1525 documents
1030/1525 results        
Description
Point IDA0049808
NameOstende
Observation
Point
Number of observation= 304
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1750-11-26(Georg Wilhelm)(Jacobsen)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1755-07-10(Zweene Gebruder)(Hinsch, Ulrich Anton)Ostende - A0049808(Eckernførde) - A0753723
= 1755-09-06(Zwo Annen)(Hold)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1756-07-06(Anna Elisabeth)(Lorenzen)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1756-09-03(Princesse Louise)(Dosch)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1756-12-30(Frau Elsabe)(Schmergell)Ostende - A0049808(Åbenrå) - A0828838
= 1757-07-24(Stadt Bergen)(Lax, Jens)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1758-08-13(Juff. Aalche)(Ruyter)Ostende - A0049808(Bergen) - A0912818
= 1759-03-11(Friedrichhaab)(Petersen)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1763-02-28(Frau Anna margaretha)(Bohn)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1764-03-04(Arent et Jan)(Brouwer)Ostende - A0049808(Helsingor) - A0826432
= 1764-04-22(Hedwig Christina)(Gerritz)Ostende - A0049808(Eckernførde) - A0753723
= 1764-08-27(Hedwig Christina)(Gerritz)Ostende - A0049808(Eckernførde) - A0753723
= 1766-04-20(Türckenstein)(Hansen)Ostende - A0049808(Eckernførde) - A0753723
= 1766-04-29(Olpenitz)(Meinerts)Ostende - A0049808(Eckernførde) - A0753723
= 1766-05-15(Freyheit)(Thagesen)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1766-12-15(Türckenstein)(Hansen, Peter)Ostende - A0049808(Eckernførde) - A0753723
= 1766-12-22(Olpenitz)(Clasen, Pieter)Ostende - A0049808(Eckernførde) - A0753723
= 1767-04-28(Saint Johannes)(Hansen)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1767-06-14(Freundschaft)(Jordt)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1768-12-02(Juffrau Anne en Elisab)(Ries)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1769-06-04(Ringende Jacob)(Schneider, Hermann)Ostende - A0049808(Bergen) - A0912818
= 1772-02-07(Saint Peter)(Cornelsen)Ostende - A0049808(Åbenrå) - A0828838
= 1773-07-00(Hvide svane)(Manøe, Peter Hansen)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1774-03-00(Anne og Elisabeth)(Ries, Fred.)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1775-02-00(Patientia)(Jensen, Jens)Ostende - A0049808(Arendal) - A0894753
= 1775-04-00(Providentia)(Andresen, Johann)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1775-04-00(Providentia)(Andresen, Johann)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1775-08-00(Weise Schwan)(Pietersen, Pieter)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1778-05-00(Charitas)(Schade, )Ostende - A0049808(Sønderborg) - A0825270
= 1778-07-00(Jonge Junfrau lovisa)(Claasen, Gerrit)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1778-07-00(Jonge Junfrau Lovisa)(Claasen, Gerrit)Ostende etc - A0049808(Altona) - A0649794
= 1778-07-01(Jonge Junfrau Livisa)(Claasen, Gerrit)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1778-08-00(Haabet)(Andresen, Jens)Ostende - A0049808(Helsingor) - A0826432
= 1778-09-00(Frue Johanne Maria) - 0017599N(Friis, Peter Clausen) - 00017381Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1778-09-00(Frue Johanne maria) - 0017599N(Friis, Peter Clausen) - 00017381Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1778-09-00(Jungfer Friderica)(Dyrcksen, Boye)Ostende - A0049808(Kiel) - A0760639
= 1778-09-00(Frue Johanne maria) - 0017599N(Friis, Peter Clausen) - 00017381Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1778-10-00(Minerva)(Hoffman, Niss)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1778-11-00(Maria Elisabeth)(Cornelsen, Lytje)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1779-02-00(Frauen helena og Anna)(Sauter, Johan Christopher)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1779-04-00(Saint Johannes)(Simonsen, Peter)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1779-05-00(Anna Elisabeth)(Nissen, Hans)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1779-05-00(Valeur)(Cornelsen, Peter)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1779-05-00(Concordia)(Thomsen, Thomas Christian)Ostende - A0049808(Åbenrå) - A0828838
= 1779-06-00(Cæcilia)(Christensen, Hans)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1779-06-01(Fortuna)(Schmidt, Bertel)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1779-07-00(Ludovicus Rudolphus)(Bier, Jans Hansen)Ostende - A0049808(Åbenrå) - A0828838
= 1779-07-00(Providentia)(Jensen, Jacob)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1779-07-01(Haabet)(Fynboe, Hans Peter)Ostende - A0049808(Aalborg) - A0821280
= 1779-09-00(Providentia)(Wohler, Jørgen)Ostende - A0049808(Fehmern) - A0671086
= 1779-12-01(Dorothea)(Krabbe, Hinrisch Rathj)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1780-06-00(Einigkeit)(Richelsen, Christian)Ostende - A0049808(Åbenrå) - A0828838
= 1780-09-01(Anna Maria)(Møller, Laust Hansen)Ostende - A0049808(Rømø) - A0819073
= 1780-10-01(Friderichshaab)(Diederichsen, Diederich Cornelius)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1780-11-00(Mercurius)(Classen, Peter)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1780-11-01(Emanuel)(Rönne, Paul)Ostende - A0049808(Bergen) - A0912818
= 1780-11-01(Friedrich Rex)(Axen, Moritz)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1781-01-01(Wandrende Jacob)(Holm, Pieter)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1781-04-01(Saint Petrus)(Bruhn, Jess)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1781-04-09(Duchesse de )(Leturc Jacques Fois)Ostende - A0049808
= 1781-09-00(Jungfrue Maria)(Cornelis, Boy)Ostende - A0049808(Helsingor) - A0826432
= 1781-09-01(Gode Haab)(Bohn, Evert Petersen)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1781-10-00(Triton)(Hansen, Jens)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1781-10-01(Kronborg)(Kaysen, Nicolai)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1782-03-00(Imanuel)(Sömme, Knud)Ostende - A0049808(Bergen) - A0912818
= 1782-04-00(Jonge Jacob)(Aryens, Albert)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1782-04-00(Jonge Jacob)(Aryens, Albert)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1782-04-00(Jungfer Maria)(Johannes, A.)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1782-06-00(Castanietræet)(Plantz, Jacobus van der)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1782-08-00(Flittige)(Drayck, Rasmus Jacobsen)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1783-01-04(Zuman Wilvair)(Bloot Cornélis)Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1783-02-00(Elisabeth Catharina)(Schultz, Friderich)Ostende - A0049808(Kristiansand) - A0848887
= 1783-05-00(Saint Croix)(Daniel, Peter)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1783-06-00(Forønskte Fred)(Retz, Lars)Ostende - A0049808(Kristiansand) - A0848887
= 1783-06-00(Catharina)(Callesen, Peter)Ostende - A0049808(Åbenrå) - A0828838
= 1783-07-00(Ebenezer)(Munck, N. A.)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1783-08-00(Herzog Ferdinand)(Dircksen, A.)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1783-10-01(Einigkeit)(Dyrcksen, P. B.)Ostende - A0049808(Kiel) - A0760639
= 1784-05-19(Amitié)(Lamy Nicolas)Ostende - A0049808(Saint Valery sur Somme) - A0196771
= 1784-06-00(Fortuna)(Bendixen, Jurgen)Ostende - A0049808(Åbenrå) - A0828838
= 1784-06-00(Libertas)(Andresen, Johan)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1784-06-00(Libertas)(Andresen, Johan)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1784-06-00(Balance)(Jordt, P. H.)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1784-06-19(Saint René)(Macquet Noël )Ostende - A0049808(Saint Valery sur Somme) - A0196771
= 1784-07-14(Amitié)(Lamy Nicolas)Ostende - A0049808(Saint Valery sur Somme) - A0196771
= 1784-07-19(Comtesse d'Artois) - 0001083N(Darras Adrien) - 00018707Ostende - A0049808(Saint Valery sur Somme) - A0196771
= 1784-09-15(Amitié)(Lamy Nicolas)Ostende - A0049808(Saint Valery sur Somme) - A0196771
= 1784-11-00(Ferdinanda Victoria)(Dirchsen, B. J.)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Princesse Sophia Friderica)(Jacobs, Peter)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Ferdinanda Victoria)(Dirchsen, B. J.)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Ferdinanda Victoria)(Dirchsen, B. J.)Ostende - A0049808(Altona)
= 1784-11-06(Amitié)(Lamy Nicolas)Ostende - A0049808(Saint Valery sur Somme) - A0196771
= 1784-12-00(Goede Haab)(Gerretz, Simon)Ostende - A0049808(Amrum) - A0756585
= 1785-02-00(Frau Marg.)(Korymann, G.)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1785-04-00(Juffrouw Anne)(Hekher, Kl.J.)Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1785-04-00(Stadt Antwerpen)(Blom, Friderich)Ostende - A0049808(Frederiksstad) - A0849663
= 1785-04-00(Jungf. Marg.)(Jessen, Th.)Ostende - A0049808(Sønderborg) - A0825270
= 1785-05-00(Unge Johannes)(Berg, Johas)Ostende - A0049808(Frederikshald) - A0869447
= 1785-05-00(Junge Josias)(Jurgensen, Peter)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1785-05-01(Unge Johannes)(Berg, Johas)Ostende - A0049808(Frederikshald) - A0869447
= 1785-07-00(Freres)(Booysen, Michel)Ostende - A0049808(Eckernførde) - A0753723
= 1785-10-01(Nicolas)(Evertz, James)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1785-12-01(Bonne Esperance)(Grønnestadt, Jens)Ostende - A0049808(Stavanger) - A0868259
= 1785-12-01(Einigkeit)(Dyrcksen, P. Boye)Ostende - A0049808(Kiel) - A0760639
= 1786-06-01(Constantia)(Jebsen, Michael)Ostende - A0049808(Åbenrå) - A0828838
= 1786-08-01(Anna Maria) - 0018157N(Swartz, Claus) - 00017893Ostende - A0049808(Bergen) - A0912818
= 1786-09-01(Tvende Søstre)(Fosse, Henning)Ostende - A0049808(Kristiansand) - A0848887
= 1786-12-01(Project)(Carstens, Jacob)Ostende - A0049808(Hoog) - A0708059
= 1786-12-20(Dauphin ) - 0014637N(Alm, Eric) - 00014617Ostende - A0049808
= 1787-01-08(Deux Freres) - 0012322N(Fontement, John de) - 00012240Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-01-09(Espérance) - 0007625N(Vanderheyde, Antoine) - 00000534Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-01-09(Hazard) - 0003203N(Le Jazon, Jean) - 00008085Ostende - A0049808(Bordeaux) - A0180923
= 1787-01-12(Espérance) - 0007624N(Ocket, Thomas) - 00000532Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-01-12(Jeune Jean) - 0007881N(Bakker, Age Jens) - 00008191Ostende - A0049808(Dokkum) - A0618240
= 1787-01-13( Don de Dieu) - 0001715N(Gusseau, Jean) - 00000808Ostendes - A0049808(Boulogne) - A0152606
= 1787-01-16(Dauphin) - 0001263N(Ocket, Jean) - 00001405Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-01-16(Poste d'Allemagne) - 0000452N(Dobbelaer, Jean) - 00000533Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-01-26(Actif) - 0002454N(Gonthier, Charles) - 00003251Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-01-30(Jalousie) - 0001269N(Stevens, Cornil) - 00001426Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-01-30(Dewallend commetier) - 0013467N(Boër, Pieter) - 00013453Ostende - A0049808
= 1787-01-31(Marie) - 0000920N(Dewitter, Jacques) - 00001079Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-01-31(Solide) - 0002933N(Nosten, Tobie) - 00002954Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-01(Paquebot) - 0001270N(Janssen, Jacques) - 00001427Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-02-01(Bonne Intention) - 0001276N(Vrée, Jean) - 00001465Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-02-05(Saint Pierre) - 0001275N(Gysel, Charles) - 00001463Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-02-13(Duc de Normandie) - 0006954N(Irvom, Cornelis) - 00006999Ostende - A0049808
= 1787-02-16(Margueritte) - 0010826N(Meyer, Anne) - 00011228Ostende - A0049808(Altona) - A0649794
= 1787-02-17(Paix) - 0000128N(Sablé, Louis) - 00000182Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-02-19(Plus jeune des six soeurs) - 0008174N(Louis, Jean Louis) - 00008504Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-02-22(Salerno) - 0003410N(Stevison, Georges) - 00003425Ostende - A0049808(Hull) - A0389327
= 1787-02-22(Actif) - 0002454N(Gontier, Charles) - 00003251Ostende - A0049808[Dunkerque] - A0204180
= 1787-02-23(Espérance) - 0000450N(Doblelaer, Jean) - 00000533Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-02-24(Alerte) - 0003419N(Bowen, James) - 00003434Ostende - A0049808(Plymouth) - A0397385
= 1787-02-24(Marie Sophie) - 0011978N(Tuhllholz, Hans) - 00011872Ostende - A0049808(Rostock) - A0671198
= 1787-02-27(Johannes Christine) - 0003593N(Tarckel, Johan) - 00003579Ostende - A0049808(Copenhague) - A1964053
= 1787-02-28(Jeune Antonia) - 0002771N(Ralesondal, St) - 00002929Ostende - A0049808
= 1787-02-28(Declaramarietheresia) - 0013673N(Dejong, Jocabas) - 00005011Ostende - A0049808
= 1787-03-03(Saint Antoine) - 0001258N(Boer) - 00001423Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-03(Poste d'Allemagne) - 0000452N(Doblelaer, Jean) - 00000533Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-03-03(Emmanuel) - 0001262N(Ocket, Mathieu) - 00001404Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-03-03(Espérance) - 0007625N(Vanderheyde, Antoine) - 00000534Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-03-06(Christiania Johanna) - 0008080N(Gerdes, Mathias) - 00008405Ostende - A0049808(Kiell)
= 1787-03-07(Liberté) - 0001467N(Deroo, Jean) - 00001624Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-10(Saint François) - 0001339N(Coolen, François) - 00001535Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-13(Charmante Nancy) - 0000291N(Monday, Richard) - 00003262Ostende - A0049808(Southampton) - A0408148
= 1787-03-13(Grapeau de mer) - 0015574N(Geerts, Jacob) - 00015573Ostende - A0049808
= 1787-03-14(Demoiselle Cécile) - 0001291N(Fervack, Michel) - 00001497Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-15(Demoiselle Marie) - 0000920N(Desnitter, Jacques) - 00001079Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-16(Deux Freres) - 0013277N(Voy, Jean) - 00013264Ostende - A0049808(Guhy en Angleterre)
= 1787-03-17(Amitié) - 0003795N(Martin, Thomas) - 00003763Ostende - A0049808(Barmouth)
= 1787-03-17(Deux Soeurs) - 0000421N(Vanderveater, Henri) - 00000506Ostende - A0049808(Nieuport) - A0041886
= 1787-03-17(Croiseur) - 0009716N(Tacker, Thom) - 00010098Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-03-20(Deux Frères) - 0000714N(Pottier, Claus) - 00002132Ostende - A0049808[Netherlands]
= 1787-03-20(Marie) - 0003935N(Messervy, Noé) - 00007722Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-03-20(Ebénézer) - 0014155N(Moller, Jean) - 00014134Ostende - A0049808
= 1787-03-20(Dejong Wytze) - 0006738N(Wytre, Koop) - 00006730Ostende - A0049808[Altona] - A0649794
= 1787-03-22(Saint Antoine) - 0001258N(Boer, Georges) - 00001423Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-22(Caroline) - 0007883N(Bakker, Bott Dockes) - 00008193Ostende - A0049808(Bruges) - A0743522
= 1787-03-27(Sainte Anne) - 0000148N(Bertheloot, Jacques) - 00000205Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-29(Anne) - 0014395N(Wells, Francis) - 00014371Ostende - A0049808(Blackey)
= 1787-03-29(Jeune Françoise) - 0008170N(Doude, Jean) - 00008498Ostende - A0049808(Bruges) - A0743522
= 1787-03-30(Saint Pierre) - 0003312N(Verecke, Jacques) - 00003311Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-30(Louise) - 0002239N(Visser, Broucke) - 00002418Ostende - A0049808(Trondheim)
= 1787-03-31(Pauline) - 0009578N(Benoisse, Marc) - 00009949Ostende - A0049808[Ile d'Arz] - A0165754
= 1787-04-04(Charlotte) - 0002196N(Lamy, Nicolas) - 00002003Ostende - A0049808
= 1787-04-04(Amitié) - 0001653N(Hintel, J.) - 00001845Ostende - A0049808(Saint Valéry) - A0196771
= 1787-04-07(Satisfaction) - 0001272N(Thompson, Pierre) - 00001258Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-04-11(Fondateur) - 0001369N(Tabois, Pierre) - 00001561Ostende - A0049808(Rochefort) [Saint Savinien] - A0196496
= 1787-04-14(Plus Jeune des Sept) - 0001270N(Janssen, Jacques) - 00001427Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-04-19(Demoiselle Catherine) - 0001230N(Coodevin, Pierre) - 00001424Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-04-20(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Ostende - A0049808(Guernesey) - A1945598
= 1787-04-20(Marie) - 0003935N(Messervy, Noé) - 00007722Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-04-20(Croiseur) - 0009716N(Tacker, Thomas) - 00010098Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-04-21(Alexandre) - 0001480N(Devries, Pierre) - 00001668Ostende - A0049808(Rotterdam) - A0627935
= 1787-04-25(Dauphin) - 0001263N(Ocket, Jean) - 00001405Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-04-26(Dame Autje) - 0013195N(Arends, Claus) - 00013189Ostende - A0049808
= 1787-04-27(Corbeau) - 0001647N(Coddcoin, Pierre) - 00001424Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-04-27(Prospérité) - 0001275N(Roelof, Degraf) - 00001462Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-04-28(Hopewell) - 0000559N(Ebster, Jean) - 00000656Ostende - A0049808(Pool) - A0403098
= 1787-04-28(Prospéreux) - 0001918N(Brine, Jean) - 00001964Ostende - A0049808(Tenigmouth) - A0400294
= 1787-05-02(Saint François) - 0002648N(Tineves, Mathieu) - 00002218Ostende - A0049808(La Berlduque) - A0140339
= 1787-05-07(Espérance) - 0000450N(Dobbelaer, Jean) - 00000533Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-05-07(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Ostende - A0049808(Guernesey) - A1945598
= 1787-05-10(Sept frères) - 0001860N(François, Thomas) - 00001247Ostende - A0049808(Ile de Wight) - A0396151
= 1787-05-10(Saint Antoine) - 0001258N(Boer, Georges) - 00001423Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-05-10(Saint Nicolas) - 0000766N(Ryckemon, Christian) - 00000911Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-05-12(Jeune Marie therese) - 0008138N(Maestrick, Yan) - 00008467Ostende - A0049808
= 1787-05-14(Deux Frères) - 0006834N(Sybraus, Mintje) - 00006830Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-05-21(Prospérité) - 0001544N(Liebart, Judocus) - 00002891Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-05-21(Demoiselle Cécile) - 0001291N(Fervacke, Michel) - 00001497Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-05-22(Union) - 0000261N(Messemacker, Jacques) - 00000350Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-05-22(Cinq freres) - 0007711N(Wiets, Hendrik) - 00007985Ostende - A0049808
= 1787-05-25(Demoiselle Thereze) - 0006459N(Joosten, Tierk) - 00010589Ostende - A0049808(Bruges) - A0743522
= 1787-05-26(Emanuel) - 0001262N(Ocket, Mathieu) - 00001404Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-06-02(Liberté) - 0002123N(Sundgreen, Karl) - 00003839Ostende - A0049808(Stockholm) - A1102661
= 1787-06-04(Petie Flore) - 0007351N(Le Révérend, Charles) - 00007445Ostende - A0049808(Morlaix) - A0185385
= 1787-06-08(Hercule) - 0009748N(Prahm, Johan Christopher) - 00010128Ostende - A0049808(Stettin) - A1164922
= 1787-06-08(Marie Anne) - 0014111N(Nielson, Joen) - 00008710Ostende - A0049808(Copenhague) - A1964053
= 1787-06-09(Paix) - 0000128N(Sablé, Louis) - 00000182Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-06-14(Frère et la Soeur) - 0003713N(Nabat, Joseph) - 00006690Ostende - A0049808(Saint Malo) - A0170819
= 1787-06-14(Marie) - 0003935N(Messerie, Noé) - 00007722Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-06-23(Marchand de Norwich) - 0003522N(Cornby, Samuel) - 00002339Ostende - A0049808(Yarmouth) - A0388692
= 1787-06-23(Jeune Jacques) - 0000465N(Leckerkerk, Cornil) - 00000545Ostende - A0049808(Dort) - A0624934
= 1787-06-25(Deux Freres) - 0009610N(Rey, Jean) - 00009987Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-06-30(Portland) - 0002210N(Way, Robert) - 00002319Ostende - A0049808(Westmouth) - A0403842
= 1787-07-03(Espérance) - 0000450N(Dobbelaer, Jean) - 00000533Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-07-03(Dauphin) - 0001263N(Ocket, Jean) - 00001405Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-07-04(Plus Jeune des Sept) - 0001270N(Janssen, Jacques) - 00001427Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-07-07(Jalousie) - 0001269N(Steevens, Cornil) - 00001426Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-07-14(Poste d'Allemagne) - 0000452N(Dobbeluar, Johames) - 00000533Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-07-17(Saint Jean Baptiste) - 0000875N(Poitevin, Louis-Antoine) - 00001032Ostende - A0049808(Cherbourg) - A0205085
= 1787-07-17(Dame Claire Catherine) - 0003536N(Vander Plas, Dirk) - 00003530Ostende - A0049808(Amsterdam) - A0620777
= 1787-07-18(Amelia Marguarita) - 0007686N(Visser, Jean Jansen) - 00007955Ostende - A0049808(Dokkum) - A0618240
= 1787-07-19(Jalousie) - 0001538N(Coddevin, Pierre) - 00001424Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-07-20(Satisfaction) - 0001272N(Thompson, Pierre) - 00001258Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-07-20(Marie) - 0003935N(Messervi, Noé) - 00007722Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-07-23(Gezelschap) - 0013860N(Geertz, Peter) - 00013059Ostende - A0049808(Barth) - A0756074
= 1787-07-30(Saint François) - 0001339N(Coolen, François) - 00001535Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-07-30(Jeune Benjamin) - 0001485N(Dumont, Jean Baptiste) - 00001545Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-07-31(Arnaud) - 0010004N(Campbell, Abraham) - 00010638Ostende - A0049808(Yarmouth) - A0388692
= 1787-08-02(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Ostende - A0049808(Guernesey) - A1945598
= 1787-08-09(Marie) - 0003935N(Lefèvre, James) - 00003968Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-08-10(Elisabeth) - 0000932N(Gaugnez, Nicolas) - 00001094Ostende - A0049808(Saint Valery) [Le Crotoy] - A0212088
= 1787-08-11(Combattant) - 0002276N(Schnitz, John) - 00002354Ostende - A0049808(Barth) - A0756074
= 1787-08-16(Paquebot) - 0001270N(Janssen, Jacques) - 00001427Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-08-17(Amitié) - 0012059N(Erphin, Walter) - 00011954Ostende - A0049808(Newcastle) - A0409139
= 1787-08-24(Demoiselle Marie) - 0000921N(Vanderheyde, Antoine) - 00001081Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-08-24(Clara Thoressamaria) - 0008456N(Degong, Jacobus) - 00008797Ostende - A0049808
= 1787-08-28(Dame Marie) - 0001025N(Ammusen, Anders) - 00001220Ostende - A0049808(Christiania) - A0836627
= 1787-08-28(Joannes) - 0002352N(Beg, Carel) - 00002502Ostende - A0049808(Göteborg) - A1039917
= 1787-08-29(Dauphin) - 0001263N(Ocket, Jean) - 00001405Ostende - A0049808[Ostende] - A0049808
= 1787-08-29(Emmanuel) - 0001262N(Ocket, Mathieu) - 00001404Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-09-01(Bien Aimé) - 0000969N(Lieven, Pierre) - 00001130Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-09-03(Trois Freres) - 0012312N(Dirck, Jean) - 00010232Ostende - A0049808(Lewarden) - A0617176
= 1787-09-06(Effort) - 0001650N(Crispin, Benjamin) - 00001536Ostende - A0049808(Londres) - A0381691
= 1787-09-10(Marie) - 0003935N(Lefèvre, James) - 00003968Ostende - A0049808(Jersey) - A1963330
= 1787-09-11(Saint Michel) - 0012014N(Busch, Franz) - 00011903Ostende - A0049808(Geswalt)
= 1787-09-15(Paix) - 0000128N(Sablé, Louis) - 00000182Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-09-15(Espérance) - 0000450N(Dobbelaere) - 00000533Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-09-21(Etoile du Matin) - 0007568N(Le Maître, Jean) - 00007773Ostende - A0049808(Guernesey) - A1945598
= 1787-09-22(Poste d'Allemagne) - 0000452N(Dobbelaere, Jean) - 00000533Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-09-22(Demoiselle Marie) - 0000921N(Vanderheyde, Antoine) - 00001081Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-09-28(Poste d'Allemagne) - 0001274N(Klinkaert, Pierre) - 00001460Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-09-28(Manning) - 0002916N(Pashby, Samuel) - 00002341Ostende - A0049808(Yarmouth) - A0388692
= 1787-10-02(Providence) - 0000610N(Barrell, Jean) - 00000716Ostende - A0049808(Yarmouth) - A0388692
= 1787-10-02(Maure) - 0012892N(Flemin, Jacob) - 00012817Ostende - A0049808(Stettin) - A1164922
= 1787-10-03(Deux Frères) - 0000579N(Theaker, Edward) - 00003785Ostende - A0049808(Whitby) - A0407958
= 1787-10-04(Neptune) - 0010794N(Junker, Erick) - 00011197Ostende - A0049808(Halmstad)
= 1787-10-08(Union) - 0006444N(Christien, Christian) - 00006396Ostende - A0049808(Rostock) - A0671198
= 1787-10-10(Jalousie) - 0001538N(Coddevin, Pierre) - 00001424Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-10-16(Paquet) - 0001270N(Janssen, Jacques) - 00001427Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-10-17(Plus jeune des sept) - 0001270N(Janssen, Jacques) - 00001427Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-10-18(Uranie) - 0011281N(Stekling, Frederick) - 00011556Ostende - A0049808(Colberg) - A1157336
= 1787-10-20(Devrow Roloisia) - 0014026N(Nicolas, Gerrets) - 00014006Ostende - A0049808
= 1787-10-25(Agnes et Thérèse) - 0000214N(Lasmeur, Jean) - 00000263Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-10-26(Jalousie) - 0001269N(Stevens, Cornélis) - 00001426Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-10-29(Espérance) - 0007624N(Ocket, Thomas) - 00000532Ostende - A0049808[Ostende] - A0049808
= 1787-11-03(Jeune Demoiselle) - 0008230N(Dewis, Feyke) - 00007924Ostende - A0049808(Hambourg) - A0743522
= 1787-11-03(Demoiselle Francisca) - 0006835N(Serensma, Sypke Pieters) - 00006831Ostende - A0049808(Bruges) - A0743522
= 1787-11-03(Deux Freres Oding) - 0006834N(Sybrands, Rentje) - 00006830Ostende - A0049808(Bruges) - A0743522
= 1787-11-07(Wantje) - 0014233N(Pettits, Oege) - 00014204Ostende - A0049808
= 1787-11-09(Dauphin) - 0001263N(Ocket, Jean) - 00001405Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-11-09(Quatre Amis) - 0012357N(Holen, Claus) - 00012268Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-11-10(Saint Pierre) - 0001585N(Ober, Henri) - 00001778Ostende - A0049808(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-16(Commerce Florissant) - 0003260N(Anderson, Ludwig) - 00009981Ostende - A0049808(Lubeck) - A0686629
= 1787-11-17(Flora) - 0007481N(Yeakins, Guillaume) - 00007658Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-11-19( Vigilance) - 0006386N(Hogung, Hornik) - 00006346Ostendes - A0049808(Brême) - A0698345
= 1787-11-19(Catherina Maria) - 0008315N(Teunis, Feye) - 00010625Ostende - A0049808(Amsterdam) - A0620777
= 1787-11-22(Demoiselle Marie) - 0000921N(Vanderheyde, Antoine) - 00001081Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-11-23(Jeune Sabine) - 0008270N(Faldes, Jean) - 00008597Ostende - A0049808(Wokum) - A0637735
= 1787-11-26(Demoiselle Adelaïde) - 0011989N(Garves, Albert) - 00011883Ostende - A0049808(Bremen) - A0698345
= 1787-12-03(Espérance) - 0000450N(Dobbelaer, Jean) - 00000533Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-12-04(Elisabeth) - 0012080N(Petersen, Abraham) - 00011972Ostende - A0049808(Hambourg) - A0743522
= 1787-12-06(Jacobus) - 0003939N(Lupke, Christian) - 00000445Ostende - A0049808(Lubeck) - A0686629
= 1787-12-10(Jeune Rowan) - 0008268N(Rowaan, Jacob) - 00008595Ostende - A0049808(Groningue) - A0630182
= 1787-12-13(Emanuel) - 0001262N(Ocket, Mathieu) - 00001404Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-12-14(Six Frères) - 0001273N(Antony, Pauly) - 00001464Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-12-14(Paquetbot) - 0001270N(Janssen, Jacques) - 00001427Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1787-12-14(Saint Jacques) - 0003342N(Decken, Peter) - 00003368Ostende - A0049808(Flensbourg) - A0673023
= 1787-12-21(Demoiselle Elizabeth) - 0009808N(Rust, Diederick) - 00012560Ostende - A0049808(Brême) - A0698345
= 1787-12-27(Clara Maria Therezia) - 0008456N(Dejongh, Jacob) - 00008797Ostende - A0049808
= 1787-12-29(Jeune Marie Therese) - 0008138N(Mastrick, Philippe) - 00008468Ostende - A0049808
= 1787-12-30(Aimee Marguerite) - 0014911N(Tangel, Hemme) - 00014886Ostende - A0049808[Denmark] - A0824105
= 1787-12-31(Paix) - 0000128N(Sablé, Louis) - 00000182Ostende - A0049808(Ostende) - A0049808
= 1789-04-00(Cornelia)(Richards, Peder)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1789-08-00(Fortuna)(Tode, Søren)Ostende - A0049808(Bergen) - A0912818
= 1791-09-00(Christiana og Adelheit)(Meyer, Christian)Ostende - A0049808(Bergen) - A0912818
= 1792-09-12(Friedenhif) - 0016594NOstende - A0049808
= 1792-09-14(Abeona) - 0016582NOstende - A0049808
= 1792-09-15(Nuestra Señora del Buen Viaje) - 0000767NOstende - A0049808
= 1792-11-05([Unnamed])Ostende - A0049808
= 1792-11-05([Unnamed])Ostende - A0049808
= 1792-11-06()Ostende - A0049808
= 1793-04-00(Enigheden)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1793-08-00(Jonge Helmar)(Jacobs, )Ostende - A0049808(Trondjhen) - A0858222
= 1795-07-00(Sophia)(Ebeline, Henrich)Ostende - A0049808
= 1795-08-00(Ingeborg Matthea)(Arnesen, Hans)Ostende - A0049808(Stromso) - A0906820
= 1795-08-00(Inger Johanna)(Krog, Christen Madsen)Ostende - A0049808(Trondjhen) - A0858222
= 1795-09-00(Hinrich og Maria)(Krag, Paul)Ostende - A0049808(Åbenrå) - A0828838
= 1795-10-00(Wohltatigkeit)(Bau, Johan Christopher)Ostende - A0049808(Flensburg) - A0673023
= 1800-05-00(Gunild Doorothea)(Juhler, Lorentz Christian)Ostende - A0049808(Nyborg) - A0816283
= 1800-09-00(Grev Bernstorff)(Funch, Diderich)Ostende - A0049808(Copenhagen) - A0816635
= 1801-10-00(Frau catharina)(Floor, Volkert)Ostende - A0049808(Amrum) - A0756585

1030/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.043s