lampe, Rasmus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-06-01(Fiire Søstre)(Næschil, Stian Andreas)Bergen - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1780-06-01(Rysende Sonne)(Lund, Hans Nicolai)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1780-07-00(Margaretha Boletta)(Harboe, Johan Jorgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-07-01(Stadt Bergen)(Steen, Johannes)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-07-01(Clarche Elisabeth)(Swane, Claus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-07-01(Juditha Christiane)(Wolding, Lars)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-07-01(Margaretha Boletta)(Harboe, Johan Jorgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-08-01(Frou Maria)(Hellemann, Lars)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-08-01Anna Maria[Dwerhagen, Jens]Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-08-01(Juditha Sophia)(Frich, Job)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-08-01(Emanuel)(Clarck, David)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-10-01(Elskværdige Jomfrue)(Fasmer, Hans Pedersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-10-01(Johanna Margaretha)(Erpecom, Peter von)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-11-01(Henrica)(Stoltz, Christopher)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-11-01(Anna Birgitta)(Stub, Jacob)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-11-01(Tre Brødre)(Troye, David)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-11-01(Frouw Gertrud)(Dahl, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1780-11-01(Catharina)(Ahlmann, Christen)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1781-01-01(Martha Margaretha)(Hanstand, Jens Joh.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-02-01(Venskab)(Nielsen, Thomas)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-03-00(Amsterdam Galley)(Holterman, Carsten)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-03-01(Amsterdam Galley)(Holterman, Carsten)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-03-01(Emanuel)(Fuglesang, Niels)Bergen - A0912818(Flechfiord) - A0897151
= 1781-04-01(Christina og Adelheit)(Meyer, Henrich G.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-04-01(Frue Johanna Maria) - 0017599N(Fries, Peter Clausen) - 00017381Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1781-05-01(Christian)(Vedeler, Georg F.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-06-01(Vrouw Maria)(Helleman, Lars)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-06-01(Frau Cæcilia)(Kornbek, Hans Jenssen)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1781-07-01(Christina Benedicta)(Glad, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-07-01(Stadt Bergen)(Schröder, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-08-01(Christina)(Lemming, Thomas)Bergen - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1781-09-01(Anna)(Klein, Owe Pedersen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1781-09-01(Frau Johanna Margaret)(Bruyn, Henrich Lorents)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-10-00(Juditha Sophia)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-11-01(Christian)(Thomasen, Jan)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-12-01(Engel Gabriel)(Wulff, Hinr. Fr.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1781-12-01(Carl Friderich)(Sønderup, Knud)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-02-01(Concordia)(Ryther, Mich. Jacob de)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-04-00(Dorothea Catharina)(Christoffers, Lyder)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-04-01(Dorothea Catharina)(Christoffers, Lyder)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-04-01(Junge Jacob)(Asmus, Peter)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1782-04-01(Catharina Margaretha)(Schneider, Jacob Petter)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1782-05-01(Frau Maria)(Eggerking, Fr. Hinr.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-05-01(Prudentia)(Pallesen, Ener)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1782-06-00(Festina Lente)(Svane, Claus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-06-00(Tre Søstre)(Steen, Johann)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-06-01(Festina Lente)(Svane, Claus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-06-01(Nicolay)(Willatssem, )Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-07-00(Henrica)(Stoltz, Christopher)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-07-00(Henrica)(Stoltz, Christopher)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-07-01(Henrica)(Stoltz, Christopher)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-07-01(Redernæs Velfærdt)(Smidt, Daniel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-07-01(Ringende jacob)(Bange, Tønnes)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-07-01(Ebenetzer)(Vedeler, Georg)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-07-01(Noble Anna)(Møller, P. B.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-07-01(Elisabeth Catharina)(Brunkoft, David)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-08-00(Catharina Hedevig)(Gerdes, Johan Lyder)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-08-00(Elisabeth)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-08-01(Catharina Hedevig)(Gerdes, Johan Lyder)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-08-01(Johanna Margretha)(Erpecam, Peter von)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-08-01(Emanuel)(Fröye, Herman E.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-08-01(Emanuel)(Reimers, Hendrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-08-01(Frau Karen)(Blydt, Hans Schulte)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-08-01(Stadt Bergen)(Schröder, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-08-01(Providentia)(Mørk, Peder)Bergen - A0912818(Bragernæs) - A0915875
= 1782-09-00(Gute Hoffnung)(Zimmermann, Tobias)Bergen - A0912818(Husum) - A0830346
= 1782-09-00(Nelly)(Møller, Jan Jacobsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-09-00(Goed Intent)(Welleman, Lars)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-09-01(Nelly)(Møller, Jan Jacobsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-09-01(Goed Intent)(Welleman, Lars)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-09-01(Gertrud Magdalena)(Paulsen, Bahne Peter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-10-00(Kongen af Dannemark)(Helt, Martinus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-10-01(Fortuna)(Fasmer, Peter Petersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-10-01(Kongen af Dannemark)(Helt, Martinus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-10-01(Frau Henricka)(Symonsen, Thomas Boy)Bergen - A0912818(Glückstadt) - A0773452
= 1782-10-01(Catharina Elisabeth)(Koper, Gerhard)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1782-11-00(Resolution)(Thornäe, Caspar)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-11-01(Christian)(Thomassen, Jan)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-11-01(Resolution)(Thornäe, Caspar)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-12-00(Jomfru Cornelia)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-12-01(Anna Maria)(Urdahl, Christopher)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1782-12-01(Henrich)(Møller, Abraham)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-02-01(Maria Catharina)(Dahl, Hendrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-03-00(Tre Brødre)(Trøm, Biørn)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-03-00(Concordia)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-03-01(Tre Brødre)(Trøm, Biørn)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-03-01(Emanuel)(Ohman, H.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-04-01(Engel Gabriel)(Wulff, H.T.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-06-00(Anna Catharina)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-06-00(Birgitha Margaretha)(Jensen, J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-06-00(Unge David)(Rytter, M.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-06-00(Birgitha Margaretha)(Jensen, J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-06-00(Unge David)(Rytter, M.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-06-01(Birgitha Margaretha)(Jensen, J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-07-00(Amsterdamer Galley)(Steen, D.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-07-00(Elisabeth Catharina)(Brunkoft, David)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-07-00(Amsterdamer Galley)(Steen, D.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-07-01(Ebenezer)(Egeland, Rasmus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-07-01(Catharina Margaretha)(Schneider, J. P.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-07-01(Amsterdamer Galley)(Steen, D.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-07-01(5 Venner)(Lude, A.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-07-01(Ameise)(Knut, Thomas)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1783-09-01(Christ. Benedicta)(Warckmeister, H.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-09-01(Noble Anna)(Holm, Ing.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-10-00(Nicolay)(Willadssem, )Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-10-01(Henricka Maria)(Petersen, F. C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-10-01(Carolina og Johanna)(Grønvold, Ole L.)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1783-10-01(Fortuna)(Fasmer, P. P.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-10-01(Stadt Bergen)(Schröder, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-11-01(An. Magdalena)(Holm, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-11-01(An. Birgitha)(Meyer, Ch.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-12-01(Henricka)(Holtz, Chr.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1783-12-01(Stadt Bergen)(Baader, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-02-01(Marth. Margaretha)(Berle, P. H.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-04-00(Hercules)(Jaspers, Claus)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1784-06-00(Amsterdam Galley)(Heen, Daniel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-06-01(Amsterdam Galley)(Heen, Daniel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-06-01(Elisabeth catharina)(Bruun, David)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-07-00(James)(Holbeck, Niels)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1784-07-00(Maria Catharina)(Dahl, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-07-01(Frau Maria)(Eggerking, F. H.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-07-01(Doroth. Margaretha)(Lahnsen, Ad.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-07-01(Unge David)(Grip, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-07-01(Emanuel)(Frøyer, H. E.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-07-01(Karen)(Blydt, H. S.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-07-01(Maria Catharina)(Dahl, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-07-01(Arendals Galley)(Grooss, Hans)Bergen - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1784-08-01(Fortuna)(Hoyer, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-08-01(Judita Sophia)(Frich, Job)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-08-01(Anna Maria)(Swatz, )Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-08-01(Frau Magdalena)(Brøcher, Hand Henrich)Bergen - A0912818(Åbenrå) - A0828838
= 1784-08-01(Neily)(Hunsland, J. J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-09-00(Frau Johanna Margaretha)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-09-00(Tre Gebryder)(Tiede, Jacob)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1784-09-00(Tre Gebryder)(Tiede, Jacob)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1784-09-01(Engel Gabriel)(Wolff, Hinr. Frantzen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-09-01(5 Venner)(Lüde, Albrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-09-01(Frau Johanna Margaretha)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-10-01(Christiane Benedicte)(Wackmeister, Henr.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-10-01(5 Søstre)(Dedekam, Henr.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-10-01(Sara)(Christophers, Just)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-11-00(Einigkeit)(Dyrcksen, P. B.)Bergen - A0912818(Kiel) - A0760639
= 1784-11-01(Fortuna)(Fasmer, Peter Pet.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1784-12-01(Stadt Bergen)(Rytter, Mich. de)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-01-01(Kongen af Dannam.)(Lampe, Rasmus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-04-00(Anna Maria)(Thomsen, Johann)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1785-04-01(Immanuel)(Sommer, Knud)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-04-01(Anna Maria)(Thomsen, Johann)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1785-05-01(Providentia)(Lorenzen, Hans)Bergen - A0912818(Sønderborg) - A0825270
= 1785-05-01(Jungfrau Anna)(Jebsen, Peter)Bergen - A0912818(Sønderborg) - A0825270
= 1785-06-00(Birgitte Marg.)(Jensen, Joch.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-06-01(Amsterdam Galley)(Steen, Daniel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-06-01(Birgitte Marg.)(Jensen, Joch.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-06-01(Triton)(Hansen, Jen.)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1785-06-01(Perle)(Reyter, Erichs)Bergen - A0912818(Eckernførde) - A0753723
= 1785-06-01(Cath. Elisabeth)(Köpper, G.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-06-01(Ringende Jacob)(Bange, Tonnes)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-00(Anna Maria)(Schiött, Abrah.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-00(Anna Maria)(Schiött, Abrah.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-00(Anna Maria)(Schiött, Abrah.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-00(Dorothea Maria)(Fynboe, Hans P.)Bergen - A0912818(Horsens) - A0818740
= 1785-07-00(Maria Cathar.)(Dahl, Henrik)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-00(Giertrud Magdal.)(Bendixen, Morten)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-00(Sara)(Christensen, Jas.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-00(Salvator)(Meinertz, H. M.)Bergen - A0912818(Glückstadt) - A0773452
= 1785-07-00(Fire Søstre)(Nannings, H.)Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1785-07-00(Anna Maria)(Schiött, Abrah.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-00(Anna Maria)(Schiött, Abrah.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-01(Anna Maria)(Schiött, Abrah.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-01(Maria Cathar.)(Dahl, Henrik)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-01(Giertrud Magdal.)(Bendixen, Morten)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-01(Sara)(Christensen, Jas.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-07-01(Ing. Carolin.)(Carstensen, P.)Bergen - A0912818(Kristiana) - A0836627
= 1785-07-01(Frau Adriana)(Haysen, P. A.)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1785-08-00(Beata og Katrine)(Aas, Thor Erichs)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-08-00(Henr. Maria)(Thomsen, Cornelius)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-08-00(Sophia Catharina)(Lorentzen, Jens)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1785-08-00(Henr. Maria)(Thomsen, Cornelius)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-08-01(Beata og Katrine)(Aas, Thor Erichs)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-08-01(Henr. Maria)(Thomsen, Cornelius)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-08-01(Christina og Adelheit)(Meyer, Henrich Grandorf)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-09-00(Emanuel)(Sömme, Knud)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-09-00(Vrau Johanna Margar.)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-09-00(Ellen Dorothea)(Swendsen, Svendsen)Bergen - A0912818(Flechfiord) - A0897151
= 1785-09-01(Vrau Johanna Margar.)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-10-01(Haabet)(Ryland, H. Fr.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-11-00(Nelly)(Husland, Jens)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-11-01(Chr. Benedicta)(Glad, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-11-01(Fortuna)(Fasmer, P. Pet)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1785-12-00(Einigkeit)(Dyrcksen, P. Boye)Bergen - A0912818(Kiel) - A0760639
= 1786-02-01(Noble Anna)(Larsen, Gunder)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-03-01(Nicolay)(Sem, Willads)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-05-01(Borøen)(Ronne, Paul)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-05-01(Elisab. Cathar.)(Ross, John)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-05-01(Concordia)(Michelsen, Jens)Bergen - A0912818(Bragernæs) - A0915875
= 1786-06-00(Anna Magdalena)(Schröder, Hans Christian)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-06-01(Engel Gabriel)(Blydt, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-06-01(Anna Maria)(Schiøt, Abrah.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-06-01(Frue Carolina)(Hoydal, Jorgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-06-01(Unge David)(Thommesen, Jan)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-06-01(Anna Magdalena)(Schröder, Hans Christian)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-06-01(Henricha)(Holtz, Christoph.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-06-01(Christian)(Bendixen, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-06-01(Anna Catharina)(Frochen, J. K.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-07-00(Jungf. Dor. og M.)(Lahusen, Ad.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-07-00(Printz Friderich)(Pallesen, Eina)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1786-07-01(Anna Rebecha)(Reimers, B. K.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-07-01(Jungf. Dor. og M.)(Lahusen, Ad.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-07-01(Anna Birgitta)(Meyer, Christian)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-08-01(Jomf. Elisabeth)(Fasmer, Hans Pedersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-08-01(Sara)(Christensen, Just)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-08-01(Johanna Margaretha)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-08-01(Ebenezer)(Lampe, Rasmus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-08-01(Christina Bendicta)(Harkmister, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-09-01(Dorothea Catharina)(Muller, P. B.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-09-01(Unge Jacob)(Fisker, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-09-01(Fem Venner)(Lude, Alrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-09-01(Bergenske Galley)(Lange, H. A. de)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-10-01(Trende Søstre)(Dedeken, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-10-01(Maria Catrina)(Dahl, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1786-10-01(Ellen Dorothea)(Svendsen, Svend)Bergen - A0912818(Flechfiord) - A0897151
= 1787-01-01(Sainte Catherine) - 0009229N(Egeland, Ramus) - 00009592Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-01-05(Hazard) - 0002993N(Pitt, Edward) - 00002155Bergen - A0912818(Burham) - A0390524
= 1787-01-05(Speedwell) - 0000116N(Blyth, William) - 00000160Bergen - A0912818(Lee) - A0385891
= 1787-01-05(Effort) - 0002117N(Ward, Edward) - 00000908Bergen - A0912818(Rye)
= 1787-01-13(Uniformité) - 0013512N(Brunehost, Daniel) - 00013501Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-01-19(Minefye) - 0004071N(Radelean, William) - 00003567Bergen - A0912818(Brightland) - A0391890
= 1787-01-19(Freindt Goodwill) - 0002921N(Meadow, William) - 00002970Bergen - A0912818(Ipswich) - A0379993
= 1787-01-19(Rambler) - 0000453N(Richmond, Peter) - 00002996Bergen - A0912818(Burnham) - A0390524
= 1787-02-01(Festina Lente)(Swane, Claus)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-02-03(Marie) - 0001724N(Campbelt, William) - 00001177Bergen - A0912818(Margate) - A0388192
= 1787-02-03(Charmante Polly) - 0000782N(Burfield, Robert) - 00000924Bergen - A0912818(Faversham) - A0391703
= 1787-02-05(Jeans) - 0001579N(Morisson, William) - 00001770Bergen - A0912818(Philadelphie) - B0000003
= 1787-02-07(Maybach) - 0000850N(Warf, Thomas) - 00001000Bergen - A0912818(Colchester) - A0401683
= 1787-02-07(Sirène) - 0001064N(Boll, James) - 00002245Bergen - A0912818(Faversham) - A0391703
= 1787-02-14(Rossignol) - 0001145N(Richermont, William) - 00001341Bergen - A0912818(Burnham) - A0390524
= 1787-02-15(Dame Auke) - 0013939N(Jacobs, Jacob) - 00013921Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-02-22(Sally) - 0000159N(Barber, Samuel) - 00000218Bergen - A0912818(Maldon) - A0389696
= 1787-02-24(Neptune) - 0000603N(Richmond, Samuel) - 00000705Bergen - A0912818(Burnham) - A0390524
= 1787-02-26(Resolution) - 0012040N(Tornoe, Casper) - 00011933Berguen - A0912818(Berguen) - A0912818
= 1787-02-27(Charming Polly) - 0000782N(Burfield, Robert) - 00000924Bergen - A0912818(Faversham) - A0391703
= 1787-02-27(Rose) - 0001614N(Robinson, Wiliam) - 00001808Bergen - A0912818(Maldon) - A0389696
= 1787-03-01(Lively) - 0001299N(French, Robert) - 00001549Bergen - A0912818(Maldon) - A0389696
= 1787-03-01(Depêche) - 0001318N(Orans, John) - 00003679Bergen - A0912818(Dublin) - A0614666
= 1787-03-08(Marie Sleeswyk) - 0009218N(Hanles, Pier) - 00009581Bergen (Norvège) - A0912818(Lemmer) - A0629722
= 1787-03-12(Prosperous) - 0001066N(Mould, Guillaume) - 00002044Bergen - A0912818(Maldon) - A0389696
= 1787-03-12(Lively) - 0001299N(French, Robert) - 00001549Bergen - A0912818(Maldon) - A0389696
= 1787-03-15(Christiana) - 0003789N(Bendix, Erich) - 00003709Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-03-16(Anne Marie) - 0001342N(Wilkemes, Hans) - 00003264Bergue en Norvège - A0912818(Barth en Suède) - A0756074
= 1787-03-17(John et Gracy) - 0003621N(Reabal, James) - 00003598Bergen - A0912818(Harwich) - A0386567
= 1787-03-31(Amitié) - 0001235N(Cullen, James) - 00003247Bergen - A0912818(Dublin) - A0614666
= 1787-04-01(Frue Johanna Margretha)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-04-01(Haabet)(Ryland, Hans Friderich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-04-05(Endeavour) - 0000002N(Fagg, Thomas) - 00002152Bergen - A0912818(Folkestone) - A0387292
= 1787-04-07(Varat Martina) - 0006539N(Erickson, Thore) - 00003647Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-04-11(Sianne et Marguerite) - 0010820N(Van Esperom, Pierre) - 00011222Bergun - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-04-18(Robert et Rébeca) - 0000009N(Traylor, Jacques) - 00000015Bergen - A0912818(Lee) - A0385891
= 1787-04-21(Christina Mtte) - 0003444N(Luussen, ust) - 00003454Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-04-21(Maybush) - 0000850N(Warford, Thomas) - 00001000Bergen - A0912818(Colchester) - A0401683
= 1787-04-21(Lisbonne) - 0011529N(Ahlgreen, Elias) - 00011816Bergen - A0912818(Stockholm) - A1102661
= 1787-04-22(Jean et Janne) - 0008536N(Van Den Brassen) - 00008873Berque - A0912818(Berque) - A0912818
= 1787-04-28(Elisabeth) - 0000931N(Rainer, James) - 00000342Bergen - A0912818(Lee) - A0385891
= 1787-05-01(Jomfrue Elisabeth)(Pedersen, Jacob)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-05-01(Amsterdamser Galley)(Steen, Daniel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-05-01(Emanuel)(Kiær, Henrich)Bergen - A0912818(Bragernæs) - A0915875
= 1787-05-04(Petite Fille) - 0007352N(Chaumel, François) - 00007446Bergen - A0912818(Bordeaux) - A0180923
= 1787-05-09(Anne Marie) - 0013941N(Even, Khraafft) - 00011070Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-05-18(Magdelaine Christine) - 0008054N(Trick, Herman) - 00008377Bergue - A0912818(Bergue ) - A0912818
= 1787-05-22(Sally) - 0000159N(Barber, Samuel) - 00000218Bergen - A0912818(Walton) - A0389696
= 1787-05-29(Florissant) - 0001066N(Box, Georges) - 00001353Bergen - A0912818(Milton) - A0389696
= 1787-06-01(Jomfrue Dorothea og Margar)(Lahusen, Adolph)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-06-04(Rose) - 0001614N(Robison, William) - 00001808Bergen - A0912818(Maldon) - A0389696
= 1787-06-09(Saint Pierre de baille) - 0008662N(Segerbath, Pieter Herman) - 00008999Bergen - A0912818
= 1787-06-13(Fannay) - 0012569N(Dwger, Patt) - 00012476Bergen en Norvege - A0912818(Limerick) - A0592950
= 1787-06-15(Bonne Intention) - 0001632N(Rosse, William) - 00001342Bergen - A0912818(Folkestone) - A0387292
= 1787-06-26(Elisabeth) - 0000931N(Rainer, James) - 00000342Bergen - A0912818(Lee) - A0385891
= 1787-06-30(Wasp) - 0000010N(Dyer, James) - 00000016Bergen - A0912818(Maldon) - A0389696
= 1787-07-01(Anna)(Fyhn, Oluf Rasmussen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-07-01(Anna Catharina)(Grip, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-07-01(Anna Birgitha)(Meyer, Christian)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-07-01(Emanuel)(Troye, Herman D.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-07-01(Beatha og Mathina)(Valeur, Christian)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-07-02(Peggy) - 0003974N(White, Guillaume) - 00003575Bergen - A0912818(Hyde)
= 1787-07-02(Neptune) - 0000603N(Richmont, Samuel) - 00000705Bergen - A0912818(Burnham) - A0390524
= 1787-07-03(Amitié) - 0001159N(Benrch, Bary) - 00001331Bergen - A0912818(Harwich) - A0386567
= 1787-07-06(Espérance) - 0001696N(Burfield, Georges) - 00001082Bergen - A0912818(Airn buy)
= 1787-07-07(Betzy) - 0000715N(Brooks, Thomas) - 00000870Bergen - A0912818(Lee) - A0385891
= 1787-07-12(Poule [Perle]) - 0000049N(Steed, Magner) - 00000064Bergen - A0912818(Harwich) - A0386567
= 1787-07-15(Rorsen) - 0016099N(Ronne, Paul) - 00016114Bergen - A0912818[Denmark] - A0824105
= 1787-07-19(Frères et soeurs) - 0003806N(Hopkins, Thomas) - 00003750Bergen - A0912818(Greenwich) - A0397762
= 1787-07-25(Christian) - 0008062N(Bonderon, Erick) - 00008388Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-07-26(Wasp) - 0000010N(Dyer, Jacques) - 00000016Bergen - A0912818(Maldon) - A0389696
= 1787-07-30(Elisabeth) - 0000931N(Rayner, James) - 00000342Bergen - A0912818(Lee) - A0385891
= 1787-07-31(Ange) - 0014209N(Osterby, Berends) - 00014186Bergen - A0912818(Hitterdé)
= 1787-08-01(Fortune) - 0000165N(Moller, Peter) - 00000254Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-01(Henrica)(Stoltz, Christopher)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-01(Dorothea Catharina)(Møller, Peder Brodersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-01(Fortuna)(Fasmer, Peter Petersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-01(Jomfrue Catharina)(Ryeland, Friderick J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-01(Nelly)(Tangers, Adolph von)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-01(Sara)(Christensen, Just)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-02(Sarrah) - 0001161N(Carrington, Richard) - 00002608Bergen - A0912818(Harwich) - A0386567
= 1787-08-03(Ange Gabriel) - 0006509N(Blyt, Eryet) - 00006469Nortbergen - A0912818(Nortbergen)
= 1787-08-03(Fortune) - 0008020N(Delange, Mathieu) - 00008325Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-09(Providence) - 0000619N(Foster, J.) - 00000727Bergen - A0912818(Harwich) - A0386567
= 1787-08-10(Emanuel) - 0011448N(Forenson, André) - 00011725Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-13(Delheil et Vaguetta) - 0010428N(Olsen, Engel) - 00012963Bergues [Bergen] - A0912818(Bergues) - A0912818
= 1787-08-14(Deux Frères) - 0011276N(Cjristiansen, Hans) - 00012237Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-08-17(Emanuel) - 0013940N(Hulterman, Hans) - 00013920Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-17(Deux Frères) - 0013757N(Smidth, Dredrick) - 00013744Bergen - A0912818(Frederikshald) - A0869447
= 1787-08-20(Ange Gabriel) - 0006509N(Blydt, Erich) - 00006469Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-08-21(Bonne Intention) - 0001723N(Burfield, Georges) - 00001082Bergen - A0912818(Margate) - A0388192
= 1787-08-23(Sœurs) - 0002467N(Watson, Richard) - 00002504Bergen - A0912818(Harwich) - A0386567
= 1787-08-27(Anna Rebekke) - 0009227N(Hegueen, Rurick) - 00009591Bergue - A0912818(Bergue ) - A0912818
= 1787-09-01(Espérance) - 0006683N(Funidt, Louis) - 00006637Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-09-01(Espérance) - 0006684N(Olsen, Jorgen) - 00006638Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-09-01(Bonne Intention) - 0009847N(Calvic, Samuel) - 00010216Bergue - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1787-09-01(Jomfrue Cornelia)(Huusland, Jens J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-09-01(Jupiter)(Möller, Johannes Petersen)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1787-09-07(Johannes) - 0011425N(Nemider, Nicolas) - 00013018Bergue - A0912818
= 1787-09-07(Catherine) - 0012723N(Reibeck, Jacob) - 00012641Bergue - A0912818
= 1787-09-12(Margarita Catharina) - 0010824N(Snaider, Jacob P.) - 00011226Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-09-13(Benezet) - 0014172N(Mollen, Juan) - 00014150Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-09-14(Espérance) - 0003397N(Company, William) - 00000684Bergen - A0912818(Faversham) - A0391703
= 1787-09-14(Anne Catherine) - 0008068N(Moller, Gorgen Lund) - 00008393Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-09-14(Deux Soeurs) - 0002175N(Quislin, Abraham) - 00009828Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-09-15(Fly) - 0010439N(Burfield, Henri) - 00001083Bergen - A0912818(Aring)
= 1787-09-15(Anne Marie) - 0006728N(Louisse, Thomas) - 00006709Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-09-15(Amitié) - 0001235N(Cullen, James) - 00003247Bergen - A0912818(Dublin) - A0614666
= 1787-09-17(Endeavour) - 0001650N(Moor, John) - 00003776Bergen - A0912818(Londres) - A0381691
= 1787-09-20(Fleur de May) - 0002024N(Nun, Jean) - 00002118Bergen - A0912818(Mazzy) - A0388793
= 1787-09-20(Hallifac) - 0002256N(Petrie, John) - 00002362Bergen - A0912818(Harwich) - A0386567
= 1787-09-20(Bonne Intention) - 0009858N(Freeman, Thomas) - 00003756Bergen - A0912818(Harwich) - A0386567
= 1787-09-21(Elisabeth) - 0000931N(Ramer, James) - 00000342Bergen - A0912818(Lee) - A0385891
= 1787-09-22(Ange conducteur) - 0000190N(Thiercau, Claude) - 00000302Bergen - A0912818(Dunkerque) - A0204180
= 1787-09-24(Billeth) - 0013938N(Hiorth, Andern) - 00013919Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-09-25(Dame Marie) - 0012269N(Reggerking, Frantz H.) - 00012191Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-10-00(Stadt Bergen)(Beckmann, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-10-01(Anne Catherine) - 0009325N(Frocken, Jean Jacob) - 00009698Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-10-01(Stadt Bergen)(Beckmann, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-10-08(Wingchil Beligord) - 0013942N(Haidalhe, Gorgen) - 00013918Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-10-09(Washington) - 0007048N(Weldon, Thomas) - 00007100Berguen - A0912818(Drogheda) - A0593349
= 1787-10-12(Jeune Henriette) - 0007378N(Vuet, Antoine) - 00007479Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-10-20(Daniel) - 0012572N(Winspeare, Guillaume) - 00012478Bergue - A0912818(Kingsale) - A0614744
= 1787-10-21(Amelia) - 0007684N(Hinsk, Johan) - 00007943Berghen - A0912818(Hambourg) - A0743522
= 1787-10-22(Anne) - 0002071N(Stiler, Robert) - 00003373Bergen - A0912818(Harwich) - A0386567
= 1787-10-22(Peggy) - 0012877N(Moran, Michel) - 00012802Berguen - A0912818(Bantry) - A0596508
= 1787-10-24(Caroline) - 0007858N(Everson, Mole) - 00008170Berque - A0912818(Mandale) - A0897186
= 1787-10-30(Fortune) - 0000380N(Anguard, Laarn) - 00001066Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-11-02(Sommersett) - 0001065N(Harlow, Richard) - 00001352Bergen - A0912818(Faversham) - A0391703
= 1787-11-05(Dorothé Elisabeth) - 0003604N(Ohmen, Henrick) - 00012111Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-11-09(Meme) - 0000585N(Harlow, Guillaume) - 00002153Bergen - A0912818(Colchester) - A0401683
= 1787-11-09(Fortune) - 0006437N(Thoorns, Soren) - 00006390Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-11-16(Nicolas et Mary) - 0002692N(Kain, Nicolas) - 00006010Bergen - A0912818(Dublin) - A0614666
= 1787-11-25(Jeune Sabine) - 0008270N(Faldes, Jean) - 00008597Bergen - A0912818(Wokum) - A0637735
= 1787-11-28(Jeune Hendrik) - 0008242N(Lutents, Peter) - 00008570Bergue - A0912818(Bergue) - A0912818
= 1787-12-01(Frue Johanna Margaretha)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-12-01(Perle)(Ruyter, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-12-02(Espérance) - 0006685N(Wayenas, Jacob) - 00006639Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1787-12-03(Spedwell) - 0000116N(Bloye, Jean) - 00000160Bergen - A0912818(Pegelsham) - A1964120
= 1787-12-11(Adelaide et Agnetta) - 0010428N(Olsen, Engel) - 00012963Bergue - A0912818(Bergues) - A0912818
= 1787-12-12(Joseph) - 0007375N(Sterricker, John) - 00000650Bergen - A0912818(Douvres) - A0382747
= 1787-12-14(Hazard) - 0001439N(Marsh, Thomas) - 00001660Bergen - A0912818(Folkestone) - A0387292
= 1787-12-19(Washington) - 0007048N(Weldon, Thomas) - 00007100Berghen - A0912818(Drogheda) - A0593349
= 1787-12-28(Uniformité) - 0013512N(Browste, David) - 00013501Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-03-07(Tom) - 0019580N(Moran, Michael) - 00019314Bergen - A0912818
= 1788-04-01(Trende Søstre)(Dedeken, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-04-01(Unge Jacob)(Fischer, Hans Christ.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-05-01(Haabet)(Ryland, H. Frid.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-05-01(Isefiord)(Holm, Hans Christens.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-06-00(Maria Elisabeth)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-06-00(Concordia)(Hoyelse, Friderich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-06-01(Engel Gabriel)(Blydt, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-06-01(Jomfrue Cathrine)(Ryland, Frid. Joh.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-06-01(Maria Elisabeth)(Smidt, N. C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-06-01(Concordia)(Hoyelse, Friderich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-07-00(Anna Magdalena)(Skrøder, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-07-01(Catharina Hedevig)(Olsen, Ole)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-07-01(Jomfrue Dorothea og Magret)(Lahusen, Adolph)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-07-01(Frue Anna)(Fyhn, Ole Rasmussen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-07-01(Emanue)(Dohngorph, Andreas)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-07-01(Christiana Benedicta)(Hansen, Frh.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-07-01(Anna Magdalena)(Skrøder, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-07-01(Emanuel)(Holm, Lyd. Joh.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-07-01(Anna Margaretha)(Thomsen, Nicolay)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1788-08-01(Cupido)(Ugland, Ole Pedersen)Bergen - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1788-10-00(Abel Margrethe)Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1788-10-01(Eendrægtighed)(Brunchorst, David)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-11-01(Anna Birgitta)(Meier, Christian)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-12-01(Ebenetzer)(Kaaresen, Olai)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-12-01(Christian)(Ohmand, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1788-12-01(Sara)(Christensen, Just)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-01-01(Maria Catharina)(Meinertz, Eschel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-03-01(Dorothea Cathrina)(Møller, Peder Brodersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-03-01(Fortuna)(Fasmer, Peter Petersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-03-01(Unge David)(Thomasen, Jan)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-03-01(Henrica)(Stoltz, Christopher)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-04-01(Haabet)(Olsen, H.)Bergen - A0912818(Flechfiord) - A0897151
= 1789-04-01(Vrouw Johanna Margaretha)(Dircksen, Boye)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-05-01(Unge Jacob)(Fischer, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-05-01(Isefiord)(Holm, Hans Christensen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-06-00(Anna Margaretha)(Frick, Job)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-06-00(Anna Margaretha)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-06-01(Anna Margaretha)(Frick, Job)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-07-00(Emanuel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-07-00(Anna Catharina)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-07-00(Einigkeit)(Lemvig, Peter Jansen)Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1789-07-00(Island)(Cramer, Christian Jaconsen)Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1789-07-01(Frue Anna Rebecca) - 0005420N(Lobsen, Knud) - 00005353Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-07-01(Engelen Gabriel)(Blyt, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-08-00(Fortuna)(Tode, Søren)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-08-01(Abel Margrethe) - 0017597N(Riccards, Riklef) - 00017375Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1789-08-01(Fortuna)(Tode, Søren)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-08-01(Christiane Benedicta)(Hansen, Frederik)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-08-01(Eendrægtighed)(Brunkhorst, David)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-09-01(Frantz Wilhelm og Christin)(Andersen, Henrich)Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1789-09-01(Perle)(Ruyter, Erich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-09-01(Stadt Bergen)(Bekman, Erik)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-09-01(Amsterdam Galley)(Steen, Daniel)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-09-01(Catharina Elisabeth)(Köper, Gerhardt)Bergen - A0912818(Altona-Bergen) - A0912818
= 1789-10-00(Johanna Margaretha)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-10-01(Tre Søstre)(Dedichen, Henr.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-10-01(Johanna Margaretha)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-11-01(Jomfrue Cornelia)(Huusland, Jens J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-11-01(Maria Elisabeth)(Bendtzen, Jørgen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1789-11-01(Anna Catharina)(Grip, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-03-01(Fortuna)(Fasmer, Peter C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-03-01(Grendewig)(Holm, Lars Michelsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-03-01(Jomfrue Elisabeth)(Rønne, Paul)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-04-01(Anna Birgitte)(Meier, Ole Kamstrup)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-04-01(Diamant)(Ryland, Hans F.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-05-01(Concordia)(Hoyelse, Fred. C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-05-01(Unge David)(Thomassen, Jan)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-05-01(Anna Chatharina)(Briseid, Tobias Simonsen)Bergen - A0912818(Flechfiord) - A0897151
= 1790-06-01(Bergenske Galley)(Falk, Peter Nielsen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-06-01(Cupido)(Ugland, Ole Peersen)Bergen - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1790-06-01(Engelen)(Østerbye, Berent Tallaksen)Bergen - A0912818(Hitterøe) - A0851117
= 1790-06-01(Fire Systre)(Sivertsen, Svend)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1790-07-01(Frue Johanna Margretha)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-07-01(Ebenezer)(Kaaresen, Olai)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-07-01(Dorothea Catharina)(Møller, Peder Brodersen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-07-01(Junge Frederik)(Petersen, Friderich)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1790-08-01(Rittenbenck)(Simonsen, Peter)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-08-01(Emanuel)(Larsen, Christian)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-08-01(Emanuel)(Sørensen, Mads)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-09-01(Eendrægtighed)(Brunkhorst, David)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-09-01(Fru Anna Rebecca) - 0005420N(Loofsen, Knud) - 00005353Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-09-01(Trende Søstre)(Dediken, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-10-01(Unge Henrich)(Laurstzen, Peder)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-11-01(Fortuna)(Petterson, Oluf)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-11-01(Jomfrue Elizabeth)(Rönne, Paul)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-12-01(Jomfrue Catharine)(Ressensen, Anders)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1790-12-01(Nelly)(Tangen, Adolph v.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-01-01(Anna Catharina)(Frøchen, Jacob)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-01-01(Christian)(Ahmann, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-02-01(Maria Elisabeth)(Jorgendahl, Ole)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-02-01(Fortuna)(Thode, Søren)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-03-01(Johanne Margr.)(Dircksen, Boy)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-04-01(Haabet)(Harmens, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-05-01(Dorothea Margarita)(Roe, Peter)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1791-06-01(Unge David)(Thomasen, Jan)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-06-01(Fortuna)(Petersen, Oluf)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-07-01(Berentine)(Stoltz, Christopher)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-08-01(Frue Barbara)(Möller, Jan)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-08-01(Kronprintz von Dannem)(Johannesen, Henrich)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1791-08-01(Ebenezer)(Ibsen, Jacob)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1792-09-14(Jonfrie Elisabeth) - 0016597NBergen - A0912818
= 1792-09-15(Cecilia Margarita) - 0016587NBergen - A0912818
= 1792-10-00(Frau Helena)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1793-05-00(Amalia)(Hansen, B.)Bergen - A0912818(Kristiansand) - A0848887
= 1793-05-00(Henrichs)(Bruyn, P.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-05-00(Tvende Foreenede Brødr)(Schmidt, )Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-05-00(Frue Cecilia)(Witz)Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1793-06-00(Catharina Sophia)(Roeloffs, Diderich)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1793-06-00(Maria Elisabeth)(Dahl, O. J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-06-00(Maria Elisabeth)(Dahl, O. J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-06-00(Ebenezer)([nnn], J. C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-06-00(Sara Helena)(Sømme, H.)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1793-06-00(Saint Johannes)(Hansen, J.)Bergen - A0912818(Sønderborg) - A0825270
= 1793-06-00(Gode Hensigt)(Fischer, M. J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-07-00(Patrioten)(Bugge, J.)Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1793-07-00(Haabet)(Roelofs, O. J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-07-00(Svanen)(Huseboe, Thore)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1793-08-00(Karen)(Brunchherst, A. N.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-08-00(Gothaab)(Sach, E.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-09-00(Ebenezer)(Ibsen, J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1793-10-00(Von Hemert)(Porth, Andreas Ochsen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1793-10-00(Grindewig)(Holm, )Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1794-02-00(Jungfrau Dorothea)(Paulsen, Jurgen)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1794-10-00(Fortrolighed)(Rolofs, Diderich)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1794-10-00(Providentia)(Lange, Hinrich Jacobsen)Bergen - A0912818(Sønderborg) - A0825270
= 1794-10-00(Perle)Bergen - A0912818
= 1794-10-00(Providentia)(Lange, Hinrich Jacobsen)Bergen - A0912818(Sønderborg) - A0825270
= 1794-10-04(Fortune) - 0005414N(Karberd, Lorens) - 00005373Bergen en Norvège - A0912818[Denmark] - A0824105
= 1794-11-00(Macreal)(Collund, K orenz Lorenzen)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1794-11-18(Carolina Boletta Catherina) - 0004990N(Urbye, Gabriel Louis) - 00004956Bergen en Norvege - A0912818[Denmark] - A0824105
= 1795-04-00(Eenigheden)(Maag, Jep Petersen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1795-06-00(Providentia)(Leiman, peter)Bergen - A0912818(Sønderborg) - A0825270
= 1795-06-27(Catherine Elisabeth) - 0005441N(Peterson, Caster) - 00005378Bergon en Norvege - A0912818[Denmark] - A0824105
= 1795-07-00(Dorothea)(Christiansen, Hans)Bergen - A0912818(Åbenrå) - A0828838
= 1795-07-00(Christina)(Meyer, Christian)Bergen - A0912818
= 1795-08-00(Foreenede Haab)(Heiberg, C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1795-08-00(Minerva)(hansen, nicolai henrich)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1796-03-19(Espérance) - 0005444N(Reimers, Roch) - 00005381Bergen (Norvège) - A0912818[Denmark] - A0824105
= 1796-09-00(Providentia)(Fischer, Magnus)Bergen - A0912818(Sønderborg) - A0825270
= 1797-06-00(Minerva)(Nicolaysen, Boy Peter)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1797-08-00(Minerva)(Neidig, Hans Henrich)Bergen - A0912818(Sønderborg) - A0825270
= 1798-06-00(Lykkelige Hiemkomst)(Lunsen, T.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1798-06-00(Lykkelige hiemkomst)(Lunsen, T.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1798-09-00(Einigkeit)(Thaysen, Peter)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1798-11-00(Zwey Gebruder)(Piening, Hinrich)Bergen - A0912818(Sestermuhl)
= 1799-09-00(Jomfrue elisabeth)(Jacobsen, S. A.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1799-09-00(Abraham)(Sorensen, R.)Bergen - A0912818(Mandal) - A0834735
= 1799-12-00(Najaden)(Holdt, Bendix Lorentzen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1799-12-00(Stadt bergen)(Hansen, F.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1799-12-00(Fuglens rede)(Hansen, H. P.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1799-12-00(Najaden)(Holdt, Bendix Lorentzen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1800-01-00(Cronborg)(Peeg, N.)Bergen - A0912818(Helsingor) - A0826432
= 1800-03-00(Sara og Christine)(Lade, O. T.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1800-03-00(Steenegaard)(Heiberg, C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1800-03-00(Ritterbenck)(Lorenssen, H.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1800-04-00(Eendrægtighed)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1800-04-00(Jungfrau Dorothea)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1800-07-00(Unge Fridrich)(Colløe, Jørgen Hansen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1800-07-00(Christiana Carolina)(Harmens, Andreas)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1800-08-00(Expedite)(Lange, Lorentz)Bergen - A0912818(Sønderborg) - A0825270
= 1800-09-00(Theseus)(Drewitz, Nicolay)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1800-10-00(Gode Anna)(Hiorts, Poul H.)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1800-10-00(Jægersborg)(Clausen, Claus Chr.)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1800-10-00(Elisabeth maria)(Brandt, M. S.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1801-07-00(Friderich graf von Rantzau)(Folckerts, Gerke)Bergen - A0912818(Glückstadt) - A0773452
= 1801-08-00(Adam)(Juul, Fridrich Wilhelm)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1801-09-00(Fredlisborg)(Erichsen, Hans)Bergen - A0912818(nakskov) - A0821752
= 1801-09-00(Johannes)(Molby, Niels Andersen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1801-09-00(Providentia)(Jonassen, J.)Bergen - A0912818(Fahrsund) - A0896211
= 1801-09-00(Christina)(Johansen, H.)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1801-09-00(Fredlesborg)(Erichsen, Hans)Bergen - A0912818(Nakskov) - A0821752
= 1801-09-00(Attenhundrede og et)(Tuchsen, O.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1801-10-00(Fred og Frelse)(Cornelisen, F.)Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1801-10-00(Krinprincessin Maria)(Grenager, L.)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1801-10-00(Gamle Norge)(Carlsen, H.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1801-12-00(Ødefiord)(From, B.)Bergen - A0912818(Trondjhen) - A0858222
= 1801-12-00(Saint Petrich) - 0019853N(Nyegaard, C.) - 00019520Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1801-12-00(Johann Julius)(Crospinus, M.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-01-00(familien)(Torkildsen, P.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-01-00(Sara og Christina)(Lade, O. T.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-01-00(Gothaab)(Pedersen, J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-02-00(Maria Elisabeth)(Myhlenphort, J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-07-00(Frue Barbara)(Jørgensen, P.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-07-00(Fortuna)(Jansen, T.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-07-00(Anna margaretha)(Wigboe, M.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-07-00(Grev bernstorff)(Nielsen, Niels)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-07-00(Jørgen)(Huusland, J. J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-08-00(Caroline)(Amle, Christen Andersen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1802-08-00(Zephirus)(Schrøder, Johann Benjamin)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1802-08-00(Fuglens Reede)(Hansen, H. P.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-08-00(Anna Rebecka)(Thommassen, H.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-09-00(Triton)(Lorentzen, Arend)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1802-09-00(Fortuna)(Fenger, Johan Jacob)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1802-09-00(Diamanten)(Ryland, H. F.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1802-11-00(Drei Freunde)(Woegens, W.N.)Bergen - A0912818(Altona)
= 1803-05-00(Catharina Elisabeth)(Petersen, C. C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1803-06-00(Flangner)(Thaesen, Jens)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1803-06-01(Haabet)(Maag, Peter Jessen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1803-08-00(Tre Damer)(Langreen, Johann)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1803-08-00(Examen)(Lorentzen, Niels)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1803-09-00(Contentia)(Grønwald, Matthias)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1803-09-00(Fortuna)(Fenger, Johan Jacob)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1803-09-00(Vindskibelligheden)(Krag, Jens Andersen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1803-09-01(Saint Petrus)(Bøysen, Meinert)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1803-10-00(Hoffnung)(jansen, Lars)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1803-12-00(Hagen jarl)(Thomsen, A.)Bergen - A0912818(Lillesand) - A0910200
= 1804-04-00(Abraham)(Hansen, B.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1804-06-00(Haabet)(Maag, Peter Jessen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1804-07-00(Doris)(Braderup, Johan Jacobsen)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1804-07-01(Diana)(hansen, Christen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1804-08-00(flanqueur)(Thuesen, Jens)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1804-08-00(Forsøget)(Keutel, C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1804-09-00(Ossian)(Petersen, Nicolay)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1804-09-00(Haabet)(Knudsen, J.)Bergen - A0912818(Frederiksstad) - A0849663
= 1804-09-00(Maria dorothea)(Boytegaard, N.)Bergen - A0912818(Skien) - A0860434
= 1804-11-00(Tvende Brødre)(Krog, Christian)Bergen - A0912818(Randers) - A0819577
= 1805-07-00(Diana)(Petersen, Andreas)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1805-07-00(Anna Dorothea)(Fæster, O.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1805-07-00(Jomf. Barbara)(Petersen, J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1805-07-00(Emanuel)(Hoyerup, L.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1805-07-19(America) - 0020395N(Shaw, Anthony) - 00020023Bergen - A0912818
= 1805-08-00(Fidelitas)(Møller, Gottfried)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1805-08-00(Svanen)(Bohnitz, Jurgen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1805-09-00(Nundina)(Grundt, Claus bendix)Bergen - A0912818(Slesvig) - A0816773
= 1805-09-00(To Søstre)(Hyter, Peter Knudsen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1805-09-00(Ritterbenk)(Pihl, H. B.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1805-09-00(Fisken af providence)(Huun, C.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1805-10-00(Elisabeth)(Hanssen, Hans Carsten)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1805-10-00(Caroline)(Amle, Christen Andresen)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1805-12-00(Christine)(Erland, P.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-06-00(Dorothea)(Petersen, Lars)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1806-06-00(Dorothea)(Petersen, Lars)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1806-08-00(Ana Dorothea)(Eschels, Peter)Bergen - A0912818(Altona) - A0649794
= 1806-08-00(Tredje Brødre)(Olslund, Jens)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-08-00(Anna maria)(Jessen, Hans J.)Bergen - A0912818(Aalborg) - A0821280
= 1806-08-00(Minerva) - 0018526N(Pettersen, Peder H.) - 00018251Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-08-00(Tvillingen)(Abrahamsen, Søren)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-08-00(Saint Johannes)(Ross, Nicolay)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-09-00(Diana)(Petersen, Andres)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1806-09-00(Hagen Jarl)(Thomsen, Andreas)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-09-00(Hagen Jarl)(Thomsen, Andreas)Bergen - A0912818(Arendal) - A0894753
= 1806-09-00(Maria)(Ries, Knud A.)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1806-09-00(Diana)(Petersen, Andres)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1806-09-00(Diana)(Petersen, Andres)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1806-10-00(Jørgen Ploug)(Hempel, Simon)Bergen - A0912818(Faaborg) - A0817744
= 1806-10-00(Anna Maria)(Waage, Ole)Bergen - A0912818(Stavanger) - A0868259
= 1806-10-00(Kronen)(Leest, P. P.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-10-00(Einigkeit)(Cottzen, Otto)Bergen - A0912818(Flensburg) - A0673023
= 1806-10-00(Susanna catharina)(Brun, Siver)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-10-00(Hvalfisken)(scheel, christ. fried.)Bergen - A0912818(Frederiksstad) - A0849663
= 1806-10-00(Charlotte)(trumpy, casper)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-10-00(Eenigheden)(lootz, Salve J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-10-00(12 Sødskende)(Martiensen, Carl E. J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-11-00(Lykkelige Hjemkomst)(Larsen, Tønnes)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-11-00(Tredje Brødre)(Holm, Jens)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-11-00(Elisabeth)(hansen, Hans)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-11-00(Diamanten)(Ryland, Hans J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-11-00(Jørgen)(Huusland, Jens J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-11-00(Ebenetzer)(Christensen, Christen)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-11-00(Schwan)(Koch, Claus J.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-11-00(Se Zwaan)(Leiske, Johan N.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-11-00(Se Zwaan)(Leiske, Johan N.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1806-12-00(Nordfeldt)(Poulsen, C.)Bergen - A0912818(Copenhagen) - A0816635
= 1807-02-00(Neptunus)(Detlefsen, Hemmer)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1807-05-00(Gollondris)(Bodom, Christian)Bergen - A0912818(Frederikshald) - A0869447
= 1807-06-00(Frue Anna catharina Holm)(Paasche, Johann)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1807-06-00(Georg Washington) - 0018648N(Pedersen, J.) - 00018375Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1807-06-00(Sara og Christina)(Gerdes, J. L.)Bergen - A0912818(Bergen) - A0912818
= 1808-08-17(Dispatch) - 0020047N(Mac Kever, John) - 00019701Bergen - A0912818

131/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.121s