1525 documents
1203/1525 results        
Description
Point IDA0627935
NameRotterdam
Observation
Point
Number of observation= 462
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1748-03-15(Elisabeth)(Artander, Anders)Rotterdam - A0627935(Bergen) - A0912818
= 1748-07-15(Susanna)(Moresund, Anders Nielsen)Rotterdam - A0627935(Trondjhen) - A0858222
= 1748-08-01(Patientia)(Hellesen)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1749-05-20(Patientia)(Hellesen)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1749-09-26(Sainte Birgitte)(Pedersen, Lars)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1751-04-21(Stadt Kønigsberg)(Claesen)Rotterdam - A0627935(Helsingor) - A0826432
= 1755-09-08(Jomfrue Mariane)(Dischingtun)Rotterdam - A0627935(Bergen) - A0912818
= 1756-02-28(Concordia)(Ternau)Rotterdam - A0627935(Åbenrå) - A0828838
= 1756-03-17(König David)(Coopmann)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1756-04-21(Trende Brödre)(Hannevig)Rotterdam - A0627935(Kristiana) - A0836627
= 1756-07-18(Saint Thomas)(Thamen)Rotterdam - A0627935(Eckernførde) - A0753723
= 1756-07-29(Petronelle)(Bruus)Rotterdam - A0627935(Bragernæs) - A0915875
= 1756-09-30(Fortuna)(Flor)Rotterdam - A0627935(Eckernførde) - A0753723
= 1756-10-20(Resolution)(Prott)Rotterdam - A0627935(Kristiana) - A0836627
= 1757-01-15(Kirche Saint nicholai)(Bleicke)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1757-01-29(Resolution)(Prott)Rotterdam - A0627935(Kristiana) - A0836627
= 1757-02-10(Cavalier Marquard)(Lorenzen)Rotterdam - A0627935(Cappel) - A0802524
= 1757-05-18(Sancte Thomas)(Thamen)Rotterdam - A0627935(Eckernførde) - A0753723
= 1757-07-20(Jager van Flensburg)(jespersen)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1757-08-04(Frau Elisabeth Cathar)(Schütt)Rotterdam - A0627935(Åbenrå) - A0828838
= 1758-04-23(Salvator)(Aareval)Rotterdam - A0627935(Kristiana) - A0836627
= 1758-09-23(Providentia)(Bacher, Niels)Rotterdam - A0627935(Fonsberg) - A0815272
= 1759-03-19(Providentia)(Bacher, Niels)Rotterdam - A0627935(Holmestrand) - A0851167
= 1759-08-17(Ane Margretha)(Mundgaard)Rotterdam - A0627935(Fahrsund) - A0896211
= 1761-03-08(Metta Margaretha)(Jespersen, Hans)Rotterdam - A0627935(Åbenrå) - A0828838
= 1762-02-22(Juffrouw Anna Elisabet)(Bleck, Jan)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1774-08-00(Anne Christine)(Jansen, Halle)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1778-06-00(Anna Maria)(Dverhagen, Jens)Rotterdam - A0627935(Bergen) - A0912818
= 1778-10-00(Providentia)(Mørck, Peder)Rotterdam - A0627935(Drammen) - A0861183
= 1778-10-00(Providentia)(Mørck, Peder)Rotterdam - A0627935(Drammen) - A0861183
= 1778-11-00(Venus)(Petersen, Albert)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1779-07-00(Margaretha Bolletha)(Harboe, Johan Jørgen)Rotterdam - A0627935(Bergen) - A0912818
= 1779-10-00(Junge Heinrich)(Christensen, Jens)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1780-04-25(Jeune Jeanne)([] Charles)Rotterdam - A0627935
= 1780-12-01(Dageraad)(Sparholm, Peter Petersen)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1781-03-00(Amsterdam Galley)(Holterman, Carsten)Rotterdam - A0627935(Bergen) - A0912818
= 1781-03-00(Amsterdam galley)(Holterman, Carsten)Rotterdam - A0627935(Bergen) - A0912818
= 1781-04-00(Dorthe Margrethe)(Laursen, Jep)Rotterdam - A0627935(Aalborg) - A0821280
= 1781-05-00(Foreeningen)(Petersen, Barthold)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1781-09-00(Patria)(Bruhn, H.P.H.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1781-10-00(Neptunus)(Claas, Cornelius)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1781-11-00(Wirksomheden)(Arfsten, Jens Jung)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1781-11-00(Fortuna)(Bendixen, Jurgen)Rotterdam - A0627935(Åbenrå) - A0828838
= 1781-11-00(Wirksomheden)(Arfsten, Jens Jung)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1781-12-00(Yngste Barn)(Krull, Ary)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1782-02-00(Ceres)(Ibsen, Christian)Rotterdam - A0627935(Rømø) - A0819073
= 1782-02-00(Ceres)(Ibsen, Christian)Rotterdam - A0627935(Rømø) - A0819073
= 1782-02-00(Uforskrækket)(Azuunu, Guzeppe)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1782-02-00(Ceres)(Ibsen, Christian)Rotterdam - A0627935(Rømø) - A0819073
= 1782-02-00(Ceres)(Ibsen, Christian)Rotterdam - A0627935(Rømø) - A0819073
= 1782-03-00(Helena Maria Henriette) - 0018919N(Müller, Pieter Jansen)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1782-03-20(Ville de Malines)(Moise Nicolas)Rotterdam - A0627935
= 1782-04-00(Einigkeit)(Schlossen, Friderich Christian)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1782-04-00(Foretager) - 0019526N(Watson, Alexander) - 00019242Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1782-04-11([] La)(Landert, Jean)Rotterdam - A0627935
= 1782-05-00(Unverhofft)(Steen, P. Dieder.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1782-05-00(Germania)(Steen, Johan Diederich)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1782-05-00(Hofnung)(Eschelsen, Jes)Rotterdam - A0627935(Åbenrå) - A0828838
= 1782-07-00(Foretager) - 0019526N(Watson, Alexander) - 00019242Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1782-08-00(Christian Severin)(Christensen, Adrian)Rotterdam - A0627935(Fahrsund) - A0896211
= 1782-08-00(Maria)(Krog, Joon Hansen)Rotterdam - A0627935(Trondjhen) - A0858222
= 1782-09-00(Cato)(Vrisberg, Jan)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1782-09-00(Standhaftigheden)(Varckvissen, Dirck)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1782-09-00(Cato)(Vrisberg, Jan)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1782-09-00(Cato)(Vrisberg, Jan)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1782-10-00(Pegasus)(Springer, Gertit)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1782-10-00(Samdrægtigheden)(Hoff, Pieter)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1782-12-00(Jeanne Susanne)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1782-12-00(Freeden)(Møller, Andreas)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1783-02-24(Ville de Gand)(Vink G)Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1783-03-00(Sint Joris)(Mouthaas, Abel)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1783-04-26(Ville de Bruxelles)(Slevig Dirk)Rotterdam - A0627935
= 1783-06-14(Ville de Bruxelles)(Slevig Dirk)Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1783-07-01(Wilemina)(Vryland Cornélis)Rotterdam - A0627935(Ostende) - A0049808
= 1783-07-01(Fortune)(Vink L)Rotterdam - A0627935(Ostende) - A0049808
= 1783-07-09(Dame Marie)(Michel Krat)Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1783-08-00(Apollo) - 0018699N(Eye, C. J.) - 00018426Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1783-08-06(Jeune Roelof)(Frame Jacob)Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1783-08-07(Port franc)(Vlieland James)Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1783-09-00(Sophia og Magdal.)(Groff, U.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1783-09-12(Dame Marie Antoinette)(Krays Migiels)Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1783-09-30(Delle Antoinette)(Dejongh Ary)Rotterdam - A0627935(Impérial)
= 1783-10-03(Ville d'Anvers)(Steur Hermanus)Rotterdam - A0627935(Impérial)
= 1783-11-10(Delle Sophie)(Dejong Martin)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1783-11-28(Etoile)(Leep Klaas)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1783-12-16(De Marie Antoinette)(Kragt Maggel )Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1783-12-16(Ville de Dyppne)(Vanderval Ary)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-03-22(Dame Antonia)(Jong Ary de*)Rotterdam - A0627935
= 1784-03-24(Dame Sophie)(De Jong Martin)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-03-26(?)(Gerrit Olé)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-05-00(Seeblume)(Holdt, H. Ch.)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1784-05-00(Elisabeth Catharina)(Thömmesen, Jonas)Rotterdam - A0627935(Kristiansand) - A0848887
= 1784-05-24(Economie)(Hibben Herman)Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1784-06-00(Neptunus)(Holst, Elias)Rotterdam - A0627935(Kragerø) - A0863210
= 1784-06-00(Johana Lambert)(Trautmann, H.)Rotterdam - A0627935(Altona)
= 1784-07-00(Pelican)(Hansen Jun, H. H.)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1784-07-00(Fortuna)(Thuren, Biørn)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1784-07-17(Union)(Wyerty Jan)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-07-17(Deux sœurs)(Baugma Albert)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-07-17(Pierre Jacob Polit)(Vanderplat )Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-07-29(Nouvelle fabrique)(Cuiper Jan)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-08-00(Unge Just)(Marstrand, Niels)Rotterdam - A0627935(Trondjhen) - A0858222
= 1784-08-00(Glückstadt)(Nannings, Ocke)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1784-08-00(Jason)(Riwerts, Jacob)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1784-08-05(Jamais pensé )(Vryland Cornélis)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-08-21(Economie)(Hibben Herman)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-09-00(Germania)(Steen, Diderich)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1784-09-00(Jonge Balthasar)(Hau, Peter)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1784-09-21(Welverder)(Tekker Jan Dirck)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-10-00(Standhaftighed)(Møller, Niels Jacobs.)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1784-10-00(Alte Simon)(Steinbach, wilhelm) - 00019105Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1784-10-01(Charue Marchande)(Evert Eppe)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-10-09(Demoiselle Antonia)(De Jong Ary)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-10-26(Dame Alida)(Bedeyn Pieter)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1784-11-00(Frie Gave)(Jensen, Gulluus)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Gertruyda)(Maerkersen, Hinr.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Welbetænkt)(Cornelsen, P.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Catharina Quirisca)(Meyer, Henrich)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Standhaftighed)(Varckvissen, D.)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1784-11-00(Welbetænkt)(Cornelsen, P.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Welbetænkt)(Cornelsen, P.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Catharina Quirisca)(Meyer, Henrich)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Standhaftighed)(Varckvissen, D.)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1784-11-00(Standhaftighed)(Varckvissen, D.)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1784-11-17(Deux Frères)(Boer Pieter Hendrick)Rotterdam - A0627935(Prussian) - A1156318
= 1784-12-00(Unge Johan)(Krag, Ole Olsen)Rotterdam - A0627935(Stavanger) - A0868259
= 1784-12-00(Neptunus)(Petersen, Peter And.)Rotterdam - A0627935(Föhr) - A0724113
= 1784-12-23(Deux Frères)(Hendrik Claes)Rotterdam - A0627935(Prussian) - A1156318
= 1784-12-24(Marie)(Wlieland Jeroen )Rotterdam - A0627935(Prussian) - A1156318
= 1784-12-28(Dame Maria Antonia)(Kragt Maggiel)Rotterdam - A0627935(Prussian) - A1156318
= 1785-01-00(Vreiheit)(Clasen, P.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1785-01-00(Vreiheit)(Clasen, P.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1785-01-00(Vreiheit)(Clasen, P.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1785-03-12(Dame Marie)(Deyong Jean)Rotterdam - A0627935
= 1785-04-12(Magnaminité)(Vansneders David*)Rotterdam - A0627935
= 1785-05-00(Aurora)(Jürgen, Gonne)Rotterdam - A0627935(Föhr) - A0724113
= 1785-05-00(Aurora)(Jürgen, Gonne)Rotterdam - A0627935(Föhr) - A0724113
= 1785-06-00(Freundschaft)(Krog, Jurgen)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1785-06-00(Freundschaft)(Krog, Jurgen)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1785-09-00(Maria)(Klunckers, P. M.)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1786-02-03(Governeur Moultrie) - 0019063N(Wolff, Johannis) - 00018812Rotterdam - A0627935
= 1786-12-24(Catherine Querena) - 0015869N(Meyer, Hendric) - 00015873Rotterdam - A0627935
= 1787-01-04(Marie Jeanne) - 0002679N(Portenties, J.) - 00002742Rotterdam - A0627935
= 1787-01-09(Dame Elisa) - 0009337N(Swarte) - 00009710Rotterdam - A0627935[Groningen] - A0630182
= 1787-01-09(Jeune Jacob) - 0000024N(De Joung, Teunis) - 00000032Rotterdam - A0627935
= 1787-01-09(Devrouss Margma) - 0001748N(Prins, Martin) - 00001917Rotterdam - A0627935
= 1787-01-10(Ville de Rotterdam) - 0001886N(Steur, Hermann) - 00002038Rotterdam - A0627935
= 1787-01-10(Prosperité) - 0003632N(Schéepen, Gerris) - 00004403Rotterdam - A0627935(Masluys) - A0629202
= 1787-01-11(Marie Madelaine) - 0000414N(Devinck, Cornelis) - 00000499Rotterdam - A0627935(hollandaise) - A0617755
= 1787-01-11(Jeune Jean) - 0002691N(Dejong, Maasten) - 00002804Rotterdam - A0627935
= 1787-01-12(Pieter Jacobus Pollet) - 0000021N(Vanderplats, Pieter) - 00000029Rotterdam - A0627935
= 1787-01-13(Jeune William) - 0001586N(Ouveland, K.) - 00001779Rotterdam - A0627935(Amsterdam [Rotterdam]) - A0620777
= 1787-01-13(Dejong Jan) - 0002906N(Eydern, Siellod) - 00000378Rotterdam - A0627935
= 1787-01-13(Devewagting) - 0003916N(Zaynderdum, Jacob) - 00006724Rotterdam - A0627935
= 1787-01-16(Marie Madelaine) - 0000414N(Devinck, Cornélis) - 00000499Rotterdam - A0627935(hollandaise) - A0617755
= 1787-01-17(Marie Catherine) - 0001180N(Hornay, Antoine) - 00001378Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-01-17(Ze Deurust) - 0003423N(Spanderman, Marte) - 00002933Rotterdam - A0627935
= 1787-01-17(Nooyt Gedaght) - 0009878N(Vlieland, Cornelis) - 00001520Rotterdam - A0627935
= 1787-01-17(Jeune Catalina) - 0008200N(Johannes, Carel) - 00008531Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-01-17(Bonne Esperance) - 0009771N(De Lange, Pieter) - 00007862Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-01-27(Dame Margueritte Johanna) - 0010436N(Daolhyc, Claas) - 00010800Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-02-01(Surveillante) - 0006582N(Vanderwaal, Joost) - 00006524Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-02-01(Marie Angela) - 0013327N(Middeldyk, Gerris) - 00013288Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-02-03(Gertrude) - 0001355N(Kleyn Cornil) - 00001630Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-02-06(Welvaart) - 0010803N(Mulder, Jans) - 00011206Rotterdam - A0627935(Veendam) - A0632045
= 1787-02-08(Jeune Cornille) - 0008053N(Aguis, Jean Baptiste) - 00002453Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-10(Dujuffrouw de Boras) - 0013751N(Eneker, Jansen) - 00013739Rotterdam - A0627935
= 1787-02-13(Deux Freres) - 0014168N(Mouker, Janabbert) - 00014145Rotterdam - A0627935
= 1787-02-13(Charu Agissante) - 0013764N(Ewert, Eppe) - 00013750Rotterdam - A0627935
= 1787-02-15(Dame Adrianne) - 0013504N(Cent, Ary ) - 00013495Rotterdam - A0627935(Rotterdam ) - A0627935
= 1787-02-16(Cecilia et Anna) - 0003710N(Van Nes, Jan) - 00006954Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-02-17(Wautje) - 0013418N(Gerrits, Oege) - 00012182Rotterdam - A0627935
= 1787-02-22(Benjamin) - 0001485N(Dumont, Jean Baptiste) - 00001545Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-23(Jeune Hubert) - 0000413N(Winck, Jean) - 00000498Rotterdam - A0627935
= 1787-02-23(Wissel Wallighed) - 0003570N(Mewvood, Engel) - 00003556Rotterdam - A0627935
= 1787-02-23(Pétronille) - 0006455N(Vlieland, Cornelis) - 00001520Rotterdam - A0627935[Rotterdam] - A0627935
= 1787-02-24(Roy) - 0001354N(Kaak, Klaas) - 00001587Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-02-24(Dame Marie) - 0001027N(Parlevliet, Jacob) - 00003710Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-02-25(Trois Soeurs) - 0000818N(Boerafs, Ary) - 00000938Rotterdam - A0627935
= 1787-02-26(Automne) - 0002289N(Ouwehand, Ary) - 00002375Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-02-26(Dame Margueritte) - 0003787N(Vink, Lenders) - 00003699Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-03-01(Espérance) - 0000982N(Deraubiers, Augustin) - 00000554Rotterdam - A0627935
= 1787-03-05(Cornelius) - 0010395N(Vermeulen, Willem) - 00010753Rotterdam - A0627935(Emden) - A0752869
= 1787-03-06(Jeune Cornelia Maria) - 0008266N(Glisser, Enir) - 00008593Rotterdam - A0627935(Zericksee) - A0620493
= 1787-03-07(Paix) - 0000129N(Balette, Louis) - 00000183Rotterdam - A0627935
= 1787-03-14(Jeune Wilhelmina) - 0001586N(Ouwehand, Klaas) - 00001779Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-03-15(Velbegat) - 0009209N(Vamerval, Philippe Cornelis) - 00012801Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-03-20(Jeune Hubert) - 0000413N(Winck, Jean) - 00000498Rotterdam - A0627935
= 1787-03-22(Leyden et Tourcoing) - 0002283N(Vauzon, Cornil) - 00002372Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-03-22(Jean et Catherine) - 0008816N(Hay, John) - 00009150Rotterdam - A0627935(Newcastle) - A0409139
= 1787-03-23(Noort) - 0003778N(Vanschie, Ary) - 00003711Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-03-24(Dejong Jan) - 0005558N(Vandain, Pierter) - 00014025Rotterdam - A0627935
= 1787-03-24(Jeune Hartig) - 0002763N(Vlieland, Albert) - 00006663Rotterdam - A0627935
= 1787-03-26(Marguerite) - 0000502N(Leprêtre, Jean Baptiste) - 00000594Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-03-28(Marie Catherine) - 0001180N(Proruay, Pierre) - 00001372Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-03-29(Notre Dame) - 0000031N(Crochet, Jean) - 00000038Rotterdam - A0627935
= 1787-03-30(Dame Jeanne) - 0003545N(Palerleil, Jacob) - 00003985Rotterdam - A0627935
= 1787-03-30(Pétronella) - 0006455N(Vlitland, Guillaume) - 00006407Rotterdam - A0627935[Rotterdam] - A0627935
= 1787-03-31(Inconstant) - 0003983N(Meinjen, Engel) - 00003941Rotterdam - A0627935
= 1787-03-31(Espérance) - 0003399N(Zuderduyn, Jacob) - 00003737Rotterdam - A0627935
= 1787-04-02(Deux bons Amis) - 0000776N(Spandermson, Jacob) - 00000921Rotterdam - A0627935
= 1787-04-02(Fortune) - 0003797N(Vink, Lunders*) - 00002109Rotterdam - A0627935
= 1787-04-02(Jean Baptiste) - 0007386N(Wolf, Johannes) - 00007491Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-04-03(Espérance) - 0000982N(Desaubiers, Augustin) - 00000554Rotterdam - A0627935
= 1787-04-03(Jeune Jacob) - 0000024N(De Joung, Teunis) - 00000032Rotterdam - A0627935
= 1787-04-03(Jeune André) - 0002766N(Spandermson, Klaas) - 00002934Rotterdam - A0627935
= 1787-04-03(Pyter vet Jacob…) - 0000021N(Plaas, Vender) - 00000029Rotterdam - A0627935
= 1787-04-04(Jeune Hubert) - 0000413N(Winck, Jean) - 00000498Rotterdam - A0627935
= 1787-04-06(Jeune Jean) - 0002689N(Kerns, Gigbert) - 00002802Rotterdam - A0627935
= 1787-04-06(Marie Anne et Henriettea) - 0015255N(Seloff, Pieer) - 00015244Rotterdam - A0627935
= 1787-04-07(Paix) - 0000129N(Batelle, Joseph) - 00000184Rotterdam - A0627935
= 1787-04-07(Pierre et Léonard) - 0007765N(Deswarte, Adrien) - 00001667Rotterdam - A0627935[Rotterdam] - A0627935
= 1787-04-07(Berger) - 0003303N(Van Iserlov, Lundert) - 00003299Rotterdam - A0627935(Leyde) - A0630282
= 1787-04-11(Jeune Alida) - 0000418N(Winck, Marte) - 00000503Rotterdam - A0627935
= 1787-04-11(Deux Annaas) - 0014012N(Jommeveld, Leendert) - 00013992Rotterdam - A0627935(Wlarding) - A0622706
= 1787-04-14(Saint Charles) - 0010636N(Lefevre, Jean Baptiste) - 00011022Rotterdam - A0627935
= 1787-04-17(Dame Marie) - 0012270N(Hendrien, Morres) - 00012192Rotterdam - A0627935
= 1787-04-19(Marie Antoinette) - 0002752N(Kraga, M.) - 00002738Rotterdam - A0627935
= 1787-04-21(Demoiselle) - 0014027N(Jouge, Henry) - 00014005Rotterdam - A0627935
= 1787-04-21(Marie Arnelduc) - 0013320N(Nirers, Frederic) - 00012490Rotterdam - A0627935(Amsterdam) - A0620777
= 1787-04-23(Johanna) - 0011175N(Pieters, Andries) - 00011531Rotterdam - A0627935(Hambourg) - A0743522
= 1787-04-26(Deux Frères) - 0000834N(Denecker, Léonard) - 00000979Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-04-27(Jeune Jacob) - 0000024N(Young, Stephen) - 00000032Rotterdam - A0627935
= 1787-04-27(Jeune Hartig) - 0002763N(Vlieland, Hendrick) - 00002938Rotterdam - A0627935
= 1787-04-28(Saint Pierre) - 0002827N(Lieven, Nicolas) - 00001691Rotterdam - A0627935[Dunkerque] - A0204180
= 1787-05-01(Johanna Petronille) - 0012381N(Van Adrighem) - 00005713Rotterdam - A0627935(Maasluys) - A0629202
= 1787-05-03(Liberté) - 0007521N(Byloo, Jean) - 00010231Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-05-04(Mère de Famille) - 0000031N(Crochet, Jean) - 00000038Rotterdam - A0627935
= 1787-05-07(Fortune) - 0001765N(Dadyck, Ary) - 00001932Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-05-07(Paix et Amitié) - 0013326N(de Bogena, Henning ) - 00013287Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-05-10(Jeune Hubert) - 0000413N(Winck, Jan) - 00000498Rotterdam - A0627935
= 1787-05-10(Pétronille) - 0006455N(Vlieland, William) - 00006407Rotterdam - A0627935[Rotterdam] - A0627935
= 1787-05-11(Marguerite) - 0000502N(Lepretre, Jean Baptiste) - 00000594Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-05-11(Quatre Frères) - 0000368N(Hacker, Reyn) - 00001576Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-05-12(Dame alida) - 0001415N(Bedeyn, Pieter) - 00001606Roterdam - A0627935[Dutch] - A0731726
= 1787-05-14(Saint George) - 0014697N(Mouthael, Abel) - 00014677Rotterdam - A0627935
= 1787-05-16(Demaria Magna) - 0013672N(Devinick, Cornelis) - 00013665Rotterdam - A0627935
= 1787-05-22(Espérance) - 0000982N(Desaubiers, Augustin) - 00000554Rotterdam - A0627935
= 1787-05-22(Paix) - 0000129N(Balette, Joseph) - 00000184Rotterdam - A0627935
= 1787-05-22(Dame Anne Martha) - 0009909N(Johansen, Gerrit) - 00010247Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-05-26(Leyden et Tourcoing) - 0002283N(Vanzon, Cornil) - 00002372Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-06-01(Catherine) - 0009787N(Sligtnes, David) - 00011257Roterdam - A0627935
= 1787-06-01(Demoiselle Cornelia) - 0001720N(Eylerds, Harn) - 00002830Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-06-02(Aimable Reine) - 0001559N(Quibert, Jean Baptiste) - 00001716Rotterdam - A0627935
= 1787-06-05(Pétronille) - 0006455N(Vlieland, William) - 00006407Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-06-06(Confiance) - 0007717N(Stuk, Pierre) - 00007991Rotterdam - A0627935[Rotterdam] - A0627935
= 1787-06-08(Dame Marie) - 0012217N(Tiunesse, Jan) - 00010624Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-06-09(Marguerite) - 0000502N(Lepretre, Jean Baptiste) - 00000594Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-06-09(Gertrude) - 0001355N(Kley, Cornil) - 00001630Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-06-11(Jeanne Marie) - 0009659N(Joug, Jacob) - 00010036Roterdam - A0627935
= 1787-06-13(Franco Adriano) - 0012874N(Theunissen, Pieter) - 00012799Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-06-15(Espérance) - 0000982N(Desaubiers, Augustin) - 00000554Rotterdam - A0627935
= 1787-06-20(Jeune Hartig) - 0002763N(Ulieland, Handrick) - 00002938Rotterdam - A0627935
= 1787-06-20(Fortune) - 0008023N(Riedick, Ary) - 00008327Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-06-21(Deux Soeurs) - 0000428N(Scheffer, Claas) - 00004009Rotterdam - A0627935(hollandaise) - A0617755
= 1787-06-22(Marie Magdalena) - 0000414N(Winck, Cornelis) - 00000499Rotterdam - A0627935(hollandaise) - A0617755
= 1787-06-26(Mère de Famille) - 0000031N(Crochet, Jean) - 00000038Rotterdam - A0627935
= 1787-06-28(Jeune Schette) - 0002779N(Jonker, Jacob) - 00002840Rotterdam - A0627935
= 1787-07-02(Wihelmina) - 0013946N(Handehoc, Hildereck) - 00013926Rotterdam - A0627935(Prusse)
= 1787-07-05(Paix) - 0000129N(Balette, Joseph) - 00000184Rotterdam - A0627935
= 1787-07-05(Guybert) - 0003736N(Janwinck) - 00003673Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-07-07(Espoir) - 0007666N(Marais, Louis) - 00007888Rotterdam - A0627935
= 1787-07-11(Bonne Esperance) - 0009771N(De Lange, Pieter) - 00007862Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-07-12(Espérance) - 0000982N(Desaubiers, Augustin) - 00000554Rotterdam - A0627935
= 1787-07-12(Jean et Henry) - 0002691N(De Jong, Maat) - 00002804Roterdam - A0627935
= 1787-07-12(Marie Agissante) - 0008149N(Everts, Eppe) - 00008477Roterdam - A0627935
= 1787-07-13(Jeune Elisabeth) - 0001054N(Swart, Gerrits) - 00001272Rotterdam - A0627935
= 1787-07-13(Dejong Hartig) - 0002763N(Ulivland, Albert) - 00006663Rotterdam - A0627935
= 1787-07-13(Etoile du Matin) - 0007569N(Muller, Simon) - 00007775Rotterdam - A0627935(Emden) - A0752869
= 1787-07-15(Marguerite) - 0000502N(Lepretre, Jean Baptiste) - 00000594Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-07-16(Demoiselle Elisabeth) - 0000934N(Vandenberg, Frédérik) - 00001113Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-07-20(Pierre et Léonard) - 0007765N(Deswart, Adrien) - 00001667Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-07-26(De Wakighied) - 0003209N(Men[$], Angel) - 00003201Rotterdam - A0627935
= 1787-07-26(Dame Sarra Bromvert) - 0012383N(Dirks, Albert) - 00012297Rotterdam - A0627935(Emden) - A0752869
= 1787-07-27(Dejonge Antony) - 0006737N(Rolsendalh, Gurts) - 00006729Rotterdam - A0627935
= 1787-07-28(Demoiselle Catherine) - 0001180N(Homay, Antoine) - 00001378Rotterdam - A0627935(Boulogne sur Mer) - A0152606
= 1787-07-31(Esperance) - 0014064N(Lendrick, Huren) - 00014042Roterdam - A0627935
= 1787-08-01(Notre Dame) - 0003429N(Vielot, Guillaume) - 00003439Rotterdam - A0627935
= 1787-08-02(Marie Adrianne) - 0012875N(Altene, Leendert) - 00012800Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-08-05(Espérance) - 0000982N(Desaubiers, Augustin) - 00000554Rotterdam - A0627935
= 1787-08-06(Paix) - 0000129N(Balette, Joseph) - 00000184Rotterdam - A0627935
= 1787-08-06(Pétronille) - 0006455N(Vlieland, William) - 00006407Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-08-06(Maria Cristiania) - 0003179N(Gaeoke, Daniel Frederich) - 00008369Rotterdam - A0627935(Stettin) - A1164922
= 1787-08-06(Dejuffrouw delianna jametue et alida) - 0007698N(Blouw, Hendrick) - 00007968Rotterdam - A0627935
= 1787-08-07(Jeune William) - 0001586N(Oumeland, Klaas) - 00001779Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-08-08(Mère de Famille) - 0000031N(Crochet, Jean) - 00000038Rotterdam - A0627935
= 1787-08-08(Jeune Buraam) - 0008161N(Gosses, Hans) - 00008533Rotterdam - A0627935(Hercuveen)
= 1787-08-08(Demoiselle Maria) - 0014017N(Kalk, Johannes Annes) - 00013997Rotterdam - A0627935(Joures) - A0618079
= 1787-08-11(Marguerite) - 0000502N(Lepretre, Jean Baptiste) - 00000594Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-08-13(DeVerwating) - 0003916N(Zayderduyn, Jacob) - 00006724Rotterdam - A0627935
= 1787-08-16(Wantye) - 0013418N(Gerrits, Ocge) - 00012182Rotterdam - A0627935
= 1787-08-18(Jeune Mr Fives) - 0002776N(Koope, Klaas) - 00002884Rotterdam - A0627935[Grooningen] - A0630182
= 1787-08-21(Saint Charles) - 0010636N(Lefebvre, Jean Baptiste) - 00011022Rotterdam - A0627935
= 1787-08-24(Alexandre) - 0001480N(Devrés, Pierre) - 00001668Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-08-27(Dame Fereina) - 0012916N(Schiers, Pieter Ficter) - 00012841Rotterdam - A0627935(Bremen) - A0698345
= 1787-08-29(Jeune Johannes) - 0002689N(Kens, Gysbert) - 00002802Rotterdam - A0627935
= 1787-08-29(Dame Eleje) - 0009337N(Swart, Steffen Jacob) - 00009710Rotterdam - A0627935(Groningen) - A0630182
= 1787-08-30(Thetis) - 0015739N(Nielsen, Cornelis) - 00015747Rotterdam - A0627935
= 1787-08-31(Pétras) - 0012681N(Wisser, Jean) - 00012600Rotterdam - A0627935(Amsterdam) - A0620777
= 1787-08-31(Margueritte Johanna) - 0010437N(Reedyck, Aars) - 00010801Rotterdam - A0627935(Maasluys) - A0629202
= 1787-08-31(Cornelis) - 0010395N(Vermeulan, Willem) - 00010753Rotterdam - A0627935(Emden) - A0752869
= 1787-09-01(Marie Catherine) - 0001180N(Homay, Antoine) - 00001378Rotterdam - A0627935(Boulogne sur Mer) - A0152606
= 1787-09-03(Notre Dame) - 0000502N(Lepretre, Jean Baptiste) - 00000594Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-09-03(Liberté) - 0007521N(Byloo, Yan) - 00010231Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-09-04(Paix) - 0000129N(Balette, Joseph) - 00000184Rotterdam - A0627935
= 1787-09-05(Prince de Galles) - 0000749N(Matthews, William) - 00000892Rotterdam - A0627935(Londres) - A0381691
= 1787-09-11(Dejong Hurting) - 0006734N(Vlieland, Albert) - 00006663Rotterdam - A0627935
= 1787-09-13(Espérance) - 0000982N(Desaubiers, Augustin) - 00000554Rotterdam - A0627935
= 1787-09-14(Saint Jean) - 0001353N(Juttelet, Pierre) - 00001586Rotterdam - A0627935(Boulogne sur Mer) - A0152606
= 1787-09-14([$]de Tourcoing) - 0002283N(Vanzon, Cornil) - 00002372Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-09-14(Conquérant) - 0006745N(Guilbel, Germain) - 00006737Rotterdam - A0627935[Carteret] - A0218266
= 1787-09-15(Marie Catherine) - 0001180N(Hornay, Pierre) - 00001372Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-09-15(Deux Frères) - 0000834N(Denecker, Léonard) - 00000979Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-09-15(Derow Margarita) - 0007489N(Bremes, François) - 00007666Rotterdam - A0627935
= 1787-09-17(Mère de Famille) - 0000031N(Crochet, Jean) - 00000038Rotterdam - A0627935
= 1787-09-19(Marguerite Marie) - 0010825N(Sageskem, Duderik) - 00011227Rotterdam - A0627935(Bremen) - A0698345
= 1787-09-19(Dame Anne) - 0009302N(Hobben, Jedes) - 00009676Rotterdam - A0627935(Therenne)
= 1787-09-20(Demoiselle Antoinette) - 0011309N(Dejong, Ary) - 00011584Rotterdam - A0627935
= 1787-09-20(Deux Freres) - 0014168N(Moiska, Jan Albert) - 00014145Rotterdam - A0627935
= 1787-09-24(Notre Dame) - 0003428N(Ricquiez, Guillaume) - 00003440Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-09-27(Saint Antoine) - 0011361N(Hroolman, Aldrich) - 00011640Rotterdam - A0627935(Papembourg) - A0799311
= 1787-09-28(Marie Petronille) - 0006923N(Adreghem, Sven) - 00006973Rotterdam - A0627935(Maasluys) - A0629202
= 1787-09-29(Roy) - 0001354N(Kaak, Klaas) - 00001587Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-10-13(Deux Frères) - 0002002N(Roelof, Hendrik) - 00003396Rotterdam - A0627935(Hollande) - A1963967
= 1787-10-15(Espérance) - 0000982N(Desaubiers, Augustin) - 00000554Rotterdam - A0627935
= 1787-10-16(Paix) - 0000129N(Batelle, Joseph) - 00000184Rotterdam - A0627935
= 1787-10-22(Marie Catherine) - 0001180N(Hornay, Pierre) - 00001372Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-10-24(Dame Maria Antoina) - 0014041N(Kragte, Maggiel) - 00002738Roterdam - A0627935
= 1787-10-24(Amour) - 0000702N(Jansen, Hindrick) - 00002381Rotterdam - A0627935(Pappembourg) - A0799311
= 1787-10-26(Manleibeleen) - 0009038N(Jansen, Hendrick) - 00009392Rotterdam - A0627935
= 1787-10-31(Devrouwzwansjna) - 0013193N(Koster, Hendrick) - 00013195Rotterdam - A0627935
= 1787-11-03(Delandvow) - 0014107N(Lubeck, Bk.) - 00014086Rotterdam - A0627935
= 1787-11-03(Theodore Alida) - 0007376N(Wolleman, Jean) - 00007473Rotterdam - A0627935(Schidam) - A0634431
= 1787-11-09(Union) - 0000261N(Messemacker, Jacques) - 00000350Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-09(Invariable) - 0001057N(Vanvliene, Pierre) - 00001264Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-09(Union) - 0000279N(Nassen, François) - 00000369Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-10(Marguerite) - 0000502N(Lepretre, Jean Baptiste) - 00000594Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-11-10(Deux Freres) - 0000714N(Pottier, Claus) - 00002132Rotterdam - A0627935[Netherlands]
= 1787-11-11(Dame Emerentia) - 0015385N(Delange, Martin) - 00015371Rotterdam - A0627935
= 1787-11-16(Bien Aimé) - 0000968N(Baclin, Charles) - 00001796Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-21(Trois frères) - 0002872N(Freyen, Jan) - 00002854Rotterdam - A0627935
= 1787-11-21(Jeune Jean) - 0002913N(Buck Otto) - 00002808Rotterdam - A0627935
= 1787-11-21(Amsterdam) - 0010445N(Ages, Harmen) - 00010808Rotterdam - A0627935(Amsterdam) - A0620777
= 1787-11-22(Dame Johanna Maria) - 0003595N(Jong, Jacob de) - 00004005Rotterdam - A0627935
= 1787-11-22(Demoiselle Antonia) - 0003996N(Song, Ary de) - 00004004Rotterdam - A0627935
= 1787-11-22(Francoise) - 0001078N(Alleaume, Louis) - 00002137Rotterdam - A0627935[Rouen] - A0122218
= 1787-11-22(Dejan et Linderts) - 0014162N(Pieters, Klaus) - 00014139Rotterdam - A0627935(Mackum) - A0631455
= 1787-11-22(Anonyme) - 0002570N(Lecomte, Pierre Denis) - 00006011Roterdam - A0627935
= 1787-11-23(Jeune Jan) - 0001197N(Vanduyn, Pieter) - 00001358Rotterdam - A0627935
= 1787-11-24(Deux Freres) - 0001634N(Onderwater, Paulus) - 00007359Rotterdam - A0627935
= 1787-11-24(Cornelis Popper) - 0004528N(Bult, Pieter) - 00010719Rotterdam - A0627935[Lemmer] - A0629722
= 1787-11-26(Jean et Hendrick) - 0002691N(Jong, M de) - 00002804Rotterdam - A0627935
= 1787-11-26(Demoiselle Dirtje) - 0004404N(Schepper, Heud) - 00004008Rotterdam - A0627935
= 1787-11-28(Ange Conducteur) - 0000190N(Bacquelin, Nicolas) - 00000323Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-28(Dejonge Direk) - 0006736N(Liek, Jacob) - 00006728Rotterdam - A0627935
= 1787-12-01(Devrouss Gertruda) - 0012132N(Klassen, Jacob) - 00012022Rotterdam - A0627935[Amsterdam] - A0620777
= 1787-12-01(Amitié) - 0013503N(Bragger, Willem) - 00013494Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-12-01(Prudence) - 0002479N(Dircks, Martin) - 00007379Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-12-03(Notre Dame) - 0003427N(Lejeune, Victor) - 00003441Rotterdam - A0627935
= 1787-12-03(Adam et Pieter) - 0002301N(Deswarte, Jean) - 00002351Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-12-04(Quatre Fréres) - 0000368N(Hakker, Reyn) - 00001576Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-12-05(Espérance) - 0000982N(Desaubiers, Augustin) - 00000554Rotterdam - A0627935
= 1787-12-06(Marie Catherine) - 0001180N(Hornay, Pierre) - 00001372Rotterdam - A0627935[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-12-06(Deux Frères) - 0000834N(Denecker, Léonard) - 00000979Rotterdam - A0627935(Dunkerque) - A0204180
= 1787-12-06(Catherine) - 0009787N(Sligting, Dirck) - 00011257Rotterdam - A0627935
= 1787-12-06(Dame Marie) - 0012217N(Tenuis, Jean) - 00010624Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-12-07(Petronille) - 0006455N(Vlicand, Willems) - 00006407Rotterdam - A0627935[Rotterdam] - A0627935
= 1787-12-12(Ville de Rotterdam) - 0001886N(Steurs, Hermans) - 00002038Roterdam - A0627935
= 1787-12-13(Devreux Roloisia) - 0014026N(Nicolas, Gerrits) - 00014006Rotterdam - A0627935
= 1787-12-14(Dame Alida) - 0001415N(Bedeyn, Pieter) - 00001606Rotterdam - A0627935[Dutch] - A0731726
= 1787-12-15(Paix) - 0000129N(Balette, Joseph) - 00000184Rotterdam - A0627935
= 1787-12-17(Porte) - 0009499N(Baugman, Albert Pieter) - 00009875Rotterdam - A0627935(Rhuis) - A0123033
= 1787-12-18(Margueritte et Johanna) - 0010437N(Rudyk, Aart) - 00010801Rotterdam - A0627935(Maasluys) - A0629202
= 1787-12-18(Confiance) - 0007717N(Stuck, Pieter) - 00007991Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-12-20(Mère de Famille) - 0000031N(Crochet, Jean) - 00000038Rotterdam - A0627935
= 1787-12-22(Bonne Esperance) - 0009771N(De Lange, Pieter) - 00007862Rotterdam - A0627935(Rotterdam) - A0627935
= 1787-12-24([Unnamed]) - 0013595N(Holst, John) - 00003931Rotterdam - A0627935 - A1156318
= 1787-12-28[(Unnamed)] - 0003916N(Luyderduyn, Jacob) - 00006724Rotterdam - A0627935
= 1787-12-29(Dejong Barting) - 0006734N(Ulietam, Benorick) - 00006725Rotterdam - A0627935
= 1787-12-29(De Wrouw Anna Aorotea) - 0012334N(Vinck, Dirck) - 00012249Rotterdam - A0627935
= 1787-12-29(Bonne Esperance) - 0010023N(Wen, Cornel Jans) - 00010654Rotterdam - A0627935(Dokkum) - A0618240
= 1787-12-31(Zeepast) - 0010396N(Parlesert, Jacob) - 00010754Rotterdam - A0627935
= 1788-01-05(Delle Antoinette)(Dejong Arÿ)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-02-09(Dame Sarah)(De Wood G)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-03-15(Deux Sœurs)(Scheffer Claas)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-04-12(Coquille)(Dubois Charles)Rotterdam - A0627935(Saint Valery) - A1964301
= 1788-06-14(Delle Marie Antoinette)(Kragt Michel)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-07-24(Jeune Jacob)(De Jong Teunis)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-08-00(Cupido)(Ugland, Ole Pedersen)Rotterdam - A0627935(Arendal) - A0894753
= 1788-08-06(Ville de Rotterdam)(Steur Kerml)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-08-18(Limbaan)(Obbes Ankes)Rotterdam - A0627935
= 1788-11-00(Concordia)(Kröger, Ouen)Rotterdam - A0627935(Arendal) - A0894753
= 1788-11-15(Dame Catherine)(Klok G)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-11-28(Coenrad en Johannes)(Morris K)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-11-29(Pieter en Jacob Pollen)(Vanderplat Pieter)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-12-01(De Jong Jacob)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1788-12-04(Deux Frères)(Moesker J)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1789-04-29(Delle Antoinette)(Dejonhs Ary)Rotterdam - A0627935
= 1790-01-25(Hubertje)(Vinck J)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-01-25(Delle Antoinette)(De Jong Ary)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-01-30(Marie)(Simens Ary)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-03-13(Jeune Hartig)(Wlieland H)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-03-22(Jaffeom Antona)(Yong Ary de)Rotterdam - A0627935
= 1790-04-29(Jan Hendrick)(Vanderplat D)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-06-22(Jeune Hartig)(Wlieland H)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-10-23(Amitié)(Lamy N)Rotterdam - A0627935(Saint Valery) - A1964301
= 1790-11-05(Jeune Bastien Kroid)(Parlevliet J)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-11-05(Heubertje)(Vink Jan)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-11-06(Wisselvaligheid)(Maasdyk Dirk)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-11-13(Delle Alida)(Bedeyn P)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-11-18(Jan Hendrick)(Vanderplat D)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-12-07(Jeune Ad Johannes)(Spanderman M)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-12-09(P Jb Pollet)(Vanderplat D)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1790-12-09(Jeune Jan)(Ken G)Rotterdam - A0627935(Dutch) - A0731726
= 1791-04-02(Deux Frères)(Monnier Jean)Rotterdam - A0627935
= 1791-04-08(Quatre Frères)(Hakker Royn)Rotterdam - A0627935
= 1791-07-01(Sainte Anne)(Verbeck J)Rotterdam - A0627935
= 1791-07-07(Jeune Antoine)(Fanouilleve Mat Aug )Rotterdam - A0627935
= 1793-07-20(Pallas) - 0018742N(Wildes, William) - 00018473Rotterdam - A0627935
= 1793-08-00(Neptunus)(Andresen, Andreas)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1794-08-13(Eliza) - 0020163N(Cliff, St.) - 00019796Rotterdam - A0627935
= 1795-01-00(Elisabeth)(Bloot, Wiggert)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1795-07-00(Wilhelmina)(Elbrecht, R.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1795-07-00(Wilhelmina)(Elbrecht, R.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1795-10-00(Finmarken)(Dons, P.)Rotterdam - A0627935(Trondjhen) - A0858222
= 1795-11-10(Aurore) - 0004702N(Zoetelier, Peter) - 00004647Rotterdam - A0627935[Denmark] - A0824105
= 1796-01-22(Favourite) - 0018661N(Dickey, George) - 00018388Rotterdam - A0627935
= 1796-02-16(Rising Sun) - 0019552N(Wilkey, Thomas) - 00018631Rotterdam - A0627935
= 1796-03-14(Maryland) - 0018973N(Speake, Joseph) - 00018721Rotterdam - A0627935
= 1796-04-16(Perseverance) - 0019465N(Hemmond, B.) - 00019183Rotterdam - A0627935
= 1796-07-04(Maryland) - 0018973N(Speakes, Josias N.) - 00018721Rotterdam - A0627935
= 1796-10-06(Martha) - 0017772N(Cummings, John) - 00018029Rotterdam - A0627935
= 1796-10-15(Bee) - 0018738N(Hanson, Gideon) - 00018517Rotterdam - A0627935
= 1796-11-16(Active) - 0019285N(Jenny, Ebenezer) - 00019027Rotterdam - A0627935
= 1797-05-16(Bee) - 0018738N(Hanson, Gideon) - 00018517Rotterdam - A0627935
= 1797-07-00(Norske Gutt)(Zimmermann, Ch.M.)Rotterdam - A0627935(Kristiansand) - A0848887
= 1797-11-00(Entreprise)Rotterdam - A0627935(Frederiksstad) - A0849663
= 1797-11-00(Friderichstadt)Rotterdam - A0627935(Frederiksstad) - A0849663
= 1798-10-00(Commerci)(Maack, Hans Christian Nicolay)Rotterdam - A0627935(Helsingor) - A0826432
= 1798-10-00(Neptune)(Jurgens, Gonne)Rotterdam - A0627935(Föhr) - A0724113
= 1798-10-00(Elisabeth)(Staugaard, Mathias Erichsen)Rotterdam - A0627935(Aalborg) - A0821280
= 1800-06-00(Providentia)(Møller, Johann)Rotterdam - A0627935(Åbenrå) - A0828838
= 1800-07-00(Forsigtigheden)(Bohne, Jochum Thielsen)Rotterdam - A0627935(Helsingor) - A0826432
= 1802-06-00(Titania)(Hansen, Wilhelm)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1802-08-00(Expedition)(Hansen, Nicolai Hinr.)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1802-09-00(Friderica)(Fich, Andreas H.)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1803-08-00(fem Sødskende)(jacobsen, Søren)Rotterdam - A0627935(Aalborg) - A0821280
= 1804-09-00(Mariane)(Jacobsen, Thomas)Rotterdam - A0627935(Flensburg) - A0673023
= 1805-05-00(Kron von altona)(Martens, Johannes)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1806-03-00(Haabet)(Svendsen, H.)Rotterdam - A0627935(Mandal) - A0834735
= 1806-06-03(Robert Murray) - 0020590N(Swinson, Benjamin) - 00020202Rotterdam - A0627935
= 1806-07-00(Emanuel)(Poulsen, Bahne Peter)Rotterdam - A0627935(Copenhagen) - A0816635
= 1806-09-26(Portland) - 0019361N(Callender, James R.)Rotterdam - A0627935
= 1806-10-00(Schnelle Segelnde)(Reyn, J.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1806-10-00(fred fra altona)(poulsen, nicol.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1806-11-00(Eilbote)(Janssen, J.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1806-11-00(Christiansburg)(Weyde, C.v.d.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1806-11-00(Wachsamheit)(Lundstrøm)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1806-11-27(America) - 0019751N(Adamson, John) - 00019435Rotterdam - A0627935
= 1807-01-00(Mercur)(Jansen, J.)Rotterdam - A0627935(Altona) - A0649794
= 1807-04-08(Mary) - 0019820N(Rice, Samuel) - 00019494Rotterdam - A0627935
= 1807-08-22(Sally Ann) - 0019630N(Nichols, William) - 00018768Rotterdam - A0627935

1203/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.134s