1525 documents
1461/1525 results        
Description
Point IDA0250188
NameVenise
Observation
Point
Number of observation= 296
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1747-08-00(Dragen)(Lageröe, Christen Larsen)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1747-11-14(Beständigkeit)(Bunger, Johann)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1747-11-16NesselbladtMoor, Adolff van derVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1748-01-25DragenLageröe, Christen LarsenVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1748-03-29Prinz von DännemarckRohde, MarcusVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1748-05-11(Beständigkeit)(Bunger)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1748-06-14BeständigkeitBunger, JohannVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1748-07-17(Printz von Denemarcken)(Rodt)Venice - A0250188Altona - A0649794
= 1748-09-15(Beständigkeit)(Bunger, Johann)Venice - A0250188(Nyensteden) - A0769711
= 1748-09-15(Printz von Denemarcken)(Rooth, Mathias)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1748-09-22Jfr. Anne ChristineStender, AndreasVenice - A0250188Rensborg - A0661987
= 1748-09-26(Princesse Lowisa)(Malmöe)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1748-11-07Princesse LowisaMalmöeVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1749-04-06(Princesse Lowisa)(Malmöe)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1749-05-10(Jfr. Anne Christine)(Stender)Venice - A0250188(Rensborg) - A0661987
= 1749-06-17(Anna)(Frericks)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1749-08-11(Jfr. Anne Christine)(Stender, Andreas)Venice - A0250188(Rensborg) - A0661987
= 1749-08-17AnnaFrercksVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1750-03-16(Saint Anthony de Lisboa)(Land)Venice - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1750-07-09(Saint Johannes)(Pieters)Venice - A0250188(Husum) - A0830346
= 1753-08-12(Jungfrau Maria)(Peer, Cornelis Pietersen)Venedig - A0250188(Sylt) - A0654114
= 1754-01-05DorotheaRungeVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1754-11-03Friderich der FünfteBennVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1754-11-03EbenezerHynnemorVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1754-11-06EinigkeitTeglerVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1754-11-20(Dorothea)(Runge, Carsten)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1754-11-24Christina MariaTiemannVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1755-11-00(Restauration)(Dverhagen, Jens)Venedig - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1755-11-28Maria JacobiJacobsen, jacobVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1756-05-27(Restauration)(Dverhagen, Jens)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1756-06-20(Providentia)(Rödder)Venice - A0250188(Kristiana) - A0836627
= 1756-07-06(cron prinz von Dännema)(Axelsen)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1756-07-18(Junge Pieter)(Christensen, Jurgen)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1756-10-00(Jomfrue Anna)(Kofoed, Jens Pedersen)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1756-10-12(Elisabeth Friderica)(Owen)Venice - A0250188(Eckernførde) - A0753723
= 1756-11-27(Saint Thomas)(Nissen)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1756-11-30(Vriendschap)(Holst)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1757-01-03Elisabeth FridericaOwen, PeterVenice - A0250188Eckernførde - A0753723
= 1757-01-27Saint ThomasNissen, JacobVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1757-01-27FriedenLampeVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1757-01-28Jomfrue AnnaKofoed, Jens PedersenVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1757-03-12(Junge Frau Christina)(Schleswig)Venice - A0250188(Trondjhen) - A0858222
= 1757-03-21Prinzessinn LouiseRolfsen, JürgenVenice - A0250188Abenra - A0828838
= 1757-03-22(Johanne Charlotte)(Thomsen)Venice - A0250188(Helsingor) - A0826432
= 1757-03-24junge PieterChristensen, JurgenVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1757-04-06(Sonderburg)(Hindrichs)Venice - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1757-04-22Saint JohannesSchmidt, Wulff BoysenVenice - A0250188Eckernførde - A0753723
= 1757-04-23Junge Frau ChristinaSchleswig, NielsVenice - A0250188Trondjhen - A0858222
= 1757-05-12Johanne CharlotteThomsen, JanVenice - A0250188Helsingor - A0826432
= 1757-05-31SonderburgHindrichs, JanVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1757-07-10(Prinzessinn Louise)(Rolfsen)Venice - A0250188(Åbenrå) - A0828838
= 1757-07-10(Frau Guede Maria)(Carstensen)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1757-08-15(Junge Frau Christina)(Schleswig, Niels)Venice - A0250188(Trondjhen) - A0858222
= 1757-08-23(Junge Jacob)(Stender, Andreas)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1757-08-30Livisa ChristianaSchmidt, Dirck BoizenVenice - A0250188Eckernførde - A0753723
= 1757-09-08Frau Guede MariaCarstensen, ThomasVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1757-09-10Jungfrau catharinaGlashoff, franz DiderichVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1757-09-15Cronprinz von DännemarAxelsen, SimonVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1757-09-20(elisabeth Friderica)(Owen)Venice - A0250188(Eckernførde) - A0753723
= 1757-09-26DorotheaRunge, CarstenVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1757-11-12(Jungfrau Maria)(Holm)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1757-12-05MargrethaPiehl, ClausVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1757-12-05Frau Botillabruhn, JacobVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1757-12-05WilhelmusRoose, ChristianVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1757-12-05Junge jacobStender, AndreasVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1757-12-12(Sonne)(Hansen)Venice - A0250188(Eckernførde) - A0753723
= 1758-01-18(Alexander)(Fæster)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1758-01-29Jungfrau MariaHolm, HansVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1758-01-30SonneHansen, JürgenVenice - A0250188Eckernførde - A0753723
= 1758-02-06(Jungfrau Catherina)(Glashoff)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1758-02-24Anna Sophia CatharinaBaade, HansVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1758-03-04EinigkeitBrandt, HinrichVenice - A0250188Abenra - A0828838
= 1758-03-20AlexanderFæster, JørgenVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1758-03-24LovisenborgAabroe, Lars PedersenVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1758-04-00(Saint Petrus)(Jensen, Christopher)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1758-04-05(Frau Botilla)(Bruhn, Jacob)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1758-05-00(Zwillinge)(Petersen, Olaf Engelbrecht)Venedig - A0250188(Helsingor) - A0826432
= 1758-05-00(Jomfrue Margrethe)(Mom, Jacob Olsen)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1758-05-07(Enigheden)(Bøeg)Venice - A0250188(Arendal) - A0894753
= 1758-06-06ProvidentiaBacher, NielsVenice - A0250188Fonsberg - A0815272
= 1758-06-22EnighedenBøeg, Anders PederssenVenice - A0250188Arendal - A0894753
= 1758-07-27Saint PetrusJensen, ChristopherVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1758-08-00(Jager von Flensburg)(Jaspersen, Peter)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1758-08-29Junge MariaThomsen, HansVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1758-09-00(Zwey Gebrüder)(Seebrandt, Jacob)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1758-10-18Margretha ChristinaHagelsteen, GerdtVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1758-10-20Sainte AnnaRör, ChristenVenice - A0250188Kristiana - A0836627
= 1758-11-20(Saint Johannes)(Schmidt, Wulff Boysen)Venice - A0250188(Eckernførde) - A0753723
= 1758-12-00(Landschaft Eyderstadt)(Campen, Peder von)Venedig - A0250188(Altona) - A0649794
= 1758-12-16ZwillingePetersen, Olaf EngelbrechtVenice - A0250188Helsingor - A0826432
= 1758-12-17MargarethaPielh, ClausVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1759-02-01(Margretha Christina)(Hagelsteen)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1759-02-07Jager von FlensburgJaspersen, PeterVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1759-02-18Zwey GebrüderSeebrandt, JacobVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1759-05-02EendrægtighedSchwedersen, BertelVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1759-05-25Landschaft EyderstadtCampen, Peder vonVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1759-07-24(Gelbe Taube)(Schmidt)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1759-08-08(Gedult)(Raben)Venice - A0250188(Åbenrå) - A0828838
= 1759-08-24(Saint Thomas)(Klementzen)Venice - A0250188(Sønderbog) - A0825270
= 1759-09-27Beede Brüder - 0018779NHansen, Peter - 00018512Venice - A0250188Sønderborg - A0825270
= 1759-09-27PalmbaumHolm, PeterVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1759-10-07GedultRaben, JesVenice - A0250188Abenra - A0828838
= 1759-11-05Juffrouw Anna ElisabetKoeser, JacobVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1759-11-07Saint ThomasKlementzen, PeterVenice - A0250188Sønderborg - A0825270
= 1759-11-22WodtfortDwerhagen, JensVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1759-11-22PrintsTiemann, CordtVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1759-12-28(Johanna Charlotta)(Janssen)Venice - A0250188(Helsingor) - A0826432
= 1760-01-17(Zwey Gebrüder)(Seebrandt)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1760-02-06(Saxtorff)(Schultz)Venice - A0250188(Eckernførde) - A0753723
= 1760-02-09(Maria Sophia)(Lorentzen)Venice - A0250188(Sønderbog) - A0825270
= 1760-02-11(Alexander)(Faester)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1760-02-22Zwey GebrüderSeebrandt, JacobVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1760-03-04Jungfrau CatharinaBeck, Mathias HanssenVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1760-03-05Johanna CharlottaJanssen, PeterVenice - A0250188Helsingor - A0826432
= 1760-03-09Prinz CarlPetersen, BoyVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1760-03-28SaxtorffSchultz, Johann HinrichVenice - A0250188Eckernførde - A0753723
= 1760-03-29Maria SophiaLorentzen, Lorentz NicolayVenice - A0250188Sønderborg - A0825270
= 1760-04-07Jungfrau Maria mit deKorsholm, Hans ChristianVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1760-05-12Frau MariaEjde, Peter MollVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1760-05-21(Ahlida og Maria)(Wolf)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1760-06-00(Helvetia)(Theisen, Johann)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1760-07-00(Vier Gebrüder)(Fiebye, Boy)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1760-08-00(Fortuna)(Quist, Biörn Knudsen)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1760-08-14GabrielJanssen, DavidVenice - A0250188Sønderborg - A0825270
= 1760-10-20HelvetiaTheisen, JohannVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1760-10-26PrintzTiedemann, CordVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1760-11-26Maria GalleyPeer, Cornelius PetersenVenice - A0250188Sylt - A0654114
= 1760-11-29(Woodfort)(Dwerhagen)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1761-01-14(Metta Margaretha)(Jespersen)Venice - A0250188(Åbenrå) - A0828838
= 1761-01-29WoodfortDwerhagen, JensVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1761-01-29Vier GebrüderFiebye, BoyVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1761-03-00(Printz)(Tiedemann, Cordt)Venedig - A0250188(Altona) - A0649794
= 1761-03-08Metta MargarethaJespersen, HansVenice - A0250188Abenra - A0828838
= 1761-03-17(Helvetia)(Theisen, Johann)Venice - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1761-04-10(Jongste Kindt)(Boysen, Jan)Venice - A0250188(Helsingor) - A0826432
= 1761-05-23Saint ThomasNissen, JacobVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1761-05-25AlexanderFaester, JørgenVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1761-06-18Jongste KindtBoysen, JanVenice - A0250188Helsingor - A0826432
= 1761-07-00(Frau Helena)(Rasch, Jacob)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1761-07-24(Junge Tobias)(Jürgensen)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1761-07-27PrintzTiedemann, CordtVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1761-08-05(Jungfer Ingeborg)(Schwennesen)Venice - A0250188(Åbenrå) - A0828838
= 1761-08-12(Catharina)(Abildgaard0)Venice - A0250188(Kristiana) - A0836627
= 1761-08-12(Juffr. Catharina Elisa)(Steen, Johann Diederich)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1761-08-13(Palmbaum)(Holm)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1761-08-17(Binebeck)(Peterssen)Venice - A0250188(Eckernførde) - A0753723
= 1761-08-26(Frau Maria)(Ejde, Peter Moll)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1761-08-26(Frauen Helena und Ann)(Angel)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1761-09-06(Jongste Kindt)(Boysen, Jan)Venice - A0250188(Helsingor) - A0826432
= 1761-09-18(Ebenetzer)(Mangaard)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1761-10-00(Gabriel)(Jansen Junior, David)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1761-10-00(Catharina)(Abildgaard, Joh. Jacob)Venedig - A0250188(Kristiana) - A0836627
= 1761-10-14Frau HelenaRasch, JacobVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1761-10-16PalmbaumHolm, PeterVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1761-10-17Juffr. Catharina ElisaSteen, Johann DiederichVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1761-10-18CatharinaAbildgaard, Johann JacobVenice - A0250188Kristiana - A0836627
= 1761-10-24Frauen Helena und AnnAngel, Hinrich PetersenVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1761-11-02BinebeckPeterssen, SvenVenice - A0250188Eckernførde - A0753723
= 1761-11-02EmanuelMarstrander, DiderichVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1761-11-16EbenetzerMangaard, Peter MichaelVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1761-11-16Jungfer IngeborgSchwennesen, PeterVenice - A0250188Abenra - A0828838
= 1761-11-19Princessen LouisePietersen, DirckVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1762-01-15ProvidentiaHoltermann, PeterVenice - A0250188Bergen - A0912818
= 1762-02-03(Prinz Christian)(Boysen, Peter)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1762-02-04EbenezerHansen, PeterVenice - A0250188Eckernførde - A0753723
= 1762-03-26Prinz ChristianBoysen, PeterVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1762-03-27EmanuelFaye, HansVenice - A0250188Bragernæs - A0915875
= 1762-04-12(Ebenetzer)(Mangaard)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1762-04-29(Frau Helena)(Rasch)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1762-05-26(Emanuel)(Faye, Hans)Venice - A0250188(Bragernæs) - A0915875
= 1762-06-10(Binebeck)(Peterssen)Venice - A0250188(Eckernførde) - A0753723
= 1762-06-19GabrielJansen Junior, DavidVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1762-09-25PalmbaumHolm, PeterVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1762-12-29(Wapen van Silt)(Groot, Hans Peter)Venice - A0250188(Sylt) - A0654114
= 1763-04-18OranienbaumAngel, Hans NissenVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1763-07-22Frau Anna catharinaPetersen, MatthiasVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1763-11-03(Prinz Friderich)(Häsch)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1763-11-26PrinzRosencranz, FrahmVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1763-12-21ResolutionSchumacher, Jürgen ChristophVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1764-06-00(Jungfrau Friderica)(Boysen, Dirck)Venedig - A0250188(Altona) - A0649794
= 1764-10-17(Fem Södskinde)(Themstrup, Claus Petersen)Venedig Golf - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1765-03-07(Prinz)(Runge)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1765-04-22PrinzRunge, CarstenVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1765-06-00(Two Goede Vrienden)(Reynderz, Meyndert)Venedig - A0250188(Altona) - A0649794
= 1765-06-21Frau ElisabethSchmerckel, HansVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1765-06-23FriedeIpsen, BonckeVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1765-06-29(Madame Karen)(Lind)Venice - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1765-08-16Madame KarenLind, JensVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1765-09-10(Friede)(Ipsen, Boncke)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1765-09-13(Frau Elisabeth)(Schmerckel, Hans)Venice - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1766-02-11Two Goede VriendenReynderz, MeyndertVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1766-06-12(Frauen Maria et Sara)(Hinrichsen)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1766-07-17HaabetWalle, OleVenice - A0250188Faaborg - A0817744
= 1766-09-02Frauen Maria et SaraHinrichsen, WulfVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1766-09-11Two Goede VriendenReynderz, MeyndertVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1766-11-15Stadt AltonaTiemann, CordtVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1767-07-00(Omnia cum Deo)(Taysen, Hans Hansen)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1767-08-00(Fortuna) - 0019034N(Zachan, Daniel) - 00018779Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1769-05-10FreundschaftJordt, HansVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1769-07-31(Freundschaft)(Jordt)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1769-10-28(Santissima Concezione) - 0017360N(Ravenna, Giulio) - 00016534Venezia - A0250188
= 1769-11-27(Sacra Famiglia e Santa Teresa) - 0016875N(Gambillo, Giacomo) - 00016580Venezia - A0250188
= 1769-12-08(Pescator di Chiozza) - 0017271N(Ballerin, Vincenzo) - 00017051Venezia - A0250188
= 1769-12-22(San Giuseppe e Anime Purganti) - 0017269N(Picallo, Francesco) - 00017050Venezia - A0250188
= 1770-01-02(Nostra Signora del Rosario e San Giuseppe) - 0016890N(Belluzzi, Michele) - 00016599Venezia - A0250188
= 1770-01-17(San Demetrio) - 0018148N(Mazzarovich, Giovanni) - 00017884Venezia - A0250188
= 1770-02-21(Santissima Concezione) - 0018307N(Nordio, Francesco) - 00015937Venezia - A0250188
= 1770-03-01(Nostra Signora del Rosario e San michele) - 0016898N(Fauric, Antonio di Francescono) - 00016699Venezia - A0250188
= 1770-06-30(Assistenza Divina) - 0016919N(Comello, Valentino) - 00016717Venezia - A0250188
= 1773-04-00ConcordiaReinholt, ErichVenice - A0250188
= 1773-04-00(Concordia)(Reinholtzen, Erich)Venice - A0250188(Laurvig) - A0895858
= 1774-03-00(Hoffnung)(Tacken, Boye)Venice - A0250188(Aalborg) - A0821280
= 1774-03-00HoffnungTacken, BoyeVenice - A0250188Aalborg - A0821280
= 1774-05-00(Catharina Margaretha Gall)(Ottzen, Christian)Venetianske golf - A0250188(Åbenrå) - A0828838
= 1774-06-00(Ringende Jacon)(Heysell, Hans)Venetianske golf - A0250188(Åbenrå) - A0828838
= 1774-09-00(Diamant)(Petersen, Barthold)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1774-09-00DiamantPetersen, BartholdVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1774-11-00EbenezerPetersen, JürgenVenice - A0250188Kragerø - A0863210
= 1778-10-00EndrachtPetersen, TaakeVenice - A0250188Altona - A0649794
= 1779-01-00EenighedenHall, JamesVenice - A0250188Kristiansand - A0848887
= 1779-01-00(Eenigheden)(Hall, James)Venice - A0250188(Kristiansand) - A0848887
= 1779-05-00PatientiaThomsen, Peter JohannVenice - A0250188Åbenrå - A0828838
= 1782-04-00(Dorothea Catharina)(Christoffers, Lyder)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1784-08-00(Elbe)(Auckes, Wiebe)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(V. Clara)(Hansen, Laust)Venice - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1785-04-00(Schwalbe)(Eversen, Jeunis)Venice - A0250188(Altona) - A0649794
= 1785-05-00(Frau Elisabeth)(Jacobsen, Abrah.)Venice - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1785-07-00(Giertrud Magdal.)(Bendixen, Morten)Venice - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1786-10-08(Dominique) - 0016196N(Seuttrery, François) - 00016212Venise - A0250188
= 1786-11-04(Belle Annette) - 0015000N(Bonnicelly, Marc Antoine) - 00014984Venise - A0250188
= 1786-11-23(Courrier de Sirye) - 0015998N(Pennevich, Antoine) - 00016007Venise - A0250188
= 1786-12-16(Belle Annelle) - 0015935N(Nordio, François) - 00015937Venise - A0250188
= 1786-12-30(Commerce de Venise) - 0015349N(Davanco, Gregoire) - 00015334Venise - A0250188
= 1787-02-01(Fortune) - 0015251N(Zambiniy, George) - 00015240Venice - A0250188
= 1787-06-04( Belonne) - 0016324N(Zanne, Pierre) - 00010579Venise - A0250188
= 1792-08-00(Herzog Ferdinand)(Munk, Teunis Erichsen)Venedig - A0250188(Altona) - A0649794
= 1792-09-14(Nuevo Comercio) - 0016607NVenecia - A0250188
= 1792-09-14(Susana) - 0013217NVenecia - A0250188
= 1793-04-00(Frau Anna Johanna)(Christensen, Hans)Venedig - A0250188(Norburg) - A0826018
= 1793-06-00(Saint Johannes)(Moller, Johann Matthias)Venedig - A0250188(Eckernførde) - A0753723
= 1793-10-00(Carolina Botilla Catharin)(Urbye, G.)Venedig - A0250188(Fahrsund) - A0896211
= 1794-03-00(Jomfrue Elisabeth)(Marcker, Sander Ipsen)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1794-05-00(Perle)(Duus, Christian)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1794-05-01(Pomona)(Thaysen, Jürgen)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1794-06-00(Orion)(Møller, Georg)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1794-07-00(Maria)(Moller, Morten Larsen)Venedig - A0250188(Helsingor) - A0826432
= 1794-08-00(Triton)(Hinrichsen, Nicolai Hinrich)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1794-09-00(Christian)(Ohman, Henrich Gisbert)Venedig - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1794-10-00ProvidentiaLange, Hinrich JacobsenVenice - A0250188Sønderborg - A0825270
= 1794-10-00Grevinde Lovisa AugustaHansen, PeterVenice - A0250188Copenhagen - A0816635
= 1794-10-01(Providentia)(Lange, Hinrich Jacobsen)Venedig - A0250188(Sønderborg) - A0825270
= 1794-10-08(Fortunée Sora) - 0005598NMartin, Jacques Tropez - 00014121Venise - A0250188
= 1794-11-00MacrealCollund, Korenz LorenzeVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1794-12-07[Unnamed] - 0013207N(Potencia, Niccolo) - 00013207Venise - A0250188
= 1795-04-01(Nicolai Christina)(Thomsen, Thomas)Venedig - A0250188(Norburg) - A0826018
= 1795-05-00ResolutionBoysen, PeterVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1795-06-00(Resolution)(Henrichs, R.)Venedig - A0250188(Altona) - A0649794
= 1795-06-00ProvidentiaLeiman, peterVenice - A0250188Sønderborg - A0825270
= 1795-08-00(Cronborg)(Holbeck, N.)Venedig - A0250188(Helsingor) - A0826432
= 1795-08-00Minervahansen, nicolai henrichVenice - A0250188Flensburg - A0673023
= 1795-08-00Anna og ElisabethCoerse, Jurian CornelisVenice - A0250188Møgeltønder - A0818759
= 1795-11-00(Haabet)(Harmens, H.)Venedig - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1796-07-00(Providentia)(Richelsen, Jacob)Venedig - A0250188(Åbenrå) - A0828838
= 1796-08-00(Jomfrue Anna Beata)(Boysen, Eschel)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1796-08-00(Charitas)(Boysen, Nicolai)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1796-08-20([Unnamed]) - 0011753NVenise - A0250188
= 1796-09-01(Providentia)(Fischer, Magnus)Venedig - A0250188(Sønderborg) - A0825270
= 1797-05-00(Kron Printzen af danmark)(Johansen, H.)Venedig - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1797-05-00(Hoffnung)(Bahnsen, M.)Venedig - A0250188(Åbenrå) - A0828838
= 1798-09-00(Dorothea)(Ellertsen, C.)Venedig - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1798-11-01(Thetis)(Fothamer, E.h.)Venedig - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1799-09-00(Jomfrue dorothea)(Pedersen, K.)Venedig - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1799-09-00(Elisabeth)(Dahl, S.)Venedig - A0250188(Arendal) - A0894753
= 1799-09-00(Cicilia Catharina)(Hansen, H. J.)Venedig - A0250188(Sønderborg) - A0825270
= 1799-09-00(Omnia cum Deo)(Bune, Andreas)Venecia - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1801-07-00(Justitia)(Frost, J. F.)Venedig - A0250188(Sønderborg) - A0825270
= 1801-08-00(Vyff Gebroeders)(Mammen, J.)Venedig - A0250188(Altona) - A0649794
= 1801-09-00(America)(Home, H. S.)Venedig - A0250188(Kristiana) - A0836627
= 1801-10-00(Anna margaretha)(Petersen, F.)Venedig - A0250188(Altona) - A0649794
= 1802-08-01(Zephirus)(Schrøder, Johann Benjamin)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1803-08-01(Examen)(Lorentzen, Niels)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1803-09-00(Ingeburg)(Møller, G.)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1803-09-01(Emanuel)(Paulsen, Bahne Peter)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1803-09-01(Contentia)(Grønwald, Matthias)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1803-09-01(Fortuna)(Fenger, Johan Jacob)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1803-10-00(Justitia)(Frost, J. F.)Venedig - A0250188(Sønderborg) - A0825270
= 1804-06-01(Haabet)(Maag, Peter Jessen)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1804-08-00(Haabet)(Neumann, Caspar Christian)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1804-09-00(Rosinette)(Kornbeck, Jurgen Christensen)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1804-09-01(Probitas)(jacobsen, jacob)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1804-09-01(Ossian)(Petersen, Nicolay)Venedig - A0250188(Flensburg) - A0673023
= 1805-08-01(Svanen)(Bohnitz, Jurgen)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635
= 1805-09-00(Thetis)(Duberg, L. P.)Venedig - A0250188(Trondjhen) - A0858222
= 1805-09-00(Frau Frøchen)(Beckmann, E.) - 00016891Venedig - A0250188(Bergen) - A0912818
= 1805-09-01(Nundina)(Grundt, Claus bendix)Venedig - A0250188(Slesvig) - A0816773
= 1805-10-00(Elisabeth)(Hanssen, Hans Carsten)Venedig - A0250188(Copenhagen) - A0816635

1461/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.045s